Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Slummien miljonääri

Slumdog Millionaire 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208417  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Dan­ny Boy­len oh­jaa­ma kah­dek­san Os­ca­rin voit­ta­ja Slum­mien mil­jonää­ri on val­loit­ta­va fil­mi.

Dan­ny Boy­len oh­jaa­ma kah­dek­san Os­ca­rin voit­ta­ja Slum­mien mil­jonää­ri on val­loit­ta­va fil­mi. Boy­le te­ki ta­pan­sa mu­kaan täy­sin edel­li­sistä töistään poik­kea­van elo­ku­van, jos­sa on vauh­tia, vä­riä ja te­ke­mi­sen iloa. Vai­keus­ker­roin on vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa omaa luok­kaan­sa, mut­ta oh­jauk­sel­li­nen hyp­py In­tiaan on­nis­tuu, ker­ron­nan kään­teet ja vol­tit tai­de­taan vaik­ka taak­sepäin tait­taen ja alas­tu­lo­kin on mel­ko hal­lit­tu.
Ta­ri­na on va­paa so­vi­tus Vi­kar Swa­ru­pin ro­maa­nis­ta, mut­ta idea voi­si ol­la lähtöi­sin myös Ta­pio Rau­ta­vaa­ran lau­lus­ta Kort­ti­pak­ka, jos­sa ker­ro­taan, mi­ten pe­li­kor­teil­la sel­viää elämästä. Slum­mien mil­jonää­rissä taas näem­me ta­kau­tu­min, mi­ten nuo­ri Ja­mal on elä­nyt sel­lai­sen elämän, että osaa vas­ta­ta Ha­luat­ko mil­jonää­rik­si –­vi­sai­lun ky­sy­myk­siin ja voit­taa pää­pal­kin­non 20 mil­joo­naa ru­piaa (n. 300 000 eu­roa).
Puut­teen­kin kes­kellä Ja­mal ja iso­ve­li Sa­lim naut­ti­vat elämästä, kun­nes us­kon­nol­li­set vai­not te­kevät po­jis­ta or­po­ja al­ta kym­men­vuo­tiai­na. Rois­tot pa­kot­ta­vat lap­set kerjäläi­sik­si ja vain hiuk­sen­hie­nos­ti he vält­tyvät pa­hem­mal­ta koh­ta­lol­ta. Nä­pis­te­lyn ja kek­se­liäi­syy­den va­ras­sa vel­jek­set vart­tu­vat, kun­nes Sa­lim saa päähänsä, että ”s­lum­mi­koi­ra” voi pärjätä vain täy­sipäiväi­senä ri­kol­li­se­na. Vil­pitön Ja­mal ei ha­lua seu­ra­ta sil­le tiel­le, vaan päättää löytää uu­del­leen ”­kol­man­nen mus­ket­ti­so­tu­rin”, lap­suu­de­nystävänsä La­ti­ka-tytön.
Kos­ka kaik­ki kat­so­vat Ha­luat­ko mil­jonää­rik­si -oh­jel­maa, jo­ka on in­tia­lai­sil­le pa­ko­paik­ka ar­jen kur­juu­des­ta siinä missä Bol­lywoo­din sii­rap­pi­set elo­ku­va­mu­si­kaa­lit, Ja­mal il­moit­tau­tuu ki­saan. Jos­pa La­ti­ka nä­ki­si hä­net te­le­vi­sios­ta?
Suun­ni­tel­mat me­nevät kui­ten­kin pos­kel­leen, kun Ja­ma­lin epäillään hui­jaa­van. Po­lii­sit vievät nuo­ru­kai­sen put­kaan ja kur­juu­des­sa al­ka­nut elämä näyttää en­tistä­kin syn­kemmältä.
S­lum­mien mil­jonää­ri on häikäi­sevä ko­ko­nai­suus. Oh­jaa­ja Boy­len pe­riaat­tee­na näyttää ol­leen Mum­bain mil­joo­na­kau­pun­gin jä­ri­syttä­vien vas­ta­koh­tai­suuk­sien il­mentä­mi­nen kai­kes­sa rik­kau­des­saan ja raa­dol­li­suu­des­saan.
E­ri­koi­nen In­tia-mai­nos
In­tian mat­kai­lu­mai­nok­se­na Slum­mien mil­jonää­ri on oma­laa­tui­nen. Köy­hyy­destä ja vä­ki­val­tai­ses­ta lap­suu­des­ta Mum­bais­sa ke­hit­tyy ta­ri­nan vuo­si­kym­me­nessä vain toi­sen­lais­ta kor­rup­tio­ta ja ri­kol­li­suut­ta. Vas­tuk­set ovat koh­tuut­to­man epäoi­keu­den­mu­kai­sia, mut­ta ih­mis­ten elin­voi­maa ei tal­tu­ta mikään.
E­lo­ku­vas­sa käy­tetään tu­tun tv-pe­lin for­maat­tia, mut­ta tuo­te­si­joit­te­lus­sa on kri­tiik­kiä­kin. Oh­jel­maa näy­tetään oo­piu­mi­na kan­sal­le ja juo­ni tun­tuu vih­jaa­van, että pait­si osal­lis­tu­jat myös juon­ta­jat voi­si­vat vää­ristää lop­pu­tu­los­ta lait­to­min ja kun­niat­to­min kei­noin.
Mil­lions-e­lo­ku­van­sa ta­paan Boy­le oh­jaa lap­sinäyt­te­lijöitä hy­vin. Eri­tyi­ses­ti Ayush Khe­de­kar ja Az­ha­rud­din Is­mail te­kevät vai­ku­tuk­sen lap­si­na, jot­ka ai­toi­na slum­min kas­vat­tei­na ovat fil­min ve­toa­va sydän. (Is­mai­lin hök­ke­li Mum­bain Band­ran lä­hiön slum­mis­sa jyrät­tiin vii­me vii­kol­la maan ta­sal­le ja 11-vuo­tias elo­ku­vatäh­ti jou­tui taas ko­dit­to­mak­si.)
Fil­min in­tia­laisnäyt­te­lijöissä on ten­hoa enemmän kuin Skins-sar­jan vel­mus­sa bri­tissä Dev Pa­te­lis­sa, jo­ka ai­kui­se­na Ja­ma­li­na jää yk­si­pui­sek­si.
S­lum­mien mil­jonää­ri on suu­rin In­tia-hit­ti, mikä län­si­mais­sa on koet­tu sit­ten 30- ja 40-lu­vun, jol­loin Sa­bu, ma­ha­rad­jan nuo­ri nor­su­pai­men, tuo­tiin Hol­lywoo­diin Ele­fant­ti­po­jan, Vii­dak­ko­kir­jan ja Bag­da­din var­kaan san­ka­rik­si. Sa­mal­la fan­ta­siaa pai­not­ta­val­la ta­val­la Boy­len elo­ku­va on lievästä tyhjäkäyn­nistä huo­li­mat­ta vie­raan maail­man kieh­to­va tul­kin­ta, jon­ka erot­ta­ma­ton osa on Värt­tinä-yh­tyeen taan­noi­sen sä­veltäjä­kump­pa­nin, A.R. Rah­ma­nin mu­siik­ki.
E­lo­ku­van pää­tyt­tyä ei kan­na­ta rynnätä sa­lis­ta, sillä lop­pu­teks­tien ai­ka­na nähdään vielä tans­sia ja kuul­laan Os­car-voit­ta­jasä­velmä Jai Ho. (HB)
28/05/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy