Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Kino

Slummien miljonääri

Slumdog Millionaire 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208417  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Dan­ny Boy­len oh­jaa­ma kah­dek­san Os­ca­rin voit­ta­ja Slum­mien mil­jonää­ri on val­loit­ta­va fil­mi.

Dan­ny Boy­len oh­jaa­ma kah­dek­san Os­ca­rin voit­ta­ja Slum­mien mil­jonää­ri on val­loit­ta­va fil­mi. Boy­le te­ki ta­pan­sa mu­kaan täy­sin edel­li­sistä töistään poik­kea­van elo­ku­van, jos­sa on vauh­tia, vä­riä ja te­ke­mi­sen iloa. Vai­keus­ker­roin on vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa omaa luok­kaan­sa, mut­ta oh­jauk­sel­li­nen hyp­py In­tiaan on­nis­tuu, ker­ron­nan kään­teet ja vol­tit tai­de­taan vaik­ka taak­sepäin tait­taen ja alas­tu­lo­kin on mel­ko hal­lit­tu.
Ta­ri­na on va­paa so­vi­tus Vi­kar Swa­ru­pin ro­maa­nis­ta, mut­ta idea voi­si ol­la lähtöi­sin myös Ta­pio Rau­ta­vaa­ran lau­lus­ta Kort­ti­pak­ka, jos­sa ker­ro­taan, mi­ten pe­li­kor­teil­la sel­viää elämästä. Slum­mien mil­jonää­rissä taas näem­me ta­kau­tu­min, mi­ten nuo­ri Ja­mal on elä­nyt sel­lai­sen elämän, että osaa vas­ta­ta Ha­luat­ko mil­jonää­rik­si –­vi­sai­lun ky­sy­myk­siin ja voit­taa pää­pal­kin­non 20 mil­joo­naa ru­piaa (n. 300 000 eu­roa).
Puut­teen­kin kes­kellä Ja­mal ja iso­ve­li Sa­lim naut­ti­vat elämästä, kun­nes us­kon­nol­li­set vai­not te­kevät po­jis­ta or­po­ja al­ta kym­men­vuo­tiai­na. Rois­tot pa­kot­ta­vat lap­set kerjäläi­sik­si ja vain hiuk­sen­hie­nos­ti he vält­tyvät pa­hem­mal­ta koh­ta­lol­ta. Nä­pis­te­lyn ja kek­se­liäi­syy­den va­ras­sa vel­jek­set vart­tu­vat, kun­nes Sa­lim saa päähänsä, että ”s­lum­mi­koi­ra” voi pärjätä vain täy­sipäiväi­senä ri­kol­li­se­na. Vil­pitön Ja­mal ei ha­lua seu­ra­ta sil­le tiel­le, vaan päättää löytää uu­del­leen ”­kol­man­nen mus­ket­ti­so­tu­rin”, lap­suu­de­nystävänsä La­ti­ka-tytön.
Kos­ka kaik­ki kat­so­vat Ha­luat­ko mil­jonää­rik­si -oh­jel­maa, jo­ka on in­tia­lai­sil­le pa­ko­paik­ka ar­jen kur­juu­des­ta siinä missä Bol­lywoo­din sii­rap­pi­set elo­ku­va­mu­si­kaa­lit, Ja­mal il­moit­tau­tuu ki­saan. Jos­pa La­ti­ka nä­ki­si hä­net te­le­vi­sios­ta?
Suun­ni­tel­mat me­nevät kui­ten­kin pos­kel­leen, kun Ja­ma­lin epäillään hui­jaa­van. Po­lii­sit vievät nuo­ru­kai­sen put­kaan ja kur­juu­des­sa al­ka­nut elämä näyttää en­tistä­kin syn­kemmältä.
S­lum­mien mil­jonää­ri on häikäi­sevä ko­ko­nai­suus. Oh­jaa­ja Boy­len pe­riaat­tee­na näyttää ol­leen Mum­bain mil­joo­na­kau­pun­gin jä­ri­syttä­vien vas­ta­koh­tai­suuk­sien il­mentä­mi­nen kai­kes­sa rik­kau­des­saan ja raa­dol­li­suu­des­saan.
E­ri­koi­nen In­tia-mai­nos
In­tian mat­kai­lu­mai­nok­se­na Slum­mien mil­jonää­ri on oma­laa­tui­nen. Köy­hyy­destä ja vä­ki­val­tai­ses­ta lap­suu­des­ta Mum­bais­sa ke­hit­tyy ta­ri­nan vuo­si­kym­me­nessä vain toi­sen­lais­ta kor­rup­tio­ta ja ri­kol­li­suut­ta. Vas­tuk­set ovat koh­tuut­to­man epäoi­keu­den­mu­kai­sia, mut­ta ih­mis­ten elin­voi­maa ei tal­tu­ta mikään.
E­lo­ku­vas­sa käy­tetään tu­tun tv-pe­lin for­maat­tia, mut­ta tuo­te­si­joit­te­lus­sa on kri­tiik­kiä­kin. Oh­jel­maa näy­tetään oo­piu­mi­na kan­sal­le ja juo­ni tun­tuu vih­jaa­van, että pait­si osal­lis­tu­jat myös juon­ta­jat voi­si­vat vää­ristää lop­pu­tu­los­ta lait­to­min ja kun­niat­to­min kei­noin.
Mil­lions-e­lo­ku­van­sa ta­paan Boy­le oh­jaa lap­sinäyt­te­lijöitä hy­vin. Eri­tyi­ses­ti Ayush Khe­de­kar ja Az­ha­rud­din Is­mail te­kevät vai­ku­tuk­sen lap­si­na, jot­ka ai­toi­na slum­min kas­vat­tei­na ovat fil­min ve­toa­va sydän. (Is­mai­lin hök­ke­li Mum­bain Band­ran lä­hiön slum­mis­sa jyrät­tiin vii­me vii­kol­la maan ta­sal­le ja 11-vuo­tias elo­ku­vatäh­ti jou­tui taas ko­dit­to­mak­si.)
Fil­min in­tia­laisnäyt­te­lijöissä on ten­hoa enemmän kuin Skins-sar­jan vel­mus­sa bri­tissä Dev Pa­te­lis­sa, jo­ka ai­kui­se­na Ja­ma­li­na jää yk­si­pui­sek­si.
S­lum­mien mil­jonää­ri on suu­rin In­tia-hit­ti, mikä län­si­mais­sa on koet­tu sit­ten 30- ja 40-lu­vun, jol­loin Sa­bu, ma­ha­rad­jan nuo­ri nor­su­pai­men, tuo­tiin Hol­lywoo­diin Ele­fant­ti­po­jan, Vii­dak­ko­kir­jan ja Bag­da­din var­kaan san­ka­rik­si. Sa­mal­la fan­ta­siaa pai­not­ta­val­la ta­val­la Boy­len elo­ku­va on lievästä tyhjäkäyn­nistä huo­li­mat­ta vie­raan maail­man kieh­to­va tul­kin­ta, jon­ka erot­ta­ma­ton osa on Värt­tinä-yh­tyeen taan­noi­sen sä­veltäjä­kump­pa­nin, A.R. Rah­ma­nin mu­siik­ki.
E­lo­ku­van pää­tyt­tyä ei kan­na­ta rynnätä sa­lis­ta, sillä lop­pu­teks­tien ai­ka­na nähdään vielä tans­sia ja kuul­laan Os­car-voit­ta­jasä­velmä Jai Ho. (HB)
28/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy