Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Mamma mia!

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 207119EAN: 5050582557022

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

S.O.S. – te­kivät sit­ten Ab­ba-­mu­si­kaa­lis­ta fil­min!

S.O.S. – te­kivät sit­ten Ab­ba-mu­si­kaa­lis­ta fil­min! Me­ryl St­reep ja Aman­da Seyf­ried sel­viävät ruot­sa­lai­sis­kel­mistä kun­nial­la.
Me­ryl St­reep lau­loi kant­ria val­loit­ta­vas­ti Ro­bert Alt­ma­nin vii­mei­sek­si jää­neessä mai­nios­sa A Prai­rie Ho­me Com­pa­nion –­kant­rie­lo­ku­vas­sa. Sik­si kiin­totäh­den tai­dot Mam­ma mia! –­mu­si­kaa­lin Ab­ba-sä­vel­mien pa­ris­sa eivät yllätä.
St­reep näyt­te­lee Sko­pe­los-saa­rel­la Krei­kas­sa ho­tel­lia pitävää yk­sin­huol­ta­ja Don­naa, jo­ka val­mis­te­lee tyttä­rensä Sop­hien häitä. Äi­din tietämättä tytär on val­mis­ta­nut yllä­tyk­sen ja kut­su­nut pai­kal­le Don­nan nuo­ruu­den sul­hot, jois­ta yk­si to­dennäköi­ses­ti on Sop­hien isä.
E­lo­ku­van oh­jaa­ja Phyl­li­da Lloyd on an­sioi­tu­nut teat­te­rin pa­ris­sa. Ab­ban mu­si­kaa­li on hä­nen en­simmäi­nen teat­te­rie­lo­ku­van­sa. Lloyd osaa an­taa ti­laa ni­mekkääl­le näyt­te­lijä­kaar­til­leen, mut­ta hep­poi­nen kä­si­kir­joi­tus ei tar­joa St­ree­pil­le tai Pier­ce Bros­na­nil­le kuin ke­vyen te­ko­syyn hor­toil­la tu­ris­ti­mai­se­mis­sa hää­hu­mun kes­kellä.
Tyttä­renä Aman­da Seyf­ried on­nis­tuu hän­kin lau­luis­saan ja sul­ho­na Do­mi­nic Coo­per täyttää paik­kan­sa, vaik­ka nuo­ren pa­rin on­nea var­jos­ta­vat ku­her­te­li­joi­den pien­ten vää­rinkä­si­tys­ten ohel­la myös lap­sel­li­nen, mel­ko ole­ma­ton juo­ni­ku­vio.
Toi­voa so­pi, että Mam­ma mia! oli­si nyt se ihas­tut­ta­va ai­kuis­ten tyttö­jen elo­ku­va, jo­hon Sink­kuelämän eväät eivät riittä­neet. Mut­ta tällä­kin ker­taa asial­la on elo­ku­vas­ta tietämätön tv-kä­si­kir­joit­ta­ja (Cat­he­ri­ne John­son), jol­le kel­paa mikä ta­han­sa kes­kit­ty­mis­ra­joit­tei­sil­le suun­nat­tu höpöhöpö.
Jos Mam­ma mian kään­teet eivät siis ai­van Sha­kes­pea­rel­le vedäkään ver­to­ja, Ab­ban skan­di­naa­vi­set, jään­vii­leät is­kusä­ve­let ovat ku­lu­tus­ta kestä­viä ja ne saa­vat näyttävän ylös­pa­non. Eten­kin Mo­ney, Mo­ney, Mo­ney ja Does Your Mot­her Know yh­distävät kou­kut­ta­viin hit­tei­hin mu­ka­via ku­va­ko­reog­ra­fioi­ta. Our Last Sum­mer on vä­hemmän ku­lu­nee­na, viehättävänä Ab­ba-lau­lel­ma­na ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua.
Yk­sioi­koi­set, köm­pelöt oh­jaus­rat­kai­sut tuot­ta­vat kat­so­jal­le sen ilon, että Me­ryl St­reep saa sy­lintäy­deltä val­ko­kan­ga­sai­kaa ja lä­hes yk­sin pääo­san Win­ner Ta­kes It All –­kap­pa­lees­sa. Hä­nen vi­vah­tei­kas­ta ti­lan ja ti­lan­teen hal­lin­taan­sa kat­se­lee lu­mou­tu­nee­na sydän syrjällään. Toi­saal­ta oh­jaa­jan ko­ke­mat­to­muus kos­tau­tuu mu­si­kaa­lin täh­dil­le, jot­ka jou­tu­vat pais­ki­maan töitä olan ta­kaa jos­kus vai­vaan­nut­ta­vis­sa­kin ase­tel­mis­sa.
Kios­ki­kir­ja­mai­nen viih­de­ku­vio vi­li­see kli­seitä. Kat­so­ja ei tiedä, pitäi­sikö kes­ki-ikäis­ten nais­ten tyttömäi­syy­del­le nau­raa vai ta­put­taa. Vai­ku­tel­mak­si jää kui­ten­kin, että van­hem­pien ih­mis­ten lem­men­ki­peys on ai­na vähän hölmöä ja että ho­mot­han ne vas­ta has­su­ja ovat. Ju­lie Wal­ters ja Co­lin Firth oli­si­vat an­sain­neet pa­rem­paa.
On­nek­si edes Stel­lan Skarsgård saa näyttää vä­riä ja sei­la­ta Ruot­sin li­pun al­la, eikä hän petä hei­kom­mas­sa­kaan elo­ku­vas­sa. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa kommenttiraita, musiikkivideo, postettuja kohtauksia, pienoisdokumentteja ja laula mukana -toiminto. (PS)
08/08/2010
08/08/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy