Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä 3D

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 138 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 264169  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pa­rem­pia uu­ti­sia Ka­ri­bial­ta!

Pa­rem­pia uu­ti­sia Ka­ri­bial­ta! Me­ri­ros­vo Jack Spar­row’n seik­kai­lu­jen neljäs osa Vie­rail­la ve­sillä on elo­ku­va­sar­jan ly­hin. Se­kin ta­kaa, että tut­tu­ja la­tu­ja kul­ke­va fan­ta­sia te­kee pa­luun kah­ta edel­listä lu­kua jän­tevämpänä. Bud­jet­tien kas­vaes­sa te­kijät suu­ren­te­li­vat sa­tue­le­ment­tejä efek­ti­kylläi­sem­mik­si vetä­vyy­den kus­tan­nuk­sel­la. Pi­ra­tes of the Ca­rib­bean 4 on vih­doin kes­kit­ty­neem­pi ta­ri­na, vaik­ka vetää­kin lo­puk­si ve­si­perän.
Ai­nek­sia on otet­tu Tim Power­sin ro­maa­nis­ta On St­ran­ger Ti­des (1987), jos­sa me­ri­ros­vo­kap­tee­ni Mus­ta­par­ta et­si ta­ru­no­mais­ta Nuo­ruu­den läh­dettä. Nämä ai­nek­set on se­koi­tet­tu Jack Spar­row’n pyr­ki­myk­siin saa­da ta­kai­sin lai­van­sa Mus­ta Hel­mi. Mus­ta­par­ran ja Jac­kin lisäk­si fil­min kol­man­te­na kap­tee­ni­na on van­ha kil­pa­kump­pa­ni Bar­bos­sa. Hän tar­joaa Jac­kil­le yh­teis­työtä Nuo­ruu­den läh­teen et­sinnässä.
Ta­ruaar­ret­ta ta­voit­te­le­vat myös Ka­ri­bian ve­sien her­ruu­des­ta kamp­pai­le­vat Eng­lan­ti ja Es­pan­ja. Päästäk­seen jäl­jil­le en­simmäi­senä, mai­den ku­nin­kaat ryh­tyvät kil­pa­va­rus­te­luun, jos­ta me­ri­rei­tit tun­te­vat ros­vo­kap­tee­nim­me hyö­tyvät. Löytö­ret­ken vaa­ran muo­dos­ta­vat pe­tol­li­nen Mus­ta­par­ta ja hä­nen yhtä vaa­ral­li­nen tyttä­rensä An­ge­li­ca, jon­ka Spar­row tun­tee­kin en­tuu­des­taan.
Tui­ma­silmäi­nen, tum­ma­kul­mai­nen Ian McS­ha­ne näyt­te­lee Mus­ta­par­taa ka­ris­maat­ti­ses­ti. Tyttä­renä Pené­lo­pe Cruz on väärässä roo­lis­sa. Ehkä Cruz jou­tuu va­ro­maan, kos­ka oli fil­mauk­sis­sa ras­kaa­na? Al­mo­do­va­rin tai Al­le­nin fil­meissä nä­ky­nyt särmä jää näyt­te­lijästä puut­tu­maan. Tu­lee ikävä Ren­ny Har­li­nin muu­ten sur­kean Kur­kun­leik­kaa­jien saa­ren ve­revää Gee­na Da­vi­sia saap­pai­neen.
Uu­sia kas­vo­ja Pi­ra­tes kyllä kai­paa, sillä jol­le­kin au­tio­saa­rel­le on lai­vas­ta jä­tet­ty sekä Kei­ra Knight­ley että Or­lan­do Bloom. Eli­za­beth ja Will oli­vat se rai­kas nuo­ri­pa­ri, jon­ka kaut­ta kat­so­ja sai tu­tus­tua kap­tee­ni Jac­kiin. Myö­hem­missä seik­kai­luis­sa nämä ja muut tyy­pit sekä elämää suu­rem­mat te­hos­teet jyrä­sivät Spar­row’n si­vu­roo­liin omas­sa ta­ri­nas­saan. Nyt niin ei on­nek­si käy.
Kap­tee­ni Jack on mu­ka­na lä­hes jo­ka koh­tauk­ses­sa, ja nos­tees­sa kuin lätkän MM-lei­jo­nat suo­ras­sa lä­he­tyk­sessä. Spar­row kä­ve­lee yhä niin kuin tytöt. John­ny Dep­pin tul­kin­ta on sil­ti aiem­paa suo­ra­vii­vai­sem­pi ja psy­ke­dee­li­sim­piä yli­lyön­tejä välttävä. Täh­den ryh­ti­lii­ke roo­lis­sa pe­las­taa pal­jon.
Geoff­rey Rush on taas eri­no­mai­nen Bar­bos­sa­na. Ylevä hölmöi­ly on hah­mos­sa täy­del­li­sen ele­gan­tis­sa ba­lans­sis­sa. San­ka­ril­li­sen nuo­ren mie­hen roo­liin kap­tee­nien rin­nal­le tuo­daan Mus­ta­par­ran van­git­se­ma pas­to­ri Phi­lip (Sam Claf­lin). Hen­gen­mie­hen ta­ri­na ni­vel­tyy vai­voin ko­ko­nai­suu­teen, vaik­ka suinpäin ihas­tu­mi­nen kau­nii­seen me­ren­nei­toon (Ast­rid Ber­ges-F­ris­bey) pa­ran­taa ti­lan­net­ta.
Koh­ta­lok­kaat me­ren­nei­dot tar­joa­vat fil­min huip­pu­het­ket. Sei­ree­nien lu­mo ja tu­hon uh­ka lo­mit­tu­vat jän­nittäväs­ti. Me­ren­nei­to­jen toi­min­nal­li­set uin­ti- ja su­kel­lus­koh­tauk­set pe­rus­te­le­vat muu­ten mel­ko tur­ha­nai­kai­sel­ta tun­tu­van kol­miu­lot­tei­suu­den.
”Ei se päämäärä, vaan mat­ka sinänsä”, huo­maut­taa kap­tee­ni Jack. Kä­si­kir­joi­tus luot­taa me­ri­ros­vo­kaa­vaan: jos­sain on aar­re ja jol­lain kart­ta. Kun tar­peek­si hyö­ritään, saa­vu­taan pe­ril­le. Jak­so jak­sol­ta otet­taan löy­hentä­neen Go­re Ver­bins­kin oh­jaa­ja­na kor­van­nut Rob Mars­hall ei saa juon­ta kul­ke­maan ja hui­pen­nuk­set­kin ovat har­vas­sa. Kään­teet ovat en­nus­tet­ta­via ja fil­mi on­nah­te­lee yh­dis­tel­lessään hil­peää huu­mo­ria me­ri­ros­voi­lun raa­kuuk­siin.
Mus­tan Hel­men ki­rous oli ko­ko per­heen seik­kai­lun va­lio sa­maan ta­paan kuin Muu­mion ja Zor­ron uus­ver­sioi­den en­simmäi­set osat. Pi­ra­tes ne­lo­nen ei is­ke tul­ta sa­maan mal­liin. Vie­rail­la ve­sillä vih­jaa lo­pus­sa kui­ten­kin jat­kon mah­dol­li­suu­teen.
O­li­si­ko ky­syntä jo kylläs­tet­ty? Leik­kaa­vat­ko tuot­ta­jat oman kurk­kun­sa jat­ka­mal­la sar­jan te­ko­hen­gi­tystä liian pitkään? Tus­kin, jos kat­so­ja saa me­ri­ros­vo­lai­van­sa kan­nel­ta täys­lai­dal­li­sen John­ny Dep­piä.
Täh­ti­kin on lu­van­nut jat­kaa ”­niin kauan kuin kä­si­kir­joi­tuk­set ovat hy­viä”. Siis juu­ri niin kauan kuin Jack Spar­row saa kuk­koil­la Ka­ri­bian kunk­ku­na stoo­rin kes­kiössä. (HB)
09/06/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy