Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Game of Thrones – The Complete Second Season

Valtaistuinpeli 2. Kausi 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 541 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895230046

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

”­Mitä te ha­luat­te”, Xa­ro ky­syy Val­tais­tuin­pe­lissä kes­kei­sen ky­sy­myk­sen, jol­la ih­mi­siä voi­daan hal­li­ta.

”­Mitä te ha­luat­te”, Xa­ro ky­syy Val­tais­tuin­pe­lissä kes­kei­sen ky­sy­myk­sen, jol­la ih­mi­siä voi­daan hal­li­ta.
Laa­dul­la on edel­leen te­kijänsä. Ja palk­kion­sa.
Veik­kaan Val­tais­tuin­pe­lin toi­sen kau­den ole­van vuo­den 2013 odo­te­tuin BD-uu­tuus he­ti 007 Sky­fal­lin jäl­keen, vaik­ka tv-sar­ja on jo ol­lut kat­sot­ta­vis­sa TV2:l­ta. Pai­neet Jen­keissä jo star­tan­neen kol­mos­kau­den vi­deo­lai­tos­ta koh­taan ovat en­ti­sestään tii­vis­ty­neet, kun selväs­tikään ei ta­sos­sa ole tin­git­ty. Hyvä HBOn tuo­tan­to­ko­neis­to, ker­ran­kin fik­sut kä­si­kir­joit­ta­jat ja laa­du­kas näyt­te­lijän­työ ta­kaa­vat tämän.
Toi­nen kau­si jat­kaa ve­revää otet­ta to­del­li­ses­ta kes­kia­jas­ta ja ruu­su­jen so­das­ta vai­kut­tei­ta ot­ta­neen rin­nak­kais­maail­man seit­semän ku­nin­gas­kun­nan vä­li­sessä juo­nit­te­lus­sa, jos­sa edes su­ku­si­de ei estä mur­han­hi­moi­sia pur­kauk­sia. Mut­ta eipä niin ole to­del­li­ses­sa­kaan elämässä.
Sar­ja an­taa eni­ten niil­le, jot­ka eivät ole hie­noa ro­maa­ni­sar­jaa lu­ke­neet. Pe­reh­ty­neem­pi puo­les­taan kiittää ai­ka­moi­sel­la in­nol­la.
Kung­fut­sen mu­kaan vain neu­von an­ta­mi­nen on elämässä vaa­ral­lis­ta, mut­ta menköön: kir­jat kan­nat­tai­si eh­dot­to­mas­ti lu­kea en­nen sar­jan kat­so­mis­ta. Geor­ge R.R. Mar­tin osaa ni­mittäin yllättää kään­teillään. Jos juo­nen tun­tee, kir­jo­jen pai­noar­vo las­kee. Re­hel­li­syy­den ni­missä on kui­ten­kin sa­not­ta­va, et­tei mo­ni tässä ta­pauk­ses­sa mal­ta toi­mia jär­ki­peräi­ses­ti, vaan kat­soo osat put­keen.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa aa­vis­te­len, että ro­maa­ni­sar­ja te­kee vielä yllä­tyk­siä, jo­ka liit­tyy poh­joi­ses­ta hil­jal­leen va­lu­vaan kylmään uh­kaan.
Suo­men­ne­tut kir­jat kat­ta­vat hel­mi­kuus­sa 2013 neljä tv-sar­ja­kaut­ta, jo­ten ai­kaa on ra­jal­li­ses­ti, mut­ta riittäväs­ti päästä tv-sar­jan edel­le. Kan­nat­taa myös ot­taa huo­mioon, että sar­jan ko­hee­sion vuok­si koh­taus­ten jär­jes­tystä on muu­tet­tu. Tässä on on­nis­tut­tu hy­vin, sillä myös kir­jai­li­jal­la on ol­lut tehtävää pil­ven­piirtäjänsä ele­ment­tien rau­doit­ta­mi­ses­sa.
Sel­vyy­den vuok­si sa­not­ta­koon se, et­teivät kak­kos­kir­jan dra­maat­ti­sim­mat ta­pah­tu­mat mah­tu­neet vielä tähän bok­siin.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni jatkavat ensimmäisen kauden viitoittamalla tiellä. Kuvan tarkkuus ja varsinkin ääniraita ylittävät selvästi television HD-kanavan annin. Ero normaaliin digikanavaan on suuri. Viidellä levyllä on kymmenen jaksoa. Ekstroihin on tallennettu interaktiivinen jakso-opas, 39 min. dokumenttia, 63 min. animioitua historiaa, 16 min. haastattelut ja 12 kommenttiraitaa. Mukana on myös episodikirjanen, jonka toiselle puolelle aukeaa iso kartta. Edes suomennetuissa kirjoissa ei ole koko rinnakkaismaailmaa esitelty yhdellä kertaa. Näin monimutkaiset poliittiset juonittelut saavat tärkeää topografista taustaa, jonka jo J.R.R. Tolkien ymmärsi tärkeäksi. (PS)
06/03/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy