Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

The Greenaway Alphabet

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 70 minuuttia
Julkaisija: EspooCine 2018 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Eng­lan­ti­lai­nen Pe­ter Gree­naway on ai­kam­me mer­kittä­vim­piä vi­suaa­li­sia tai­tei­li­joi­ta.

(Yk­sittäis­ta­pauk­sis­sa kri­tiik­ki saat­taa ol­la syn­nyttäjäl­leen eri­tyi­sen haas­ta­va tehtävä. Yl­tiöpäi­nen hen­kilö­pal­von­ta ei sai­si vä­lit­tyä lu­ki­jal­le. Toi­saal­ta, ei omaa his­to­riaan­sa voi täy­sin pois­kaan sul­kea. Va­roi­tuk­se­na on tä­ten sa­not­ta­va, seu­raa­va kri­tii­kin taus­tal­le pii­lou­tuu eli­niän kestä­nyttä fa­ni­tus­ta.)
Eng­lan­ti­lai­nen Pe­ter Gree­naway on ai­kam­me mer­kittä­vim­piä vi­suaa­li­sia tai­tei­li­joi­ta. Gree­nawayn elo­ku­va- sekä maa­laus­tai­tees­sa on nähtä­vissä to­del­li­sen au­teu­rin kä­denjäl­ki. Tun­nis­tet­ta­vuus on ar­vo. Sa­ma ar­vo on pitä­nyt Gree­nawayn val­ta­vir­ran ul­ko­puo­lel­la.
E­lo­ku­van­te­kijä-tai­de­maa­la­rin uraa pa­la­sik­si pilk­ko­va The Gree­naway Alp­ha­bet on kuin kur­kis­tus per­heal­bu­miin. Ar­tis­tin vai­mo ja tytär ovat koos­ta­neet koh­tees­taan sisällöltään sym­paat­ti­sen do­ku­men­tin, tai­teel­li­sel­ta ulo­san­nil­taan gree­naway­lais­ta tyy­liä mu­kail­len. Leik­kaus­ryt­min sekä geo­met­ris­ten ku­va­kol­laa­sien mes­ta­rin työnjäl­keä tun­te­va voi­si hel­pos­ti väittää isä­pa­pan osal­lis­tu­neen do­ku­men­tin vii­meis­te­lyp­ro­ses­siin.
Ma­te­maat­ti­sia ku­vioi­ta, ih­mis­ruu­mii­ta sekä ark­ki­teh­to­ni­sia ase­tel­mia ra­kas­ta­va oh­jaa­ja sei­soo ka­me­ran eteen tar­koin ase­tel­tu­na ja alas­to­ma­na. Hen­kilö­ku­van esit­te­lemä Gree­naway on herkkä ja ra­kas­ta­va per­hee­nisä — häm­mentä­vien ja äk­kivää­rien elo­ku­vien­sa vas­ta­pai­nok­si. Per­heen tei­ni-ikäi­nen tyttö esittää isäl­leen yk­sin­ker­tai­sia ky­sy­myk­siä. Isä-Pe­ter la­ven­taa ai­he­pii­rejä, mo­ni­muo­toi­sia vas­tauk­sia an­taen. 75-vuo­tiaa­na särmä on terävä, maail­mas­ta on jo ra­ken­tu­nut eh­do­ton ko­ko­nais­ku­va. Syvää vii­saut­ta kuun­te­lee her­kis­ty­neenä. Tul­kit­si­jan ka­ris­ma kan­taa.
Hen­kilö­hah­moa au­ki re­pivä, hou­sut rii­su­va tai­tei­li­ja­do­ku­ment­ti nähdään Es­poo Ci­ne -fil­mi­fes­ti­vaa­leil­la 2018. (VA)
27/05/2018

Tekijät

Ohjaaja: Saskia Boddeke
Pääosissa: Peter Greenaway Pip Greenaway

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy