Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Mustesydän

Inkheart 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 208563  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sak­sa­lai­sen Cor­ne­lia Fun­ken suo­men­ne­tuis­ta fan­ta­sia­ro­maa­neis­ta on Ros­vo­ruh­ti­nas jo aiem­min teh­ty mu­ka­vak­si elo­ku­vak­si.

Sak­sa­lai­sen Cor­ne­lia Fun­ken suo­men­ne­tuis­ta fan­ta­sia­ro­maa­neis­ta on Ros­vo­ruh­ti­nas jo aiem­min teh­ty mu­ka­vak­si elo­ku­vak­si. Nyt on vuo­ros­sa kir­jai­li­jan it­sensä tuot­ta­ma Mus­te­sydän sa­man­ni­mi­sen tri­lo­gian en­simmäi­sestä kir­jas­ta. Fil­meistä pää­tel­len vuon­na 1958 syn­ty­neen ja ny­kyi­sin Yh­dys­val­lois­sa asu­van Fun­ken seik­kai­lut ovat Sor­mus­ten ta­run, Nar­nian ja Har­ry Pot­te­rin ke­vyt­ver­sioi­ta. (E­lo­ku­van on ku­van­nut Har­ry Pot­te­ria­kin vi­sua­li­soi­nut Ro­ger Pratt. Lop­pu­koh­tauk­sen tais­te­lu­mels­keessä He­len Mir­ren, tai to­dennäköi­sem­min hä­nen stunt ma­nin­sa, rat­sas­taa pai­kal­le val­koi­sen yk­si­sar­vi­sen selässä, kuin muis­tu­ma­na kir­jai­li­ja Fun­ken ihai­le­man Tol­kie­nin Gan­dal­fis­ta.)
Vä­rikkäi­den hen­kilöi­den ja vilk­kaas­ti liik­ku­van juo­nen an­sios­ta nii­den pa­ris­sa viih­ty­nevät eten­kin var­hais­nuo­ret.
Meg­gie-tytön isä Mor­ti­mer osaa lu­kea sa­tu­ja niin hy­vin, että hah­mot nou­se­vat kir­jo­jen si­vuil­ta len­toon ihan kir­jai­mel­li­ses­ti. Luet­tuaan ää­neen ro­maa­nia Mus­te­sydän, Mor­ti­mer herät­ti va­hin­gos­sa hen­kiin pa­han Cap­ri­cor­nin ja hä­nen kä­ty­rinsä. Vielä suu­rem­man mur­heen isä ja tytär koh­ta­si­vat, kun per­heen äi­ti Re­sa ka­to­si kir­jan sisään to­del­li­suu­den ja fan­ta­sia­maail­man vä­lillä val­lit­se­van ta­sa­pai­non lain vuok­si.
Vuo­sien ku­lut­tua Meg­gie ja Mo (e­li Mor­ti­mer) et­sivät yhä van­ho­jen kir­jo­jen kau­pois­ta oi­keaa opus­ta ja kei­noa, jol­la ”­lu­kea” Re­sa ta­kai­sin elä­vien pa­riin. Eräällä reis­sul­la Mus­te­sydän-kir­jan hen­kilö To­mu­sor­mi, epä­var­ma mut­ta tar­vit­taes­sa neu­vo­kas an­ti­san­ka­ri, tu­lee va­roit­ta­maan isää ja tytärtä. Cap­ri­corn on kan­noil­la saa­dak­seen Mag­gien ja Mon lu­ke­maan kir­jois­ta ulos yhä uu­sia kon­nia ja sa­du­no­mai­sia aar­tei­ta.
Ta­ri­na­na Mus­te­sydän ko­ros­taa kir­jo­jen mer­ki­tystä ja luo niil­le oman sa­lai­sen elämän. Elo­ku­vas­sa vi­li­see teos­ten kan­sia ja selkä­myk­siä sekä ir­ral­li­sia ri­vejä ää­neen luet­tui­na. Viit­tauk­sia ja kir­jal­li­sen sisä­pii­rin vit­sejä riittää lu­ku­hir­mu­jen ilok­si.
O­sal­le run­saas­ta hen­kilö­kaar­tis­ta käy ku­ten Meg­gien isotä­din kar­ta­non kir­joil­le. Ne lentävät ympä­riinsä aset­tu­mat­ta pai­koil­leen edes sik­si ai­kaa, että sisällöstä eh­ti­si kiin­nos­tua tai saa­da selvää.
Tyyp­pejä on yk­sin­ker­tai­ses­ti lii­kaa. Tu­han­nen ja yh­den yön ta­ruis­ta ka­ran­nut Fa­rid (Ra­fi Gav­ron) jää pelkäk­si apu­po­jak­si, mut­ta ehkä hä­nen roo­lin­sa kas­vaa tri­lo­gian jat­ko-o­sis­sa. Sa­ma vi­ka on kon­nien­kin puo­lel­la. Ai­noas­taan An­dy ”­Gol­lum” Ser­ki­sin esittämällä Cap­ri­cor­nil­la on kun­nol­la val­ko­kan­ga­sai­kaa, mut­ta iki­muis­tois­ta pa­his­ta hä­nestä ei eh­di muo­dos­tua.
Fun­ken ideat lu­ke­mi­sen ja kir­joi­tuk­sen ih­meel­li­sestä muu­tos­voi­mas­ta ovat toi­mi­via, mut­ta ko­ke­ma­ton oh­jaa­ja Iain Soft­ley ei saa nii­hin sel­lais­ta myötä­syn­tyistä va­kuut­ta­vuut­ta, että ne yk­sin kan­tai­si­vat elo­ku­vaa. On­ko pelät­ty kat­so­ja­kun­nan ly­hyttä pin­naa, kun ai­heet jäävät ai­hel­mik­si ja ne ohi­te­taan kuin pi­ka­kir­joi­tuk­sel­la?
Pal­jon jää näyt­te­lijöi­den, vi­suaa­li­suu­den ja vauh­din va­raan. Meg­gien (E­li­za Ben­nett) per­soo­naan oli­si voi­nut luot­taa enemmän­kin. Bren­dan Fra­ser jää vä­rittömäk­si isän roo­lis­sa. Al­ku-u­ral­laan miel­lyttä­nyt ja ris­kejä­kin ot­ta­nut Fra­ser tun­tuu ny­kyi­sin tyy­tyvän kaa­va­mais­ten sar­jae­lo­ku­vien san­ka­rik­si. Eikä ole lois­ta­van He­len Mir­re­nin vi­ka, että hä­nen tä­ti­hah­mon­sa on höpsö tou­hot­ta­ja.
To­mu­sor­mi on ta­ri­nan to­del­li­nen mag­neet­ti. Hie­no­ja roo­le­ja te­kevä Paul Bet­ta­ny on­nis­tuu taas luo­maan mo­ni­ker­rok­si­sen hen­kilön. Mies on tu­len­nie­lijä, jo­ka kai­paa kir­jan si­vuil­le jää­nyttä per­hettään. Uh­kaa­vien ja vä­liin pel­ku­ri­mais­ten piir­tei­den vuok­si To­mu­sor­mea epäillään Cap­ri­cor­nin käs­kyläi­sek­si, mut­ta mat­kan var­rel­la luon­tei­kas tu­li­mies voit­taa it­sensä saa­tuaan ympä­ristönsä ja eri­tyi­ses­ti Fa­ri­din luot­ta­muk­sen. Ro­ger Prat­tin otok­sis­sa To­mu­sor­mes­ta ja hä­nen näätä­seu­ra­lai­ses­taan Gwi­nistä on suu­ren fan­ta­sia­seik­kai­lun ver­ra­ton­ta hoh­toa. (HB)
15/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy