Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Island of Lost Souls

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1932Kesto: 71 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1.37
Ääniraita: Dolby Digital Mono
  EAN: 5060000700749

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Her­bert Geor­ge Wells on Ju­les Ver­nen ohel­la tie­teis­kir­jal­li­suu­den kiistämätön isä, jon­ka luo­mis­ta ai­heis­ta riittää am­men­net­ta­vaa po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­sa.

Her­bert Geor­ge Wells on Ju­les Ver­nen ohel­la tie­teis­kir­jal­li­suu­den kiistämätön isä, jon­ka luo­mis­ta ai­heis­ta riittää am­men­net­ta­vaa po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­sa. Toh­to­ri Mo­reaun saa­ri (1898) on elo­ku­vat­tu usein vaih­te­le­vin ja epä­ta­sai­sin tu­lok­sin. Yh­teistä on kai­kil­le tuo­tan­nol­li­set on­gel­mat, mikä on luo­nut ta­ri­nal­le oman­lai­sen­sa, jo­pa ki­ro­tun, au­ran.
En­simmäi­nen ver­sio on ar­vos­te­tuin, mut­ta sen nä­ke­mi­nen oli jo VHS-ai­ka­na työn ta­ka­na. Nyt­tem­min se lie­nee hel­poi­ten han­kit­ta­vis­sa brit­tiläi­sen Eu­re­ka! The Mas­ters of Ci­ne­ma –­sar­jan kak­sois­le­vynä, jo­ka sisältää BD:n ja DVD:n.
Is­land of Lost Souls muut­taa al­ku­peräis­ro­maa­nin pe­rus­taa da­rwi­ni­lai­ses­ta ja bio­lo­gis­fi­lo­so­fi­ses­ta yti­mestä goot­ti­lais- ja vik­to­riaa­nis­vai­kut­tei­sen kau­hue­lo­ku­van suun­taan. Fran­kens­tei­nin hir­viö to­ki luul­ta­vas­ti oli Well­sin­kin vai­kut­te­me­na.
E­lo­ku­va syök­syy syväl­le ta­bu­jen syö­ve­rei­hin. Toh­to­ri Fran­kens­tein ja toh­to­ri Mo­reau syyl­lis­tyvät ve­ren­rus­keaan pe­ri­syn­tiin leik­kimällä Ju­ma­laa. Ai­ka­lais­kat­so­jaa kui­ten­kin kau­his­tut­ti­vat pie­nemmät, ar­ki­set ta­but, joi­hin sen­suu­ri­koo­de­ja edeltä­nyt elo­ku­va ve­toaa.
Kiel­to­la­ki ei ol­lut vielä päät­ty­nyt ja al­ko­ho­lia sekä päih­ty­mystä ihan­noi­daan kuin Suo­mes­sa kon­sa­naan. Vaa­leai­hoi­sen san­ka­rin ja po­ly­ne­sia­lai­sen tytön suu­del­ma (=­sek­si, jo­ta ei näy­tetä) ei suin­kaan ol­lut hyväk­syt­tyä län­si­mais­sa. Se oli jo­pa rie­naa­vam­paa kuin se to­sia­sia, että tyttö oli it­se asias­sa tie­teel­li­sellä puos­ka­roin­nil­la ih­mismäi­sek­si muu­tet­tu pant­te­ri!
E­lo­ku­va kiel­let­tiin mo­nis­sa mais­sa, ja se oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta yh­den­kin ai­he­pii­rinsä ta­kia. Vi­deo Watch­do­gin si­vuil­ta tut­tu Kim New­man luet­te­lee näitä ai­hei­ta an­siok­kaas­ti: elä­vien eläin­ten leik­ke­ly, abort­ti, sa­dis­mi, ki­du­tus ki­rur­gi­sin toi­min, kan­ni­ba­lis­mil­la vih­jai­lu, rais­kauk­sen uh­ka, ju­ma­lan­pilk­ka, ympä­ristö­ri­kos ja yh­teis­kun­ta­rau­han ky­see­na­lais­ta­mi­nen.
Ta­buai­heet kau­his­tut­ta­vat eri ta­voin ny­ky­kat­so­jaa kuin tois­ta maail­man­so­taa edeltä­neen viat­to­muu­den hämään­nyttämää ja pörs­si­ro­mah­duk­sen tur­haut­ta­maa ame­rik­ka­lais­ta tai eu­roop­pa­lais­ta ih­mistä. Val­koi­seen lii­vi­pu­kuun, pis­too­liin ja ruos­kaan luot­ta­van Char­les Laugh­to­nin hy­ker­ryttävä suo­ri­tus pei­laa il­mi­selvää siir­to­maa­her­ran mie­li­val­taa vä­hem­piar­vioi­siin­sa. Toh­to­ri Men­ge­len ai­ka tu­li vas­ta vuo­sia en­si-il­lan jäl­keen, mut­ta mo­der­nia ih­mistä mie­ti­tyttää ai­heel­li­ses­ti tie­de­pii­rien in­to peu­ka­loi­da luon­toa. Gee­ni­tek­no­lo­gia pys­tyi­si ny­kypäivänä ai­ka­moi­siin kau­hu­ku­viiin, vaik­ka eläi­men opet­ta­mi­nen pu­hu­maan voi jäädä vielä te­kemättä.
Ko­mea teräs­ko­te­loi­nen lai­tos siältää res­tau­roi­dun, leik­kaa­mat­to­man teat­te­ri­ver­sion. Ku­va ja ää­ni ovat edel­leen epä­ta­sai­sia laa­dul­taan, mut­ta kat­sot­ta­va ja kuun­nel­ta­va se on. Jo­pa hy­vin­kin kat­sot­ta­va ja kuun­nel­ta­va, kun ot­taa huo­mioon, et­tei al­ku­peräistä ne­ga­tii­via löy­det­ty. Ku­va saa­tiin kol­mes­ta eri läh­teestä, 35 mil­lin po­si­tii­vis­ta, 35 mil­lin nit­raat­ti­po­si­tii­vis­ta ja 16 mil­lin esi­tys­ko­pios­ta. Ää­ni puo­les­taan res­tau­roi­tiin kah­des­ta vii­mek­si mai­ni­tus­ta. Ku­va-a­laa ei ole kro­pat­tu 4:3-ruu­tuun, vaan on al­ku­peräi­nen 1.37:1. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu 27 min. do­ku­men­tit, ja trai­le­ri. Ko­te­los­sa on myös 32-s­vuii­nen kir­ja­nen. (PS)
31/10/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy