Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Trek: The Next Generation - The Next Level

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1987Kesto: 182 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1.33
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
VET: 271503EAN: 7332431037595

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tar Trek TNG seu­raa al­ku­peräistä sar­jaa uu­del­leen­mas­te­roi­jien suu­ren­nus­la­sin al­le.

S­tar Trek TNG seu­raa al­ku­peräistä sar­jaa uu­del­leen­mas­te­roi­jien suu­ren­nus­la­sin al­le. Nyt ku­vat­tu ai­neis­to on haet­tu uu­del­leen al­ku­peräi­siltä fil­meiltä ja alun­pe­rin vi­deol­la työs­te­tyt eri­kois­te­hos­teet luo­tu uu­sik­si. Uu­si ehos­tet­tu kuo­si on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen, mut­ta suu­rin syy TNG:n hank­ki­mi­seen on sil­ti se että nämä ovat viih­dyttä­viä, pai­koin aja­tuk­sel­li­sia eikä kos­kaan ko­vin vä­ki­val­tai­sia täh­ti­seik­kai­lui­ta.
Vuo­den 2012 ai­ka­na jul­kais­ta­van re­mas­te­roi­dun 1. kau­den näyt­teek­si tar­koi­tet­tu le­vy sisältää kol­me sar­jan jak­soa: "En­coun­ters at Far­point" (en­simmäi­sen kau­den jak­sot 1 ja 2 vuo­del­ta 1987), "Sins of the Fat­her" (kol­man­nen kau­den jak­so 13 vuo­del­ta 1990) ja "T­he In­ner Light" (vii­den­nen kau­den jak­so 25 vuo­del­ta 1992). Näistä en­simmäi­nen on sar­jan 90-mi­nuut­ti­nen pi­loot­ti­jak­so, jos­sa juu­ri En­terp­ri­sen ko­men­non ot­ta­nut Pi­card läh­tee tut­ki­maan epäi­lyttävällä vauh­dil­la syn­ty­neen etäi­sen siir­to­kun­nan sa­lai­suut­ta. Toi­ses­sa jak­sos­sa mie­histö jou­tuu Klin­go­nien maail­maan to­dis­ta­maan Wor­fin oi­keu­denkäyn­tiä, jo­ka to­sin jää näin sar­jan kon­teks­tis­ta ir­roi­tet­tu­na hy­vin ir­ral­li­sek­si epi­so­dik­si. Kol­man­nes­sa Pi­card saa elää ko­ko­nai­sen eli­niän ly­hyessä het­kessä pää­dyt­tyään kuol­leel­le pla­nee­tal­le. Näistä en­simmäi­nen jak­so toi­mii hy­vin it­senäi­senä­kin elo­ku­va­na, mut­ta kak­si jäl­jempää jak­soa kan­nat­tai­si jättää kat­sot­ta­vak­si ky­seis­ten kau­sien lo­mas­sa.
Vuo­sien 1987 ja 1994 vä­lillä ku­vat­tua sar­jaa teh­tiin kai­ken kaik­kiaan 7 kaut­ta ja yh­teensä 177 jak­son ver­ran en­nen kuin rem­miin vaih­tui uu­si mie­histö Deep Spa­ce Ni­ne -sar­jan myötä. Star Trek TNG -e­lo­ku­vat saat­ta­vat kal­ve­ta al­ku­peräi­sen mie­histön val­ko­kan­gas­seik­kai­lui­den rin­nal­la, mut­ta TV:n puo­lel­la ti­lan­ne tun­tuu ole­van päin­vas­toin. Vii­koit­tai­se­na an­nok­se­na TV:ssä näh­ty TNG oli lap­suu­des­sa vii­kon ko­ho­koh­tia, jo­ten tu­lee ole­maan mie­len­kiin­tois­ta nähdä kuin­ka sar­jan imu jak­saa kan­taa vielä näi­den vuo­sien jäl­keen­kin. Tämän näyt­teen va­los­sa prog­noo­si on lu­paa­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on vakaa ja ilahduttavan erotteleva, vaikka monin paikoin jälkeä onkin vaikea erottaa erinomaisesta DVD:stä. Uudet erikoistehosteet ovat kauniita ja samaan aikaan vanhaan aineistoon virheettömästi istuvia. 90-minuuttinen piloottijakso lienee saanut sekä alunperin, että nyt eniten huomiota, ja hyvin tämä menisi varsinaisten TNG-leffojen jatkeena. Toisen jakson myötä kuva tuntuu jäävän kolmen tähden tasolle, missä myös kolmas jakso tuntuu olevan kotonaan heittäytymällä aika rakeiseksi ja hivenen pehmeäksi. Hyvä täysin ongelmaton ääniraita on jaoteltu peräti 7.1-kanavaiseksi DTS-HD Master Audioksi, jonka rinnalla on tarjolla myös niin ikään häviöttämästi pakattu DTS-HD MA Stereoraita Ekstroissa kaksi sarjan uudelleenjulkaisun mainosta ja iPad appsin mainos. (IJ)
02/03/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy