Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

W.

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 207881EAN: 6420201181669

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

O­li­ver Sto­nen Geor­ge W. Bus­his­ta te­kemää elo­ku­vaa on ih­me­tel­ty tur­has­ta hellä­mie­li­syy­destä miestä koh­taan, jo­ka in­nok­kai­ne apu­jouk­koi­neen kek­si ira­ki­lai­set jouk­koa­seet syyk­si aloit­taa ty­perä so­ta dik­taat­to­ri Sad­dam Hus­sei­nia vas­taan.

O­li­ver Sto­nen Geor­ge W. Bus­his­ta te­kemää elo­ku­vaa on ih­me­tel­ty tur­has­ta hellä­mie­li­syy­destä miestä koh­taan, jo­ka in­nok­kai­ne apu­jouk­koi­neen kek­si ira­ki­lai­set jouk­koa­seet syyk­si aloit­taa ty­perä so­ta dik­taat­to­ri Sad­dam Hus­sei­nia vas­taan. To­del­li­nen uh­ka, Pa­kis­ta­nin ra­jal­la ly­myävä, al-Qai­da osoit­tau­tui tur­han li­peväk­si vas­tus­ta­jak­si.
Ei Sto­ne ole hellä­mie­li­nen, sillä hä­nen ei juu­ri­kaan tar­vit­se no­la­ta Bus­hia ja tämän hal­lin­toa dra­maat­ti­sin koh­tauk­sin, vaan la­ko­ni­nen tyy­li kylmää te­hok­kaas­ti. Tämä asen­ne ei kui­ten­kaan joh­da ko­vin­kaan hyvään elo­ku­vaan, vaik­ka Josh Bro­lin on­nis­tuu te­kemään eri­no­mai­sen Bush Ju­nio­rin.
Har­voin on to­ki so­dan hauk­ko­jen asen­net­ta ku­vat­tu yhtä sää­limättömäs­ti. Va­rap­re­si­dent­ti Dick Che­ney (Ric­hard Drey­fuss), puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Do­nald Rums­feld (S­cott Glenn), neu­vo­nan­ta­ja Karl Ro­ve (To­by Jo­nes) ja tu­le­va ul­ko­mi­nis­te­ri Con­do­lee­za Ri­ce (T­han­die New­ton) esi­tetään täy­del­li­sinä op­por­tu­nis­tei­na. Sil­loi­nen ul­ko­mi­nis­te­ri Co­lin Powell (Jeff­rey Wright) saa sentään sym­pa­tiaa.
Mut­ta vii­me kä­dessä ja en­simmäi­senä Bush it­se ha­lu­si so­taa. Muut pyr­kivät luo­maan sil­le pe­rus­te­lut. Yk­sin­ker­tai­sen ti­ka­puu­her­mos­ton suo­ra­vii­vai­suu­del­la hän ha­lu­si tehdä sen, mikä isältä vii­saas­ti jäi te­kemättä: Bag­da­diin me­nos­sa ky­se oli puh­taas­ti öl­jystä, ja myös Ira­nin öl­jystä. Oh­jaa­ja Sto­ne ei ker­to­nut meil­le mitään uut­ta, toi­sin saat­toi ol­la ame­rik­ka­lai­sy­leisön lai­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja äänen tarkkuus. Ei ekstroja. (PS)
11/06/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy