Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Lumotut

The Beguiled 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

So­fia Cop­po­lan täh­ti on py­sy­nyt kirk­kaa­na vuo­den 2000 Vir­gin Sui­ci­des -­de­byy­tistä läh­tien.

So­fia Cop­po­lan täh­ti on py­sy­nyt kirk­kaa­na vuo­den 2000 Vir­gin Sui­ci­des -de­byy­tistä läh­tien. Elo­ku­va­tai­teen nais­ku­via on oh­jaa­jan toi­mes­ta kir­kas­tet­tu mo­nen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta.
Tu­tun ää­rellä hää­ritään jäl­leen. Vaik­ka Cop­po­la tul­kit­see vah­vas­ti nais­ten vä­li­siä ti­lan­tei­ta pai­not­taen, sil­ti­kin yllä­tyk­senä voi pitää in­nok­kuut­ta fil­ma­ta uu­dem­man ker­ran Tho­mas P. Col­li­na­nin ro­maa­ni The Be­gui­led. Sen ver­ran ko­va­ta­soi­sen ver­tai­lu­koh­dan tar­joaa Don Sie­ge­lin vuon­na 1971 oh­jaa­ma, Clint Eas­twoo­din täh­dittämä Korp­raa­li McB.
Yh­dys­val­tain sisäl­lis­so­dan ai­ka. Nuo­ri tyttö löytää metsästä pa­has­ti haa­voit­tu­neen so­ta­mie­hen. Apu kel­paa, puun­run­koa vas­ten no­jail­les­sa saat­taa käydä keh­nom­min. Eten­kin kun poh­jois­ten korp­raa­li John Mc­Bur­ney on jää­nyt lepäi­lemään vie­rail­le ti­luk­sil­le.
Haa­voit­tu­nut joh­de­taan metsän kes­kellä si­jait­se­vaan tyttö­jen kou­lu­ko­tiin. Hau­ras so­ti­las saa ha­meväen hor­mo­nit vir­taa­maan. Ei niin, että kar­ta­non ai­noa mies jäi­si as­tet­ta­kaan hei­kom­mak­si — huo­mion­ki­peys on mo­lem­min­puo­lis­ta. Eri­tyi­set olo­suh­teet herättävät tun­teet kuu­mim­mil­leen. Ruu­miin­toi­min­to­jen pa­la­tes­sa lä­hemmäs nor­maa­lia, korp­raa­li an­taa ja ot­taa vas­taan silmä­nis­kua jo­ka suun­nal­la.
So­fia Cop­po­la poi­mii kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta esiin kieh­to­via tee­mo­ja. Ta­ri­na nuor­ten nais­ten vä­li­sestä ystä­vyy­destä — ja kil­pai­lus­ta — toi­mii me­heväs­ti. Korp­raa­lin va­li­tes­sa puo­lia, nou­see an­teek­sian­to vä­kevään osaan. Nais­ten, nuor­ten­kin, vai­ku­tus mie­hen it­se­tun­toon ke­hittää ta­lon sisäi­siä suh­tei­ta no­peas­ti. So­dan luo­mien olo­suh­tei­den eri­tyi­syys muo­vaa rak­kau­den omi­nais­piir­teitä.
Pe­rimmäi­sek­si tee­mak­si Cop­po­la nos­taa mie­hen val­lan, vah­vem­man käyttäessä vä­littömän mah­dol­li­suu­ten­sa ti­lan­teen her­ra­na. Nais­kat­raan fo­kuk­sen suun­tau­tues­sa kes­kinäi­seen kil­pai­luun, ha­vait­see mies pys­tyvänsä ir­rot­ta­maan ti­lan­tees­ta enemmän. Voi­ma­suh­tei­den muun­tues­sa, lop­pu­tu­los on odo­te­tun kal­tai­nen.
So­fia Cop­po­la voit­ti elo­ku­val­laan Can­ne­sin par­haan oh­jaa­jan pal­kin­non — vas­ta toi­se­na nai­soh­jaa­ja­na pe­rin­tei­sen fes­ti­vaa­lin his­to­rias­sa. Cop­po­la pitää­kin jän­ni­tyk­sen kor­keal­la, tun­ne­ta­so on ää­rim­millään. Kan­kaal­le haa­lit­tu täh­ti­kaar­ti (Ni­co­le Kid­man, Kirs­ten Dunst, El­le Fan­ning ja Co­lin Far­rell) työstää ta­ri­naa yhtä lail­la pal­kin­to­jen ar­voi­ses­ti. Ko­ko­nai­suus jää kui­ten­kin var­sin ohuek­si, elo­ku­van une­no­mai­nen ku­va- ja ää­ni­mai­se­ma vail­le klii­mak­sia. (VA)
15/09/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy