Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Lumotut

The Beguiled 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

So­fia Cop­po­lan täh­ti on py­sy­nyt kirk­kaa­na vuo­den 2000 Vir­gin Sui­ci­des -­de­byy­tistä läh­tien.

So­fia Cop­po­lan täh­ti on py­sy­nyt kirk­kaa­na vuo­den 2000 Vir­gin Sui­ci­des -de­byy­tistä läh­tien. Elo­ku­va­tai­teen nais­ku­via on oh­jaa­jan toi­mes­ta kir­kas­tet­tu mo­nen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta.
Tu­tun ää­rellä hää­ritään jäl­leen. Vaik­ka Cop­po­la tul­kit­see vah­vas­ti nais­ten vä­li­siä ti­lan­tei­ta pai­not­taen, sil­ti­kin yllä­tyk­senä voi pitää in­nok­kuut­ta fil­ma­ta uu­dem­man ker­ran Tho­mas P. Col­li­na­nin ro­maa­ni The Be­gui­led. Sen ver­ran ko­va­ta­soi­sen ver­tai­lu­koh­dan tar­joaa Don Sie­ge­lin vuon­na 1971 oh­jaa­ma, Clint Eas­twoo­din täh­dittämä Korp­raa­li McB.
Yh­dys­val­tain sisäl­lis­so­dan ai­ka. Nuo­ri tyttö löytää metsästä pa­has­ti haa­voit­tu­neen so­ta­mie­hen. Apu kel­paa, puun­run­koa vas­ten no­jail­les­sa saat­taa käydä keh­nom­min. Eten­kin kun poh­jois­ten korp­raa­li John Mc­Bur­ney on jää­nyt lepäi­lemään vie­rail­le ti­luk­sil­le.
Haa­voit­tu­nut joh­de­taan metsän kes­kellä si­jait­se­vaan tyttö­jen kou­lu­ko­tiin. Hau­ras so­ti­las saa ha­meväen hor­mo­nit vir­taa­maan. Ei niin, että kar­ta­non ai­noa mies jäi­si as­tet­ta­kaan hei­kom­mak­si — huo­mion­ki­peys on mo­lem­min­puo­lis­ta. Eri­tyi­set olo­suh­teet herättävät tun­teet kuu­mim­mil­leen. Ruu­miin­toi­min­to­jen pa­la­tes­sa lä­hemmäs nor­maa­lia, korp­raa­li an­taa ja ot­taa vas­taan silmä­nis­kua jo­ka suun­nal­la.
So­fia Cop­po­la poi­mii kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta esiin kieh­to­via tee­mo­ja. Ta­ri­na nuor­ten nais­ten vä­li­sestä ystä­vyy­destä — ja kil­pai­lus­ta — toi­mii me­heväs­ti. Korp­raa­lin va­li­tes­sa puo­lia, nou­see an­teek­sian­to vä­kevään osaan. Nais­ten, nuor­ten­kin, vai­ku­tus mie­hen it­se­tun­toon ke­hittää ta­lon sisäi­siä suh­tei­ta no­peas­ti. So­dan luo­mien olo­suh­tei­den eri­tyi­syys muo­vaa rak­kau­den omi­nais­piir­teitä.
Pe­rimmäi­sek­si tee­mak­si Cop­po­la nos­taa mie­hen val­lan, vah­vem­man käyttäessä vä­littömän mah­dol­li­suu­ten­sa ti­lan­teen her­ra­na. Nais­kat­raan fo­kuk­sen suun­tau­tues­sa kes­kinäi­seen kil­pai­luun, ha­vait­see mies pys­tyvänsä ir­rot­ta­maan ti­lan­tees­ta enemmän. Voi­ma­suh­tei­den muun­tues­sa, lop­pu­tu­los on odo­te­tun kal­tai­nen.
So­fia Cop­po­la voit­ti elo­ku­val­laan Can­ne­sin par­haan oh­jaa­jan pal­kin­non — vas­ta toi­se­na nai­soh­jaa­ja­na pe­rin­tei­sen fes­ti­vaa­lin his­to­rias­sa. Cop­po­la pitää­kin jän­ni­tyk­sen kor­keal­la, tun­ne­ta­so on ää­rim­millään. Kan­kaal­le haa­lit­tu täh­ti­kaar­ti (Ni­co­le Kid­man, Kirs­ten Dunst, El­le Fan­ning ja Co­lin Far­rell) työstää ta­ri­naa yhtä lail­la pal­kin­to­jen ar­voi­ses­ti. Ko­ko­nai­suus jää kui­ten­kin var­sin ohuek­si, elo­ku­van une­no­mai­nen ku­va- ja ää­ni­mai­se­ma vail­le klii­mak­sia. (VA)
15/09/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy