Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Elvis

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 159 minuuttia
Julkaisija: SF Studios 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Elokuva

Baz Luhr­man­nin ee­pos on tuik­ki­van herkkä ker­ron­ta elämää suu­rem­man ar­tis­tin täh­den­len­nos­ta.

Baz Luhr­man­nin (mm. Mou­lin Rou­ge) ee­pos on tuik­ki­van herkkä ker­ron­ta elämää suu­rem­man ar­tis­tin täh­den­len­nos­ta. Yk­si­no­maan ke­hu­ja kerän­nyt elo­ku­va su­kel­taa El­vik­sen (Aus­tin But­ler) ja tätä luot­san­neen ma­na­ge­rin (Tom Hanks) yh­tei­seen tai­pa­lee­seen, ja sitä ha­lin­nei­siin ris­teä­viin vir­toi­hin. Kun­nian­hi­mo, epä­var­muus ja röyh­keä elämän­ta­pa­hui­jaus lyövät kättä saa­vut­taen suu­ruu­den, mut­ta myös suu­ren me­ne­tyk­sen.
Lois­te­liaan suu­ri­le­lei­ses­ti ja kui­ten­kin vir­heettömän eläväs­ti sol­ju­va ta­ri­na kul­kee me­nes­tyk­sestä toi­seen ja koh­ti lo­pul­lis­ta traa­gis­ta pää­te­pis­te­tettään yhtä ai­kaa ihail­len ja ki­ro­ten kul­tais­ta häk­kiä mie­hen ympä­rillä. El­vik­sen juu­ret Bea­le St­ree­tin mu­siik­ki­baa­reis­sa ja vii­mei­set hämähä­kin­sei­tit ka­ris­ta­va ör­vel­lys ka­si­non la­val­la piir­tyvät kos­ket­ta­vas­ti, eikä elämää jää puut­tu­maan näi­den kir­ja­tu­kien vä­listäkään.
Tom Hanks on in­fer­naa­li­sen lup­sak­ka kaik­kia na­ru­ja epä­toi­voi­ses­ti hyp­py­sissään pi­te­levänä hui­ja­ri­na, Tom Par­ke­ri­na, jo­ka on­nis­tui ta­lut­ta­maan nuo­ren El­vik­sen pait­si mai­nee­seen ja mam­mo­naan myös kul­lat­tui­hin kah­lei­siin. Vuo­den Os­car-suo­si­kik­si syystä ase­tel­tu Aus­tin But­ler puo­les­taan te­kee ins­pi­roi­tu­neen suo­ri­tuk­sen ni­mio­sas­sa mie­henä, jos­sa on enemmän tart­tu­ma­pin­taa kuin missään kiil­to­ku­vien el­vik­sessä aiem­min.
Luhr­man­nin oma­lei­mai­nen ote kul­jet­taa ta­ri­naa eteenpäin yhtä pal­jon mu­sii­kin kuin vuo­ro­sa­no­jen kaut­ta, mut­ta sil­ti elo­ku­va on kaut­taal­taan yhtä pal­jon sekä draa­ma että mu­si­kaa­li — ole­mat­ta häi­rit­seväs­ti kum­paa­kaan. Mu­kaan­sa tem­paa­val­la syk­keellä yh­teen lei­ka­tut otok­set ja näi­den kaut­ta lä­pi vuo­sien tans­sah­te­le­va ker­ron­ta oli­si­vat ehkä myrk­kyä toi­sis­sa kä­sissä, mut­ta nyt ko­ko­nai­suus ai­noas­taan ihas­tut­taa.
Myös El­vik­sen pe­ri­kun­ta on ol­lut hal­tiois­saan elo­ku­vas­ta. Ta­ri­nan sym­pa­tiat ovat lähtö­koh­tai­ses­ti El­vik­sen puo­lel­la, mut­ta myöskään ma­na­ge­ri Tom Par­ke­rin ky­kyjä ei vä­hek­sytä tai mie­hen mo­tii­ve­ja vä­ri­tetä yli. Lop­pu­tu­lok­se­na on ve­toa­va draa­ma, jo­ka ku­vit­taa to­si­ta­pah­tu­mia il­mei­sen us­kol­li­ses­ti ja ai­na pe­rik­sian­ta­mat­to­man viit­se­liääs­ti. Elo­ku­va ky­ke­nee viih­dyttämään ja va­lot­ta­maan yhtäläi­sis­sa mää­rin. (IJ)
07/07/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy