Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Narnian tarinat: Kaspianin matka maailman ääriin

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 249207EAN: 6438044280463

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

A­me­ri­kois­sa Nar­nia-e­lo­ku­vien kiin­nos­tus on hii­pu­nut.

A­me­ri­kois­sa Nar­nia-e­lo­ku­vien kiin­nos­tus on hii­pu­nut. Uu­sin Kas­pia­nin mat­ka maail­man ää­riin kerä­si siellä lip­pu­tu­lo­ja avaus­vii­kon­lop­pu­na vain kol­man­nek­sen en­simmäi­sen osan, Vel­hon ja lei­jo­nan (2005) me­nes­tyk­sestä. Dis­ney-yh­tiö jättäy­tyi­kin pois vii­mei­simmästä fil­mistä ja per­he-e­lo­ku­vayh­tiö Wal­den Me­dian kump­pa­nik­si tu­li Fox. And­rew Adam­so­nin si­jaan oh­jaa­jak­si vaih­tui ko­ke­nut Mic­hael Ap­ted, 70, jon­ka elo­ku­via ovat Kai­vos­mie­hen tytär, Uk­kos­sydän ja Bond-tuo­tos Kun maail­ma ei riitä.
Vaik­ka C.S. Lewi­sin jat­ko­ta­ri­nan vii­mei­sin osa teh­tiin aiem­pia va­ro­vai­sem­min, sa­ta mil­joo­naa pie­nemmällä bud­je­til­la kuin Prins­si Kas­pian (2008), ja puo­li tun­tia ly­hyemmäk­si kuin aiem­mat fil­mit, sil­ti Kas­pia­nin mat­ka maail­man ää­riin on sar­jan su­ju­vin seik­kai­lu.
Har­ry Pot­ter jyrää ja tei­ni­vam­pyy­rit ovat nuo­ri­son uu­sin vil­li­tys. Nii­den rin­nal­le uu­si Nar­nia 3 kel­paa erään­lai­se­na köyhän mie­hen Sor­mus­ten her­ra­na. Kun Kas­pia­nin mat­ka ta­pah­tuu me­rillä, Ap­ted on saa­nut mu­kaan myös Pi­ra­tes of the Ca­rib­bea­nin tyy­listä len­nok­kuut­ta.
Ker­to­mus käyn­nis­tyy eläväk­si muut­tu­vas­ta me­ri­maa­lauk­ses­ta, ja sii­hen se myös tyy­likkääs­ti päät­tyy. Nämä ovat­kin ai­noat su­van­to­koh­dat. Vuon­na 1952 kol­man­te­na il­mes­ty­nyt (mut­ta val­miin ko­ko­nai­suu­den vii­des) Nar­nian ta­ri­na an­taa run­sai­ta sy­tyk­keitä no­pea­tem­poi­seen toi­min­ta­seik­kai­luun. Oh­jak­sis­sa Ap­ted ei löysää het­kek­sikään. Vi­vah­teik­kaan fan­ta­sian hyö­kyaal­lot tem­paa­vat kat­so­jan vas­tus­ta­mat­to­maan me­rel­li­seen ka­ru­sel­liin.
Pe­ven­sien per­heen kuo­pus Lu­cy (Geor­gie Hen­ley) ja ve­li Ed­mund (S­kan­dar Key­nes) asu­vat serk­kun­sa luo­na, kun van­hin sis­ko Su­san on Ame­ri­kas­sa ja iso­ve­li Pe­ter lo­mai­lee muual­la. Eus­ta­ce-serk­ku (Will Poul­ter) on hem­mo­tel­tu ipa­na, mut­ta kaik­ki muut­tuu, kun nuo­ret jou­tu­vat suo­raan huo­nees­taan mat­kal­le Nar­niaan.
P­rins­si Kas­pian voit­ti val­la­na­nas­ta­ja Mi­ra­zin ja pa­laut­ti rau­han Nar­niaan. Nyt hän on ku­nin­gas ja kap­tee­ni­na ra­ken­nut­ta­mas­saan Sa­ras­tus-ni­mi­sessä lai­vas­sa. Sa­ras­tus sei­laa et­simässä seit­semää lor­dia ja heidän seit­semää miek­kaan­sa sa­la­peräi­siltä saa­ril­ta. Vas­ta kun kaik­ki mie­kat on kerät­ty As­la­nin pöydäl­le, voi­daan vaa­ral­li­sim­man, Pi­meän saa­ren lu­mous mur­taa.
I­has­tut­ta­van van­ha­nai­kai­ses­sa sa­tu­seik­kai­lus­sa on tyttö- ja poi­ka­ve­toi­suus hyvässä ta­sa­pai­nos­sa. Ti­laa löy­tyy pik­ku-Lu­cyn psy­ko­lo­gi­sel­le ke­hi­tyk­sel­le nuo­rek­si nei­dok­si ja myös Ed­mun­din miek­kai­lul­le. Elo­ku­vas­ta teh­tiin jäl­kikä­teen 3D- ja jo­pa 4D-ver­sio­kin, mut­ta Kas­pia­nin mat­kan lo­hikäär­meet ja me­ri­hir­viöt näyttävät äl­lis­tyttä­viltä ta­val­li­se­na­kin fil­minä.
Kiin­nos­ta­vin li­su­ke ta­ri­noi­hin on va­hin­gos­sa Nar­niaan jou­tu­va Eus­ta­ce Ruik­ku. Lewis ni­mit­ti serk­ku­poi­kaa alun pe­rin ty­peräk­si, mut­ta kor­ja­si vir­heen kir­jaan­sa myö­hem­min. It­se­kes­kei­nen Eus­ta­ce op­pii ja muut­tuu mat­kal­la eni­ten. Roo­lis­sa on Son of Ram­bow -fil­mistä tut­tu ja ver­ra­ton Will Poul­ter, jo­ka va­ras­taa mo­net koh­tauk­set lai­meam­mil­ta nuo­ril­ta näyt­te­lijä­to­ve­reil­taan.
Ha­ja­nai­sis­ta Nar­nia-kir­jois­ta ei elo­ku­vaa syn­ny il­man mel­kois­ta muok­kaus­ta. Kä­si­kir­joit­ta­jat ot­ta­vat juo­nen­ku­lun ja Lewi­sin teks­tin suh­teen va­pauk­sia. Hyp­pe­li­pom­pe­lit­kin va­ras­ta­vat rep­liik­kei­hinsä erään Woo­dy Al­le­nin vit­sin.
Kas­pian-fil­mit kaih­ta­vat Vel­hon ja lei­jo­nan al­le­vii­vat­tua us­kon­nol­li­suut­ta. Elo­ku­val­li­nen jat­ko jää ky­sy­mys­mer­kik­si. Kir­ja­sar­ja päät­tyy tai­vaal­li­siin tun­nel­miin, mut­ta ker­ron­nal­li­seen an­tik­lii­mak­siin. Juo­ni­pal­jas­tus: kaik­ki Lon­toon ju­na-a­se­mat eivät ole lap­sil­le ja sa­dun san­ka­reil­le yhtä tur­val­li­sia kuin Har­ry Pot­te­rin King’s Cross. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Referenssiluokan kuva ja ääni. Kuva piirtyy paljon tarkemmin kuin DVD-laitoksessa, joka sisältyy tähän laitokseen digikopion tapaan. Ekstroissa 31 min. dokumentit, interaktiivinen kartta, 4 min. poistetut kohtaukset, peli ja traileri. (PS)
25/04/2011
25/04/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy