Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Narnian tarinat: Kaspianin matka maailman ääriin

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 249207EAN: 6438044280463

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­me­ri­kois­sa Nar­nia-e­lo­ku­vien kiin­nos­tus on hii­pu­nut.

A­me­ri­kois­sa Nar­nia-e­lo­ku­vien kiin­nos­tus on hii­pu­nut. Uu­sin Kas­pia­nin mat­ka maail­man ää­riin kerä­si siellä lip­pu­tu­lo­ja avaus­vii­kon­lop­pu­na vain kol­man­nek­sen en­simmäi­sen osan, Vel­hon ja lei­jo­nan (2005) me­nes­tyk­sestä. Dis­ney-yh­tiö jättäy­tyi­kin pois vii­mei­simmästä fil­mistä ja per­he-e­lo­ku­vayh­tiö Wal­den Me­dian kump­pa­nik­si tu­li Fox. And­rew Adam­so­nin si­jaan oh­jaa­jak­si vaih­tui ko­ke­nut Mic­hael Ap­ted, 70, jon­ka elo­ku­via ovat Kai­vos­mie­hen tytär, Uk­kos­sydän ja Bond-tuo­tos Kun maail­ma ei riitä.
Vaik­ka C.S. Lewi­sin jat­ko­ta­ri­nan vii­mei­sin osa teh­tiin aiem­pia va­ro­vai­sem­min, sa­ta mil­joo­naa pie­nemmällä bud­je­til­la kuin Prins­si Kas­pian (2008), ja puo­li tun­tia ly­hyemmäk­si kuin aiem­mat fil­mit, sil­ti Kas­pia­nin mat­ka maail­man ää­riin on sar­jan su­ju­vin seik­kai­lu.
Har­ry Pot­ter jyrää ja tei­ni­vam­pyy­rit ovat nuo­ri­son uu­sin vil­li­tys. Nii­den rin­nal­le uu­si Nar­nia 3 kel­paa erään­lai­se­na köyhän mie­hen Sor­mus­ten her­ra­na. Kun Kas­pia­nin mat­ka ta­pah­tuu me­rillä, Ap­ted on saa­nut mu­kaan myös Pi­ra­tes of the Ca­rib­bea­nin tyy­listä len­nok­kuut­ta.
Ker­to­mus käyn­nis­tyy eläväk­si muut­tu­vas­ta me­ri­maa­lauk­ses­ta, ja sii­hen se myös tyy­likkääs­ti päät­tyy. Nämä ovat­kin ai­noat su­van­to­koh­dat. Vuon­na 1952 kol­man­te­na il­mes­ty­nyt (mut­ta val­miin ko­ko­nai­suu­den vii­des) Nar­nian ta­ri­na an­taa run­sai­ta sy­tyk­keitä no­pea­tem­poi­seen toi­min­ta­seik­kai­luun. Oh­jak­sis­sa Ap­ted ei löysää het­kek­sikään. Vi­vah­teik­kaan fan­ta­sian hyö­kyaal­lot tem­paa­vat kat­so­jan vas­tus­ta­mat­to­maan me­rel­li­seen ka­ru­sel­liin.
Pe­ven­sien per­heen kuo­pus Lu­cy (Geor­gie Hen­ley) ja ve­li Ed­mund (S­kan­dar Key­nes) asu­vat serk­kun­sa luo­na, kun van­hin sis­ko Su­san on Ame­ri­kas­sa ja iso­ve­li Pe­ter lo­mai­lee muual­la. Eus­ta­ce-serk­ku (Will Poul­ter) on hem­mo­tel­tu ipa­na, mut­ta kaik­ki muut­tuu, kun nuo­ret jou­tu­vat suo­raan huo­nees­taan mat­kal­le Nar­niaan.
P­rins­si Kas­pian voit­ti val­la­na­nas­ta­ja Mi­ra­zin ja pa­laut­ti rau­han Nar­niaan. Nyt hän on ku­nin­gas ja kap­tee­ni­na ra­ken­nut­ta­mas­saan Sa­ras­tus-ni­mi­sessä lai­vas­sa. Sa­ras­tus sei­laa et­simässä seit­semää lor­dia ja heidän seit­semää miek­kaan­sa sa­la­peräi­siltä saa­ril­ta. Vas­ta kun kaik­ki mie­kat on kerät­ty As­la­nin pöydäl­le, voi­daan vaa­ral­li­sim­man, Pi­meän saa­ren lu­mous mur­taa.
I­has­tut­ta­van van­ha­nai­kai­ses­sa sa­tu­seik­kai­lus­sa on tyttö- ja poi­ka­ve­toi­suus hyvässä ta­sa­pai­nos­sa. Ti­laa löy­tyy pik­ku-Lu­cyn psy­ko­lo­gi­sel­le ke­hi­tyk­sel­le nuo­rek­si nei­dok­si ja myös Ed­mun­din miek­kai­lul­le. Elo­ku­vas­ta teh­tiin jäl­kikä­teen 3D- ja jo­pa 4D-ver­sio­kin, mut­ta Kas­pia­nin mat­kan lo­hikäär­meet ja me­ri­hir­viöt näyttävät äl­lis­tyttä­viltä ta­val­li­se­na­kin fil­minä.
Kiin­nos­ta­vin li­su­ke ta­ri­noi­hin on va­hin­gos­sa Nar­niaan jou­tu­va Eus­ta­ce Ruik­ku. Lewis ni­mit­ti serk­ku­poi­kaa alun pe­rin ty­peräk­si, mut­ta kor­ja­si vir­heen kir­jaan­sa myö­hem­min. It­se­kes­kei­nen Eus­ta­ce op­pii ja muut­tuu mat­kal­la eni­ten. Roo­lis­sa on Son of Ram­bow -fil­mistä tut­tu ja ver­ra­ton Will Poul­ter, jo­ka va­ras­taa mo­net koh­tauk­set lai­meam­mil­ta nuo­ril­ta näyt­te­lijä­to­ve­reil­taan.
Ha­ja­nai­sis­ta Nar­nia-kir­jois­ta ei elo­ku­vaa syn­ny il­man mel­kois­ta muok­kaus­ta. Kä­si­kir­joit­ta­jat ot­ta­vat juo­nen­ku­lun ja Lewi­sin teks­tin suh­teen va­pauk­sia. Hyp­pe­li­pom­pe­lit­kin va­ras­ta­vat rep­liik­kei­hinsä erään Woo­dy Al­le­nin vit­sin.
Kas­pian-fil­mit kaih­ta­vat Vel­hon ja lei­jo­nan al­le­vii­vat­tua us­kon­nol­li­suut­ta. Elo­ku­val­li­nen jat­ko jää ky­sy­mys­mer­kik­si. Kir­ja­sar­ja päät­tyy tai­vaal­li­siin tun­nel­miin, mut­ta ker­ron­nal­li­seen an­tik­lii­mak­siin. Juo­ni­pal­jas­tus: kaik­ki Lon­toon ju­na-a­se­mat eivät ole lap­sil­le ja sa­dun san­ka­reil­le yhtä tur­val­li­sia kuin Har­ry Pot­te­rin King’s Cross. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Referenssiluokan kuva ja ääni. Kuva piirtyy paljon tarkemmin kuin DVD-laitoksessa, joka sisältyy tähän laitokseen digikopion tapaan. Ekstroissa 31 min. dokumentit, interaktiivinen kartta, 4 min. poistetut kohtaukset, peli ja traileri. (PS)
25/04/2011
25/04/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy