Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Whistleblower

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 249730EAN: 5706140584060

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Kuvat

Rachel Weisz
Rachel Weisz
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave

Elokuva

Lap­sen­sa huol­ta­juu­den me­nettä­nyt neb­ras­ka­lais­po­lii­si yrittää an­sai­ta ra­hat muut­taak­seen lä­hemmäs tytärtään läh­temällä ko­men­nuk­sel­le Bos­niaan YK:n si­ni­nen ba­ret­ti päässään.

Lap­sen­sa huol­ta­juu­den me­nettä­nyt neb­ras­ka­lais­po­lii­si (Rac­hel Weisz) yrittää an­sai­ta ra­hat muut­taak­seen lä­hemmäs tytärtään läh­temällä ko­men­nuk­sel­le Bos­niaan YK:n si­ni­nen ba­ret­ti päässään. So­danjäl­kei­sen kur­juu­den kes­keltä löy­tyy ru­jo ih­mis­kaup­pa­rin­ki, jo­ka vä­littää alaikäi­siä tyttöjä maa­han saa­pu­neil­le ul­ko­maa­lai­sil­le.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Kath­ryn Bol­ko­va­cin to­si­ta­ri­naan, jo­ta pui­tiin oi­keu­des­sa as­ti Eng­lan­nis­sa vuon­na 2002. Mil­jar­di­bis­nestä tur­val­li­suus­hen­kilöstön vä­littä­mi­sellä te­kevän ame­rik­ka­lai­sen Dyn­Corp-yh­tiön po­lii­si­tark­kai­li­jak­si palk­kaa­ma Bol­ko­vac pal­jas­ti oma-a­loit­tei­ses­ti vää­rinkäytös­ten ja kor­rup­tion vyyh­din, mut­ta ylemmät ta­hot eivät ha­lun­neet asias­ta kuul­la.
E­lo­ku­va ei sitä ker­ro, mut­ta kak­si vuot­ta en­nen Bol­ko­va­cia myös toi­nen Dyn­Cor­pin työn­te­kijä, Ben Johns­ton, esit­ti sa­man­lai­sia väit­teitä, jo­ten ti­lan­ne näyttää hy­vin ras­kaut­ta­val­ta yh­tiön ja YK:n­kin kan­nal­ta. Tus­kin­pa yh­tiö on teh­nyt ra­haa mo­raa­lit­to­muuk­sil­la, mut­ta kun vas­tuu ul­kois­te­taan suu­rel­le or­ga­ni­saa­tiol­le — var­sin­kin suur­voit­to­ja ta­voit­te­le­val­le kas­vot­to­mal­le pörs­siyh­tiöl­le — hä­viää oi­keus hel­pos­ti sen­teil­le. Yh­tiön tar­joa­ma toi­min­taympä­ristö, jos­sa oi­keu­del­li­sen kos­ke­mat­to­muu­den saa­nei­ta työn­te­kijöitä viedään eri puo­lil­le maail­maa työs­ken­te­lemään hy­vin poik­keuk­sel­li­siin olo­suh­tei­siin lie­nee omiaan vetämään myös väärän­lais­ta ai­nes­ta puo­leen­sa yhtä te­hok­kaas­ti kuin in­ter­ne­tin hämärät kes­kus­te­lu­lau­dat. Yh­tiö ai­na­kin voi yhä hy­vin ja on myy­nyt pal­ve­lui­taan niin Ira­kin kuin Af­ga­nis­ta­nin so­dan puit­teis­sa.
Hur­ja tril­le­ri ei ole kau­nis­ta tai help­poa kat­sot­ta­vaa. Tyttö­jen kär­si­myk­sellä ei re­tos­tel­la, mut­ta tun­nel­ma on alus­ta lop­puun ah­dis­ta­va ja kylmän kolk­ko. Kär­si­myk­sestä ja vaa­ras­ta ei tässä ole lu­vas­sa juu­ri het­kenkään hengäh­dys­tau­koa. Va­ka­vaa ai­het­ta ku­va­taan us­kot­ta­vas­ti, mut­ta täy­si­pai­noi­sen elo­ku­vaan si­jaan tämä on en­nem­min­kin ta­so­kas dra­ma­ti­soin­ti ta­pah­tu­mis­ta. Rac­hel Weisz te­kee määrä­tie­toi­sen roo­li­suo­ri­tuk­sen to­tuu­den ve­ri­koi­ra­na, mut­ta ih­mi­nen mis­sion ta­ka­na ei eh­di avau­tua. Lo­pul­ta elo­ku­va ei myöskään osaa ker­toa sa­la­lii­tos­ta tai sen me­ka­nis­meis­ta mitään help­po­ja vih­jai­lu­ja enempää.

Kuva, ääni & ekstrat

Toimivan tasokas kuva ja jatkuvasti elävä hillitty ääniraita. Musiikkiraita ruokkii geneerisesti, mutta onnistuneesti epävarmuuden tunnetta. Oletusääniraita on häviöllinen Dolby Digital 5.1, mutta levyltä löytyy myös häviötön DTS-HD Master Audio 5.1 -ääniraita. Ekstraton. (IJ)
18/01/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy