Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Terminator - pelastus

Terminator Salvation 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2009Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: Buena Vista 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 210391  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuon­na 2007 Tuk­hol­man poh­jois­puo­lel­la Båls­tas­sa suu­ria ki­viä siirtämään suun­ni­tel­tu teh­das­ro­bot­ti hyökkä­si kor­jaa­jan kimp­puun.

Vuon­na 2007 Tuk­hol­man poh­jois­puo­lel­la Båls­tas­sa suu­ria ki­viä siirtämään suun­ni­tel­tu teh­das­ro­bot­ti hyökkä­si kor­jaa­jan kimp­puun. Työn­te­kijä oli luul­lut sam­mut­ta­neen­sa ko­neen, mut­ta kun mies lä­hes­tyi, ro­bot­ti tart­tui päästä kiin­ni ja ru­sen­si neljä kyl­ki­luu­ta. 1700- ja 1800-lu­vuil­la Eng­lan­nis­sa teol­lis­tu­mis­ta vas­tus­ta­vat lud­dii­tit tu­ho­si­vat teh­tai­den ku­to­ma­ko­nei­ta.
Ko­nei­den ja ih­mis­ten vä­li­nen vi­han­pi­to on siis täyttä tot­ta.
Ter­mi­naat­to­ri-sar­jan uu­sim­mas­sa osas­sa ko­nei­den muo­dos­ta­ma Sky­net hal­lit­see ydin­tu­hon jäl­keistä maa­pal­loa. Ih­mis­kun­nan pe­las­ta­jak­si va­lit­tu John Con­nor (Ch­ris­tian Ba­le) joh­taa vas­ta­rin­nan rip­peitä uu­teen tais­toon. Hän koh­taa myös tu­le­van isänsä (älä ky­sy!), jo­ka tässä ai­ka­ker­ros­ten ris­teyk­sessä on tei­ni-ikäi­nen Ky­le Ree­ce (An­ton Yelc­hin).
Con­nor hyökkää Sky­ne­tin pää­ma­jaan te­hok­kaa­na pi­de­tyn sig­naa­lia­seen tur­vin. Sky­ne­tiin pyr­kii myös ta­ri­nan toi­nen pää­kan­na­tin, kuo­le­maan­tuo­mit­tu ri­kol­li­nen Mar­cus (Sam Wort­hing­ton). Hä­nen ai­ko­muk­sis­taan ku­kaan ei tun­nu ole­van pe­rillä, vä­hi­ten mies it­se.
McG on ni­mensä mu­kai­ses­ti per­soo­na­ton, vä­rittö­miä, ha­jut­to­mia ja maut­to­mia fil­mejä ti­laus­työnä oh­jan­nut tek­ni­nen am­mat­ti­lai­nen. Pe­las­tus on toi­mi­vam­pi fil­mi kuin Ter­mi­naat­to­ri 3: Ko­nei­den ka­pi­na. Se haa­hui­li ai­heis­saan ta­hat­to­maan koo­mi­suu­teen, mut­ta McG saa Pe­las­tuk­sen na­pak­kaan liik­kee­seen toi­min­ta­koh­tauk­ses­ta toi­seen.
Uu­den fil­min on­gel­ma­na on se sa­ma kuin vii­mei­sessä Bon­dis­sa­kin: luul­laan, että vauh­ti ja sil­mitön ku­va­tul­va luo­vat sinällään jän­ni­tyk­sen. Ki­helmöin­ti ja vaa­ran tun­ne syn­tyy kui­ten­kin dra­ma­tii­kan ta­jus­ta, seik­kai­lun kan­ta­vas­ta kaa­res­ta, odo­tuk­ses­ta ja täyt­ty­myk­sestä. Näitä yllä­tyk­siä tässä Ter­mi­naat­to­ris­sa on vähän­puo­lei­ses­ti. Tai sit­ten ne ovat sat­tu­man­va­rai­sia, ku­ten ris­ti­rii­tai­sen nais­hah­mo Blai­rin (Moon Blood­good) pa­kol­li­nen ah­din­ko­ti­lan­ne erä­maas­sa.
Täys­tu­ho­nap­pu­la
Pe­las­tus on näyttävä yh­dis­telmä Star War­sin edis­tystä ja Mad Ma­xin rap­pio­ta. Len­to­pe­lit ovat ro­hei­ta ja ro­bo­tit reip­pai­ta. Ko­nei­den ku­mu ja Dan­ny Elf­ma­nin mu­siik­ki luo­vat ava­ruus­so­dan sin­fo­niaa. Mad Ma­xis­ta muis­tut­taa rau­nio­mai­se­ma ja vil­li tyttö­lap­si Star (Ja­dag­ra­ce), jo­ta McG ei saa oh­jat­tua yhtä eläväk­si kuin ro­bot­te­jaan.
Nou­sus­sa ole­va, mut­ta vielä tun­te­ma­ton aust­ra­lia­lai­nen Sam Wort­hing­ton täyttää ku­vat dy­naa­mi­ses­ti toi­sen mac­ho­kar­va­naa­man, Ch­ris­tian Ba­len vas­ta­voi­ma­na. Ba­le on nyt­kin vah­va, mut­ta Wort­hing­ton ei tässä elo­ku­vas­sa pal­jas­ta, on­ko hä­nessä ko­mean raa­min ohel­la myös näyt­te­lijän­li­hak­sia.
Uu­sin­kin Ter­mi­na­tor ra­ken­taa van­ho­jen odo­tus­ten ja ole­tus­ten va­raan. Juo­ni on en­nal­ta-ar­vat­ta­va, mut­ta sik­si myös syn­nyttää kat­so­jas­sa au­to­maat­ti­sen – ko­neel­li­sen – tyy­dy­tyk­sen tun­teen.
Wort­hing­to­nin Mar­cus on ar­voi­tuk­sel­li­suu­des­saan ta­ri­nan kiin­toi­sin ja ke­hit­ty­vin hah­mo. Voi­ko mur­has­ta tuo­mit­tu muut­tua ame­rik­ka­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa?
Vas­taus on tie­tys­ti yhtä selvä kuin se, että vi­hol­li­sen pää­ma­jas­ta on ai­na löy­dyttävä se pu­nai­sel­la va­lol­la mer­kit­ty täys­tu­ho­nap­pu­la. (HB)
09/06/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy