Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Terminator - pelastus

Terminator Salvation 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2009Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: Buena Vista 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 210391  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuon­na 2007 Tuk­hol­man poh­jois­puo­lel­la Båls­tas­sa suu­ria ki­viä siirtämään suun­ni­tel­tu teh­das­ro­bot­ti hyökkä­si kor­jaa­jan kimp­puun.

Vuon­na 2007 Tuk­hol­man poh­jois­puo­lel­la Båls­tas­sa suu­ria ki­viä siirtämään suun­ni­tel­tu teh­das­ro­bot­ti hyökkä­si kor­jaa­jan kimp­puun. Työn­te­kijä oli luul­lut sam­mut­ta­neen­sa ko­neen, mut­ta kun mies lä­hes­tyi, ro­bot­ti tart­tui päästä kiin­ni ja ru­sen­si neljä kyl­ki­luu­ta. 1700- ja 1800-lu­vuil­la Eng­lan­nis­sa teol­lis­tu­mis­ta vas­tus­ta­vat lud­dii­tit tu­ho­si­vat teh­tai­den ku­to­ma­ko­nei­ta.
Ko­nei­den ja ih­mis­ten vä­li­nen vi­han­pi­to on siis täyttä tot­ta.
Ter­mi­naat­to­ri-sar­jan uu­sim­mas­sa osas­sa ko­nei­den muo­dos­ta­ma Sky­net hal­lit­see ydin­tu­hon jäl­keistä maa­pal­loa. Ih­mis­kun­nan pe­las­ta­jak­si va­lit­tu John Con­nor (Ch­ris­tian Ba­le) joh­taa vas­ta­rin­nan rip­peitä uu­teen tais­toon. Hän koh­taa myös tu­le­van isänsä (älä ky­sy!), jo­ka tässä ai­ka­ker­ros­ten ris­teyk­sessä on tei­ni-ikäi­nen Ky­le Ree­ce (An­ton Yelc­hin).
Con­nor hyökkää Sky­ne­tin pää­ma­jaan te­hok­kaa­na pi­de­tyn sig­naa­lia­seen tur­vin. Sky­ne­tiin pyr­kii myös ta­ri­nan toi­nen pää­kan­na­tin, kuo­le­maan­tuo­mit­tu ri­kol­li­nen Mar­cus (Sam Wort­hing­ton). Hä­nen ai­ko­muk­sis­taan ku­kaan ei tun­nu ole­van pe­rillä, vä­hi­ten mies it­se.
McG on ni­mensä mu­kai­ses­ti per­soo­na­ton, vä­rittö­miä, ha­jut­to­mia ja maut­to­mia fil­mejä ti­laus­työnä oh­jan­nut tek­ni­nen am­mat­ti­lai­nen. Pe­las­tus on toi­mi­vam­pi fil­mi kuin Ter­mi­naat­to­ri 3: Ko­nei­den ka­pi­na. Se haa­hui­li ai­heis­saan ta­hat­to­maan koo­mi­suu­teen, mut­ta McG saa Pe­las­tuk­sen na­pak­kaan liik­kee­seen toi­min­ta­koh­tauk­ses­ta toi­seen.
Uu­den fil­min on­gel­ma­na on se sa­ma kuin vii­mei­sessä Bon­dis­sa­kin: luul­laan, että vauh­ti ja sil­mitön ku­va­tul­va luo­vat sinällään jän­ni­tyk­sen. Ki­helmöin­ti ja vaa­ran tun­ne syn­tyy kui­ten­kin dra­ma­tii­kan ta­jus­ta, seik­kai­lun kan­ta­vas­ta kaa­res­ta, odo­tuk­ses­ta ja täyt­ty­myk­sestä. Näitä yllä­tyk­siä tässä Ter­mi­naat­to­ris­sa on vähän­puo­lei­ses­ti. Tai sit­ten ne ovat sat­tu­man­va­rai­sia, ku­ten ris­ti­rii­tai­sen nais­hah­mo Blai­rin (Moon Blood­good) pa­kol­li­nen ah­din­ko­ti­lan­ne erä­maas­sa.
Täys­tu­ho­nap­pu­la
Pe­las­tus on näyttävä yh­dis­telmä Star War­sin edis­tystä ja Mad Ma­xin rap­pio­ta. Len­to­pe­lit ovat ro­hei­ta ja ro­bo­tit reip­pai­ta. Ko­nei­den ku­mu ja Dan­ny Elf­ma­nin mu­siik­ki luo­vat ava­ruus­so­dan sin­fo­niaa. Mad Ma­xis­ta muis­tut­taa rau­nio­mai­se­ma ja vil­li tyttö­lap­si Star (Ja­dag­ra­ce), jo­ta McG ei saa oh­jat­tua yhtä eläväk­si kuin ro­bot­te­jaan.
Nou­sus­sa ole­va, mut­ta vielä tun­te­ma­ton aust­ra­lia­lai­nen Sam Wort­hing­ton täyttää ku­vat dy­naa­mi­ses­ti toi­sen mac­ho­kar­va­naa­man, Ch­ris­tian Ba­len vas­ta­voi­ma­na. Ba­le on nyt­kin vah­va, mut­ta Wort­hing­ton ei tässä elo­ku­vas­sa pal­jas­ta, on­ko hä­nessä ko­mean raa­min ohel­la myös näyt­te­lijän­li­hak­sia.
Uu­sin­kin Ter­mi­na­tor ra­ken­taa van­ho­jen odo­tus­ten ja ole­tus­ten va­raan. Juo­ni on en­nal­ta-ar­vat­ta­va, mut­ta sik­si myös syn­nyttää kat­so­jas­sa au­to­maat­ti­sen – ko­neel­li­sen – tyy­dy­tyk­sen tun­teen.
Wort­hing­to­nin Mar­cus on ar­voi­tuk­sel­li­suu­des­saan ta­ri­nan kiin­toi­sin ja ke­hit­ty­vin hah­mo. Voi­ko mur­has­ta tuo­mit­tu muut­tua ame­rik­ka­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa?
Vas­taus on tie­tys­ti yhtä selvä kuin se, että vi­hol­li­sen pää­ma­jas­ta on ai­na löy­dyttävä se pu­nai­sel­la va­lol­la mer­kit­ty täys­tu­ho­nap­pu­la. (HB)
09/06/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy