Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Liisa Ihmemaassa

Alice in Wonderland 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 228199EAN: 8717418256487

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Lewis Car­rol­lin las­ten it­senäistä ajat­te­lua juh­li­va Lii­san seik­kai­lut ih­me­maas­sa teh­tiin elo­ku­vak­si jo vuon­na 1903.

Lewis Car­rol­lin las­ten it­senäistä ajat­te­lua juh­li­va Lii­san seik­kai­lut ih­me­maas­sa teh­tiin elo­ku­vak­si jo vuon­na 1903. Tim Bur­to­nin 107 vuot­ta myö­hem­min Suo­men en­si-il­tan­sa saa­nut tul­kin­ta on ta­va­ra­merk­kimäi­sen ri­kas­ta silmä­ni­loa. Al­ku­ker­to­muk­sen mut­kia oi­koes­saan­kin oh­jaa­ja pyr­kii luo­vaan us­kol­li­suu­teen las­ten­kir­jai­li­jan ja hä­nen ku­vit­ta­jan­sa Sir John Ten­nie­lin val­lan­ku­mouk­sel­li­sel­le ja ajan ham­mas­ta uh­man­neel­le nä­ke­myk­sel­le.
Car­roll viih­dyt­ti lap­sia ve­ne­ret­kellä 1862 ker­to­mal­le heil­le ta­ri­naa Lii­sas­ta ja tämän seik­kai­luis­ta ih­me­maas­sa. Myö­hem­min ju­tut il­mes­tyivät kah­te­na teok­se­na, joil­la oli val­ta­va vai­ku­tus las­ten­kir­jal­li­suu­den ke­hi­tyk­seen. Ne nos­ti­vat kun­niaan ”­non­sen­sen”, mo­ni­mer­ki­tyk­si­sen lo­rui­lun, jo­ta ar­kijär­ki ja sor­mi-pys­tyssä-o­pet­ta­vai­suus eivät kah­lin­neet. Ih­me­maan Lii­sa an­toi ar­von las­ten ta­val­le tul­ki­ta vie­raak­si koet­tua ai­kuis­maail­maa. Car­roll kä­sit­te­li mie­li­ku­vi­tuk­sen ja sa­dun kei­noin ke­hi­tysk­rii­sejä ja häm­mentävää kas­vua ai­kui­suu­teen. Sa­dun ”­maa­na­lai­suus” tar­joaa viit­tauk­sia niin ali­ta­jun­nan viet­tei­hin kuin uneen ja kuo­le­maan­kin.
Tim Bur­to­nin elo­ku­va Lii­sa Ih­me­maas­sa seu­raa tul­kin­ta­pe­rin­nettä, jo­ka yh­distää Lii­san seik­kai­lut ih­me­maas­sa (1865) sen seit­semän vuot­ta myö­hem­min il­mes­ty­nee­seen jat­ko-o­saan Lii­san seik­kai­lut pei­li­maas­sa. Va­pauk­sia ote­taan ta­pah­tu­mien kuin hah­mo­jen­kin suh­teen. Lem­peän oi­ku­kas ja sur­rea­lis­ti­sen ru­nol­li­nen kir­jak­las­sik­ko ver­sioi­daan Dis­ney-mal­liin suo­ra­vii­vai­ses­ti liittämällä al­ku­teok­sen tai­teel­li­set idut Sor­mus­ten her­ran ja Har­ry Pot­te­rin tai ani­maa­tio­me­nes­tys­ten suur­ten lin­jo­jen fan­ta­siajän­ni­tyk­seen.
Oh­jaa­jan puo­li­so He­le­na Bon­ham Car­ter näyt­te­lee hal­lit­si­jaa, jo­ka on yh­dis­telmä en­simmäi­sen teok­sen Hert­ta­rou­vaa ja toi­sen kir­jan Pu­nais­ta ku­nin­ga­tar­ta. Hah­mon tut­tu, Sha­kes­pea­ren näy­telmästä lai­nat­tu huu­dah­dus ”Pää poik­ki!” luo jän­ni­tystä. Ku­nin­gat­ta­ren va­sal­li­na on um­pi­lie­rok­si veh­kei­lijäk­si muun­nel­tu Hert­ta­so­ti­las, jo­ta esittää ou­to­lais­ten ar­moi­tet­tu tul­kit­si­ja, äs­kettäin Suo­mes­sa vie­rail­lut Cris­pin Glo­ver. Jap­per­vok­ki­na tai Pe­ko­ra­lis­ti­na tun­net­tu mons­te­ri taas oli al­ku­teok­ses­sa vain ru­non ai­he. Fil­min lop­pu­nou­sus­sa se on ih­me­maan rau­haa uh­kaa­va en­nus­tus­ten hir­viö. Lii­san pitäi­si se mie­kal­laan ku­kis­taa, jot­ta Pu­nai­sen ku­nin­gat­ta­ren si­jaan val­taan pää­si­si lem­peäm­pi Val­koi­nen ku­nin­ga­tar (An­ne Hat­haway).
Nuo­ri Mia Wa­si­kows­ka te­kee vah­van vai­ku­tuk­sen ko­loon pu­toa­van Lii­san roo­lis­sa. Tyttö py­syy ta­ri­nan kes­kiössä, vaik­ka John­ny Dep­pin täh­ti­suo­ri­tus Hul­lu­na Ha­tun­te­kijänä uh­kaa va­ras­taa shown. Bur­to­nin ver­sio on­kin yk­sittäis­ten bra­vuu­rien, tai­ta­vien näyt­te­lijäin ja tai­dok­kaas­ti luo­tu­jen di­gio­len­to­jen ka­val­ka­di lois­tok­kaas­ti hah­mo­te­tuis­sa sa­tu­mai­se­mis­sa. Nii­den ku­lis­si­mai­suus ta­voit­te­lee unen­kal­tai­suut­ta. T
äy­teläi­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si Lii­sa Ih­me­maas­sa ei fil­minä kas­va, kos­ka sen ta­ri­na 1800-lu­vun ylhäisö­nei­dos­ta jää yli­mal­kai­sek­si, eikä fan­ta­sia juo­ni­pai­not­tei­se­na täy­sin nou­se sii­vil­leen.
Jo­pa Tim Bur­to­nin kal­tai­sen vel­hon kä­det tun­tu­vat si­do­tuil­ta Dis­neyn suur­tuo­tan­nos­sa. Oh­jaa­jan luon­teel­le so­pi­vas­ta ai­hees­ta ja ko­meas­ta vi­suaa­li­suu­des­ta huo­li­mat­ta Lii­sa Ih­me­maas­sa ei ole niin muis­tet­ta­va eikä hur­ja kuin vas­taa­vas­ti lai­na­he­pe­neistä kur­si­tut edeltäjät, Sond­hei­min mu­si­kaa­li Swee­ney Todd tai Roald Dah­lin Ja­li ja suk­laa­teh­das. Car­rol­lin klas­si­kon roh­keas­ti ai­ka­ta­so­ja vaih­te­le­va ja ta­pah­tu­ma­ket­ju­ja kat­ko­va ker­ron­ta talt­tuu Bur­to­nil­la komp­ro­mis­sik­si. Val­ta­vir­ran yleisöe­lo­ku­va ra­ken­tuu sel­keän juo­nen ja al­le­vii­vaa­van ke­hys­ker­to­muk­sen va­raan.
Vaik­ka ko­ko­nai­suus jää vä­rikkäi­den osas­ten ja ir­to­nu­me­ro­soo­lo­jen sum­mak­si, eikä kir­jai­li­jan eläh­dyttävän lap­sen­mie­li­nen ta­jun­nan­vir­ta täy­sin vä­li­ty, Bur­to­nin elo­ku­vas­ta ei puu­tu nä­ke­mystä tai kun­nian­hi­moa. Mikä­li Ame­ri­kan Lii­sa uu­te­na päi­vi­tyk­senä in­nos­taa uu­den pol­ven al­ku­teos­ten pa­riin, se on jo saa­vu­tus. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni piirtyvät tarkasti, kauniisti ja levollisesti. Suomidubbaus kalpenee alkuperäisen ääninäyttelyn rinnalla, jonka parasta tasoa edustavat brittitaustaiset näyttelijät. Kohokohtina ovat Alan Rickmanin Sininen mato, Timothy Spallin vihikoira ja Little Britainista tutun Matt Licasin kaksoset. Voi vain kuvitella, kuinka häkellyttävä tulee olemaan kolmiulotteisena versiona. Tätä laitosta luultavasti odotellaan, sillä ekstrat jäävät vähiin: ekstroissa 19 min. dokumentit. Kolmen levyn combo, eli BD, DVD ja Digital Copy. . (PS)
01/07/2010
01/07/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy