Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Poirot – Box 15

Poirot 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 265 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018004504

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

”Tässä maan osas­sa jo­ko metsäs­tetään tai har­ras­te­taan suh­tei­ta”.

”Tässä maan osas­sa jo­ko metsäs­tetään tai har­ras­te­taan suh­tei­ta”.
Tal­vel­la 2016 oli suo­ras­taan hu­vit­ta­vaa, kun suu­rin piir­tein ke­neltä ta­han­sa ky­syi, niin tämä ker­toi kii­reh­tivänsä töistä ko­tiin ai­na­kin niin ai­kai­sin, että eh­ti kat­so­maan jo­ka ar­ki-il­ta TV1:ssä tu­le­vaa Poi­rot-uu­sin­taa.
Mu­nan­muo­toi­ses­ta päästään ja har­mais­ta ai­vo­so­luis­taan tun­net­tu et­sivä jäi vas­tikään tauol­le, ja mo­nil­la on sel­viä vie­roi­tu­soi­rei­ta. So­pi­vas­ti tätä tus­kaa lie­vittämään saa­tiin kak­si uut­ta DVD-ko­koel­maa.
Jak­sot ovat sar­jan lop­pu­tuo­tan­toa. On mie­len­kiin­toistä huo­ma­ta, kuin­ka tv:ssä esi­te­tyt al­kupään jak­sot poik­kea­vat ai­ka ta­val­la näistä myö­hem­mistä. Da­vid Suc­het oli pal­jon nuo­rem­pi ja huo­mioi selväs­ti nais­kau­neut­ta pal­jon enemmän kuin van­hem­pa­na. Kli­seet ja kon­ven­tiot oli­vat vä­hissä toi­sin kuin tässä ko­koel­mas­sa. Ih­meen hy­vin Box 15:n jak­sot kui­ten­kin toi­mi­vat.
En­simmäi­nen, Nor­sun muis­ti (E­lep­hants Can Re­mem­ber, 1972, suo­mek­si ko­viin­kan­siin 1973, Sa­po-sar­jas­sa vas­ta 1981), jo­hon ar­vio­ni al­ku­lai­naus liit­tyy, sa­nan­mu­kai­ses­ti muis­te­taan te­hok­kaas­ta al­ku­ku­vas­ta. Siinä mies ja nai­nen ma­kaa­vat ran­ta­jyrkän­teellä kuol­lei­na ja koi­ra hauk­kuu vie­rellä. Jos hössöttävä Poi­ro­tin ystävä miss Ariad­ne Oli­ver (Zoë Wa­na­ma­ker) är­syttää, tämä ei ehkä ole so­pi­vin jak­so. Hän al­kaa sel­vittää omin päin kum­mi­tyttönsä van­hem­pien 13:n vuo­den ta­kais­ta kuo­le­maa sa­maan ai­kaan, kun Poi­rot työl­lis­tyy te­ra­pia-al­taa­seen hu­ku­te­tun psy­kiat­rian pro­fes­so­rin mur­has­sa. Ga­me of Th­ro­nes –­sar­jan ystä­vil­le tätä voi suo­si­tel­la, kos­ka pro­fes­so­rin poi­kaa näyt­te­lee pä­tevä skot­ti Iain Glen, jo­ka tun­ne­taan ny­kyään Jo­rah Mor­mon­ti­na.
Ykkös­le­vyn toi­nen jak­so, Neljä suur­ta (T­he Big Four 1927, Sa­po-sar­jass 1978) muis­tut­taa ni­mensä puo­les­ta Ar­hur Co­nan Doy­len en­simmäistä Hol­mes-ro­maa­nia ja tun­nel­mal­taan puo­les­taan Bull­dog Drum­mond ja Fu Manc­hu -tyy­li­siä tai Ed­gar Wal­la­cen kir­joit­ta­mia tril­le­reitä, jois­sa ri­kol­lis­ten eliit­ti­lii­ga ha­muaa ter­ro­ril­la maail­man­val­taa. Ky­seessä on to­sin pa­ro­dia, jos­sa it­sei­ro­ni­ses­ti ir­vail­laan Poi­rot’n teat­raa­li­suu­del­le. Poik­keuk­sel­lis­ta on se, et­tei ro­maa­nis­ta poi­ke­ten mu­ka­na hyö­ri Her­cu­len ve­li Ac­hil­le, jo­ka puo­les­taan oli ho­ma­ge Sher­lock Hol­me­sin Myc­roft-vel­jel­le. Tv-jak­son vah­vuus ja heik­kous on se, että Poi­rot, Has­ting ja Japp ovat selväs­ti jo uran­sa eh­too­puo­len kon­ka­rei­ta.
Toi­sel­la le­vyllä on vain yk­si jak­so, Kuol­leen mie­hen hu­vi­ma­ja (Dead Man’s Fol­ly, 1956, Sa­po-sar­jan suo­men­nos 1975), jo­ka ker­too puu­tar­ha­juh­lis­ta. Oh­jel­ma­nu­me­ro­na ole­va lei­ki­no­mai­nen mur­haa­ja­net­sintä muut­tuu to­dek­si. Ylä­luok­ka ja nou­suk­kaat saa­vat kyy­tiä ch­ris­tiemäi­seen ta­paan.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva. Rutiininomaiset ääniraidat. Ei ekstroja. Kahdella levyllä. (PS)
18/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy