Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Sully - uroteko Hudson-joella

Sully 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

15. päivä tam­mi­kuu­ta 2009 Ches­ley "­Sul­ly" Sul­len­ber­ger las­keu­tui U.S. Ai­rway­sin jum­bo­je­tillä Hud­son-­jo­keen.

15. päivä tam­mi­kuu­ta 2009 Ches­ley "Sul­ly" Sul­len­ber­ger las­keu­tui U.S. Ai­rway­sin jum­bo­je­tillä Hud­son-jo­keen. Lin­tu­par­vi oli syöksähtä­nyt suih­ku­ko­neen tur­bii­nei­hin, hil­jentäen moot­to­rin lisäk­si ko­neen 155-hen­ki­sen mat­kus­ta­mon. Oh­jaa­mo­mie­histön, ko­ke­neen kap­tee­ni Sul­len­ber­ge­rin sekä perä­mies Jeff Ski­le­sin, päättäväi­syy­den an­sios­ta mah­dol­li­ses­ta ka­tast­ro­fi­ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin ai­noas­taan ta­lou­del­li­sin va­hin­goin, kuin ih­meen kau­pal­la.
Vaik­ka il­tapäiväuu­ti­set te­kevät Sul­lystä mo­der­nin ajan su­per­san­ka­rin, vaa­ti­ma­ton len­to­kap­tee­ni saa var­sin pian ha­vai­ta, että ai­na koh­da­taan vas­ta­puo­li. Va­kuu­tu­syh­tiöt ha­lua­vat oman­sa. Ta­pa­tur­ma­tut­kin­nas­sa pähkäillään, oli­si­ko las­keu­tu­mi­sen voi­nut suo­rit­taa on­nis­tu­nees­ti lä­him­mil­le kii­to­ra­doil­le. In­hi­mil­li­sen sei­kan mah­dol­li­suus ase­te­taan pun­ta­ril­le.
Tun­tien New Yor­kin kau­pun­gin ja len­to­ko­nei­den su­rul­li­sen lä­hi­his­to­rian, on var­sin ymmär­rettävää, et­tei uu­sia tu­len­lies­ko­ja kai­vat­tu. Oh­jaa­ja Clint Eas­twood käyttää ka­tast­ro­fi­kort­tia hä­pei­lemättä. Eas­twood on to­del­li­nen ame­rik­ka­lai­sen elo­ku­van oma­tun­to, ikään­tyvä pat­rioot­ti, heh­kut­ta­ja ja he­ku­moi­ja. Kat­so­mos­sa ei ma­jai­le ai­noa­ta­kaan jal­ka­pa­ria, jol­le ei kä­vi­si selväk­si len­to­ko­nees­sa suo­ri­tet­tu san­ka­ruu­den as­te. Va­kuu­tu­syh­tiön asia­na­ja­jat pitävät juon­ta ni­mel­li­ses­ti yllä.
Do­ku­men­taa­ri­sen ta­pah­tu­ma­ku­vauk­sen lisäk­si, it­se hätä­las­kus­sa oli­si riittä­nyt kor­kein­taan trai­le­rin ver­ran tart­tu­mi­sen ar­vois­ta ta­ri­naa. Niinpä Eas­twood tois­taa sa­mat ker­ron­nal­li­set osiot kah­teen, jo­pa kol­meen ker­taan. Ikä al­kaa nä­kyä to­teu­tuk­ses­sa, ai­heen va­lin­nas­ta pu­hu­mat­ta­kaan.
Ko­nei­den hal­lin­noi­man maail­man ja ih­mis­mie­len toi­mi­vuu­den vas­tak­kai­na­set­te­lu­na elo­ku­va puo­lus­taa paik­kaan­sa. Eas­twood täh­dentää ih­mi­sen lo­pul­lis­ta toi­min­ta­vas­tuu­ta au­to­ma­ti­soi­dus­sa yh­teis­kun­nas­sa.
Roo­li­tus pe­las­taa elo­ku­van täy­del­li­seltä hätä­las­kul­ta. Tar­vit­taes­sa suur­ten tun­tei­den soo­loi­li­jaa, on Tom Hanks mies pai­kal­laan. Maanlä­hei­nen Aa­ron Eck­hart täy­dentää oh­jaa­mon elämän­ko­koi­sek­si. Pa­ri­val­jak­ko toi­mii yh­dessä kit­kat­to­mas­ti.
Yl­tiö­sen­ti­men­taa­li­nen, jäh­meäs­ti lei­kat­tu ja oh­jat­tu möhkä­le saa­puu teat­te­ri­le­vi­tyk­seen 9. päivä syys­kuu­ta. (VA)
09/09/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy