Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Social Network

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 243508  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Genre

Elokuva

West Wing -­sar­jan pal­kit­tu kä­si­kir­joit­ta­ja Aa­ron Sor­kin ja mo­nen­lai­sis­ta psy­ko­paa­teis­ta elo­ku­via en­nen­kin teh­nyt oh­jaa­ja Da­vid Finc­her ot­ta­vat tähtäi­meensä maail­man suo­si­tuim­man verk­ko­si­vus­ton Fa­ce­boo­kin ja sen luo­mi­sel­la maail­man toi­sek­si nuo­rim­mak­si mil­jardöö­rik­si nous­seen Mark Zuc­ker­ber­gin.

West Wing -sar­jan pal­kit­tu kä­si­kir­joit­ta­ja Aa­ron Sor­kin ja mo­nen­lai­sis­ta psy­ko­paa­teis­ta elo­ku­via en­nen­kin teh­nyt oh­jaa­ja Da­vid Finc­her ot­ta­vat tähtäi­meensä maail­man suo­si­tuim­man verk­ko­si­vus­ton Fa­ce­boo­kin ja sen luo­mi­sel­la maail­man toi­sek­si nuo­rim­mak­si mil­jardöö­rik­si nous­seen Mark Zuc­ker­ber­gin. Fak­taa ja spe­ku­laa­tio­ta tah­dik­kaas­ti yh­distävä draa­ma on ener­gi­nen ja ve­toa­va ku­vaus kiis­tat­ta ä­lykkäästä, mut­ta so­siaa­li­ses­ti hy­vin epä­var­mas­ta opis­ke­li­ja­po­jas­ta, jon­ka yk­sinäi­syy­destä syn­tyi sit­tem­min vuo­si­tu­han­nen kek­sinnök­si ja yli 25 mil­jar­din ar­voi­sek­si ylis­tet­ty yh­teisö­pal­ve­lu.
Terävästä dia­lo­gis­ta ja na­pa­kas­ta ta­ri­nan kul­je­tuk­ses­ta tun­net­tu kä­si­kir­joit­ta­ja Aa­ron Sor­kin sai­si var­mas­ti mik­roaal­touu­nin käyttöoh­jeen­kin kuu­los­ta­maan jän­nittävältä, eikä tämä elo­ku­va muo­dos­ta poik­keus­ta Kun­nian mie­histä West Wing -vuo­sien kaut­ta Char­lie Wil­so­nin so­taan tois­tai­sek­si ylet­tyvällä ural­la. Tur­bo­vaih­teel­la pää­hah­mon­sa esit­te­levästä ja mo­nel­la säi­keellä ete­nevästä al­ku­koh­tauk­ses­ta as­ti tah­ti on määrä­tie­toi­nen. Tämä on to­ki myös oh­jaa­ja Finc­he­rin an­sio­ta, jon­ka nä­ke­myk­sel­le elo­ku­va on kai­kes­ta pää­tel­len vel­kaa enemmän­kin kuin vain synkän ja su­la­van kuo­sin­sa.
Ei kah­ta il­man kol­mat­ta, sillä jos Sor­kin ja Finc­her ovat tun­net­tu­ja te­kijöitä, on tun­te­mat­to­mam­mal­la Jes­se Ei­sen­ber­gillä myös sor­men­sa elo­ku­van voi­mas­sa. Pääo­saa näyt­te­levä Ei­sen­berg me­nee ul­konäöl­li­ses­ti hy­vin esi­ku­vas­taan, mut­ta hätkäh­dyttävämpää on mie­hen no­pea­pu­hei­sen ja har­ki­tun nört­timäi­sen suo­ri­tuk­sen ta­kaa löy­tyvä hyvä ymmär­rys int­ro­ver­tistä, luo­vas­ta ja yli­mie­li­sestä hah­mos­taan. Mies kiittää tästä ri­vien vä­listä sa­man­kal­tai­sek­si ih­mis­tyy­pik­si luon­neh­ti­maan­sa si­sar­taan, ehkä myös omaa te­ra­peut­tiaan, mut­ta niin tai näin roo­li­suo­ri­tus on upea.
E­lo­ku­van mai­nos­lau­se "et voi saa­da 500 mil­joo­naa ystävää te­kemättä myös muu­ta­maa vi­hol­lis­ta" ei voi­si osua pa­rem­min ta­ri­nan suo­neen. Har­var­din opis­ke­li­ja­bok­sis­ta läh­te­neen nou­su­kii­don var­rel­le mah­tuu vir­tuaa­lis­ten ystä­vien ohel­la niin syrjäy­te­tyk­si tul­lei­ta yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta kuin pe­tet­ty ai­to ystävä ja elo­ku­vas­sa hie­man kei­no­te­koi­ses­ti kor­keaan ase­maan nos­tet­tu ex-tyttöystävä­kin. Vii­mek­si mai­nit­tua lu­kuun ot­ta­mat­ta kaik­ki is­tu­vat elo­ku­van ku­lues­sa pian la­ki­mie­hi­neen sa­man pöydän ää­ressä mil­joo­nis­ta ja kun­nias­ta rii­te­lemässä.
Se oli­ko Zuc­ker­ber­gin kan­nal­ta ky­se lo­pul­ta ra­han kah­mi­mi­ses­ta ja pitä­mi­sestä vai maail­mal­le näyttä­mi­sestä ja eh­dot­to­man omis­tau­tu­mi­sen ja lo­jaa­li­suu­den vaa­ti­mi­ses­ta jää kat­so­jan tul­kit­ta­vak­si. Kaik­ki pyö­rii egon ja ystä­vyy­den ympä­rillä, mut­ta mi­hin ra­ha tällä as­tei­kol­la is­tuu? Elo­ku­van — tai sen enempää Zuc­ker­ber­ginkään — asen­ne ra­haan kai­ken mit­ta­na ei tu­le ai­van selväk­si. Yhtäältä elo­ku­va tar­joaa Naps­ter-luo­ja Sean Par­ke­rin suul­la (ja si­ten Sor­ki­nin kir­joit­ta­ma­na) va­roi­tus­ta­ri­naa Vic­to­ria's Sec­ret -ket­jun luo­nees­ta "luu­se­ris­ta", jo­ka tap­poi it­sensä myy­tyään luo­muk­sen­sa muu­ta­ma vuo­si ja muu­ta­ma mil­joo­na liian ai­kai­sin. Toi­saal­ta elo­ku­va ker­too et­tei eks­lu­sii­vi­sis­sa opis­ke­li­ja­kil­lois­sa ar­vos­te­ta pelkkää ra­han­te­ko­ky­kyä ja että Zuc­ker­berg pis­ti erään ai­kai­sem­man tuo­tok­sen­sa il­mai­sek­si net­tiin siitä huo­li­mat­ta että Mic­ro­soft oli­si sen os­ta­nut huo­mat­ta­val­la sum­mal­la. Se käy selväk­si että elo­ku­van mie­lestä Zuc­ker­berg on oman maail­man­sa ju­ma­la, ja si­ten Fa­ce­book hä­nen lei­po­ma­naan upein jut­tu sit­ten sii­vu­te­tun leivän.
E­lo­ku­van mer­kittä­vin puu­te on et­tei se ker­ro sa­nal­la­kaan vii­me vuo­sien il­keistä hu­huis­ta: vä­lin­pitämättö­myy­destä käyttäjän yk­si­tyi­syyttä koh­taan, käyttäjän myyn­nistä mai­nos­ta­jil­le, tun­te­mat­to­mis­ta ra­ha­vir­rois­ta ja yh­teyk­sistä tie­dus­te­lu­pal­ve­lui­hin. Mut­ta näistä saa­daan to­ki lu­kea leh­tien si­vuil­ta ja fo­lio­hat­tu­jen web­bi­pals­toil­ta muu­toin­kin.

Kuva & ääni

Huomattavan tummasävyinen kuva on moitteettoman hallittu ja miellyttävän terävä. Kuvan synkkyys syö osan yksityiskohdista, mutta on omiaan luomaan sekä cooliuden että epämääräisyyden ilmapiiriä. Elävä ääniraita hengittää nopeatahtisesta dialogista, mutta osaa myös hyödyntää musiikkia sopivan paikan tullen. Dialogivetoiseksi ääniraidaksi äänimaisema on myös tavanomaista tilavampi.

Ekstrat

Kahdelle levylle pakattu kokonaisuus sisältää hyvän kattauksen lisämateriaalia. Päälevyn ekstroista löytyy upean tietopitoinen ohjaajan kommenttiraita, joka edustaa koherenttiudessaan, sulavuudessaan ja runsaudessaan vaivatta ekstrojen aatelia. Lisäksi tarjolla on toinen, käsikirjoittaja Aaron Sorkinin ja päänäyttelijöiden kommenttiraita, joka on niin ikään mielenkiintoista kuunneltavaa etenkin Sorkinin ja Eisenbergin osalta, mutta liikkuu kuitenkin pääosin alemmissa sfääreissä pikkutrivian ja anekdoottien parissa. Varsinaiselta ekstralevyltä löytyy mittava making of -dokumentti (93 min.), joka käy esimerkillisesti läpi elokuvan syntyprosessin. Lisäksi mukana on yhden kohtauksen ääniraidan osien vertailua, yhden kohtauksen vaiheiden vertailua ja asialliset koosteet kuvaussuunnitelusta (8 min.), jälkituotantovaiheesta (17 min.), musiikkiraidasta (19min.) ja pakan pohjalla vielä musiikin äänityssessiosta (4 min.). Vain traileri puuttuu. Kaikki ekstrat esitetään HD-muodossa ilman suomenkielistä tekstitystä. (IJ)
09/05/2011

Tekijät

Ohjaaja: David Fincher
Pääosissa: Jesse Eisenberg Andrew Garfield Justin Timberlake Rooney Mara Brian Barter
Tarina: Aaron Sorkin (Ben Mezrichin kirjasta The Accidental Billionaires)
Kuvaus: Jeff Cronenweth
Musiikki: Trent Reznor Atticus Ross

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy