Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Skyfall

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044354362

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­niel Crai­gin de­byyt­ti­bon­dis­sa, Ca­si­no Roya­les­sa, oli oi­kea tun­nel­ma, tyy­li­ta­jua ja raik­kai­ta dy­naa­mi­sia ta­so­ja.

Da­niel Crai­gin de­byyt­ti­bon­dis­sa, Ca­si­no Roya­les­sa, oli oi­kea tun­nel­ma, tyy­li­ta­jua ja raik­kai­ta dy­naa­mi­sia ta­so­ja. Quan­tum of So­la­ce ei tar­jon­nut oi­keaa tun­nel­maa, ja dy­na­miik­ka oli suo­raan tie­to­ko­ne­pe­leistä. Tämä taus­ta pa­ni ar­ve­le­maan jo en­nen en­si-il­taa, että tiuk­ka oh­jaus­lii­ke on tu­los­sa. Näin pys­tyi päät­te­lemään myös oh­jaa­jan ni­mestä. Sam Men­des on laa­tuoh­jaa­ja, kun kat­soo ko­ko Ja­mes Bond -kaa­no­nia.
K­las­si­nen al­ku­koh­taus va­kuut­ti. Ta­kaa-a­jo ei ol­lut mitään par­kour-pomp­pi­mis­ta, vaan hie­nos­tu­neen ko­reog­ra­fin suun­nit­te­le­maa lii­kettä. Tätä seu­ran­nut tun­na­ri­mu­siik­ki on silk­kaa nos­tal­giaa.
M:n men­nei­syys on ko­ko elo­ku­van pe­rus­ta­na. Freud­kin oli­si yl­peä ko­ko ta­ri­nan oi­di­paa­li­ses­ta mo­tii­vis­ta. Van­haa käy­tetään mauk­kaa­na an­ti­tee­sinä ja vas­ta­koh­ta­na mo­der­nil­le ky­ber­ter­ro­ris­mil­le.
Lop­pu­koh­taus soi 1960-lu­vun tun­nel­mis­sa: Ani­mal­sin ver­sio John Lee Hoo­ke­rin Boom boom –k­las­si­kos­ta osuu kuin nyrk­ki silmään, vaik­ka am­pu­mi­nen tar­koit­ti alun­pe­rin nai­se­nis­ke­mistä eikä am­pu­mis­ta. Ja van­ha kun­non As­ton Mar­tin DB5 hyrähtää käyn­tiin. Toi­nen jal­ka on kui­ten­kin ny­kya­jas­sa, mitä sym­bo­loi uu­si Ja­guar XJ. Jo­pa tämän edeltäjä x.350-mal­li vi­lah­taa ku­vas­sa, eikä sat­tu­mal­ta. Uu­des­sa. 007:s­sa kun­noi­te­taan ko­ko 50 vuo­den ru­pea­maa.
Mo­nel­ta kat­so­jal­ta jäi luul­ta­vas­ti huo­maa­mat­ta exit-koh­tauk­sen haus­ka ai­ka­pa­ra­dok­si. Oh­jaa­ja Men­des an­taa vai­ku­tel­man kuin pa­lat­tai­siin ta­val­laan al­kuun, ja M ja Mo­ney­pen­ny vas­ta ta­pai­si­vat sen lo­pul­li­sen Bon­din, jon­ka Sean Con­ne­ry loi.
Ku­ten kai­kis­sa hy­vissä ro­maa­ni­sar­jois­sa, kat­so­ja unoh­taa pe­rin äk­kiä, mi­ten juon­ta kul­je­tet­tiin. Se lu­paa hyvää jäl­ki­mark­ki­noil­ta. Tähän on mu­ka­va pa­la­ta.
Sen kui­ten­kin muis­taa, että Bond pa­laa kuol­leis­ta kuin Sher­lock Hol­mes Reic­hen­bac­hin pu­touk­sil­ta, äi­ti­synd­roo­maa elävä pa­his on odo­te­tus­ti yk­si sar­jan par­haim­pia (Ja­vier Bar­dem), uu­si Q-va­lin­ta (Ben Whis­haw) on­nis­tui ja saa­tiin M, jo­ka toi­voak­se­ni jak­saa vielä muu­ta­man jak­son.
Kai­ken kaik­kiaan uu­sin Bond tar­joaa hie­non tun­ne­la­tauk­sen. Se on hy­vin har­vi­nais­ta toi­min­tae­lo­ku­vas­sa: näistä ih­mis­hah­mois­ta­han vä­littää. Kai­ken hui­puk­si tämä kos­kee myös pa­hik­sia, vaik­ka tämä ei ehkä lii­ty ruot­sa­lai­sis­ta tv-sar­jois­ta tut­tuun Ola Ra­pa­geen, jo­ka suo­riu­tui al­ku­koh­tauk­sen sa­la­mur­haa­jan roo­lis­taan pys­typäin.
A­laikäi­siä kat­so­jia tul­lee var­maan vi­deo­kier­rok­sel­la ilah­dut­ta­maan se, että Bond tun­tuu ny­kyään muis­ta­van mi­ten, mut­ta ei enää mik­si. Toi­sin sa­noen rak­kaus­koh­tauk­set ovat har­vi­nai­sen vä­hissä. Da­niel Craig luo en­ti­sestään­kin rea­lis­ti­sem­man agen­tin. Bon­dik­si tämä on pe­rin pal­jon.
Ry­minät on vai­kea lo­pet­taa hy­vin. Tässä­kin te­kijä­tii­mi on­nis­tui. Sky­fall nou­see 1960-lu­vun jäl­keis­ten ny­ky­bon­dien kär­keen Ca­si­no Roya­len rin­nal­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni ovat laatuluokkaa. Aivan moitteitta ei silti päästä, eikä tämä ole myöskään mikään referenssilevy uudelle kotiteatterille. Pari-kolme kertaa Aston Martinin jäähdyttäjä ja Bondin pienikuvioinen solmio kärsivät sellaisesta aliasing-värinästä, jota enää harvoin tulee vastaan BD:llä. Pienellä vaivalla nekin olisi korjattu. DVD-versiossa nämä ongelmakohdat ovat toki paljon selvempiä. Muuten pidin DVD:n levollisesta pehmeydestä. Jopa ääniraidan suora raakuus oli mieleeni. Musiikki toistuu molemmissa komeasti. Ekstroihin on tallennettu kaksi kommenttiraitaa, 59 min. Shooting Bond –dokumentti, 4 min. ensi-illasta, soundtrack-mainos ja traileri. (PS)
18/02/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy