Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Harvest

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2013Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija:  
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

John Mc­Naugh­ton on tart­tu­nut jäl­leen mie­len­kiin­toi­seen kä­si­kir­joi­tuk­seen.

John Mc­Naugh­ton on tart­tu­nut jäl­leen mie­len­kiin­toi­seen kä­si­kir­joi­tuk­seen. Hen­ry – sar­ja­mur­haa­jan oh­jaa­ja­na his­to­riaan jää­nyt, sit­tem­min te­le­vi­sion puo­lel­la enemmän vai­kut­ta­nut Mc­Naugh­ton pa­neu­tuu syväl­le ih­mis­mie­len syö­ve­rei­hin. The Har­vest kä­sit­te­lee per­heen­sisäistä val­lankäyttöä, sai­raan lap­sen kans­sa elä­mi­sen vai­keut­ta sekä maail­man­ku­van sup­peu­den ja pii­rien pie­ne­ne­mi­sen ai­heut­ta­maa mie­len ah­taut­ta.
12-vuo­tias An­dy viettää päivänsä ko­tio­lois­sa pyörä­tuo­lis­sa ja sän­gyssä. Per­he-elämä näyttää ul­koi­sin puo­lin toi­mi­van. Sai­raa­las­sa työs­ken­te­levät van­hem­mat huo­leh­ti­vat An­dys­ta, äi­ti jo­pa tur­han va­ka­vis­saan. Vaik­ka us­koa luo­daan, kou­luun ei kui­ten­kaan ole asiaa. Ko­tio­pe­tus käy val­lan hy­vin.
Naa­pu­riin muut­ta­nut An­dyn ikäi­nen Ma­ryann läh­tee pie­nel­le tut­kis­ke­lu­mat­kal­le An­dyn ik­ku­na­ruu­dun taak­se, kiin­nos­tuen vä­littömäs­ti ta­lon tou­huis­ta. Pie­net mer­kit näyttävät asioi­den ole­van pois­sa to­lal­taan. Iso­van­hem­pien­sa lem­peästä kas­va­tus­mal­lis­ta naut­ti­va Ma­ryann ih­met­te­lee, mik­si naa­pu­rin­poi­kaa pi­detään neljän seinän sisällä. Kaik­ki lä­himmäi­set ovat yhtä­lail­la huo­lis­saan An­dys­ta, ku­kin osoit­taa sen omal­la ta­val­laan. Vä­littä­mi­sen eri muo­to­ja pun­ta­roi­daan.
Kau­nis, syk­syi­nen mai­se­ma heh­kuu kan­kaal­la, kui­ten­kin pel­koa uha­ten. Run­sas kä­si­va­ra lisää jän­ni­tettä. To­del­li­nen jän­ni­te on kui­ten­kin äi­din roo­liin is­tu­tet­tu Sa­mant­ha Mor­ton. Lääkä­riäi­din roo­li on kuin Os­car-gaa­laa var­ten kir­joi­tet­tu. Lii­ku­taan nar­sis­min, ih­mis­ju­ma­luu­den yti­messä, Kat­he­ri­nen val­ta on mo­niu­lot­teis­ta. Mic­hael Shan­no­nin herkäs­ti ko­koa­ma isä­hah­mo Ric­hard alis­tuu ase­maan­sa, rai­vo kas­vaa sisällä. Na­tas­ha Ca­lis (Ma­ryann) luo poik­keuk­sel­li­sen us­kot­ta­van lap­si­roo­lin. Pie­nestä pitäen alal­la pyö­ri­nyt Ca­lis tun­tuu har­vi­nai­sen val­miil­ta am­mat­tiin­sa, next big thing ai­kuis­mark­ki­noil­la­kin. John Mc­Naugh­ton on saa­nut kä­siinsä ker­ta­kaik­ki­sen upean teks­tin, sitä te­kemään tai­dok­kaan ryhmän ja hal­lin­nut ko­ko­nai­suut­ta kirk­kaal­la vi­siol­la.
Tois­tai­sek­si yllättävän pie­nel­le huo­miol­le jää­nyt elo­ku­va esi­tetään Night Vi­sions –­fes­ti­vaa­leil­la kah­teen ot­tee­seen, Ki­no­pa­lat­sin ykkös­sa­lis­sa tors­tai­na 30.10. kel­lo 17.45 sekä kak­kos­sa­lis­sa per­jan­tai­na 31.10. klo 20.35. (VA)
06/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy