Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Way Back

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 253485EAN: 5706130597445

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Mies vastaan luonto -taival taittuu komeissa ääriolosuhteissa
Mies vastaan luonto -taival taittuu komeissa ääriolosuhteissa
Yksityiskohdista kiinnostunut elokuva on vahvoilla kuvatessaan elämää vankileirillä - ja poistetut kohtaukset täydentävät kuvaa entisestään
Yksityiskohdista kiinnostunut elokuva on vahvoilla kuvatessaan elämää vankileirillä - ja poistetut kohtaukset täydentävät kuvaa entisestään
Ed Harris on vieraalle maalle eksynyt amerikkalainen
Ed Harris on vieraalle maalle eksynyt amerikkalainen
Colin Farrell on lyhytpiuhainen venäläinen pikkumafiooso, joka tunkee itsensä pakoryhmään
Colin Farrell on lyhytpiuhainen venäläinen pikkumafiooso, joka tunkee itsensä pakoryhmään
Saoirse Ronan uhmaa elokuvan uskottavuutta mukaan liittyvänä pikkutyttönä, mutta nousee lopulta yhdeksi elokuvan vahvuudeksi
Saoirse Ronan uhmaa elokuvan uskottavuutta mukaan liittyvänä pikkutyttönä, mutta nousee lopulta yhdeksi elokuvan vahvuudeksi
Ed Harris kaukana lähtöpisteestä
Ed Harris kaukana lähtöpisteestä

Elokuva

Ryhmä van­ke­ja kar­kaa Sta­li­nin van­ki­lei­riltä Si­pe­rias­sa, mut­ta piik­ki­lan­ka ja var­ti­jat ovat vain es­teistä en­simmäi­nen.

Ryhmä van­ke­ja kar­kaa Sta­li­nin van­ki­lei­riltä Si­pe­rias­sa, mut­ta piik­ki­lan­ka ja var­ti­jat ovat vain es­teistä en­simmäi­nen. Lei­rin epäin­hi­mil­li­set olo­suh­teet vaih­tu­vat ar­mot­to­miin luon­no­no­loi­hin ryhmän vael­taes­sa Ya­kuts­kin erä­mai­den, Go­bin aa­vi­kon ja Hi­ma­la­jan vuo­ris­ton yli tu­han­sien ki­lo­met­rien päähän In­tiaan. Nälkä, ja­no ja pel­ko kiin­nijää­mi­sestä ovat ala­ti läsnä mies­ten pyr­kiessä koh­ti tur­va­paik­kaa.
S­la­vo­mir Ra­vic­zin kiis­tel­tyyn ro­maa­niin "T­he Long Walk" (1956) pe­rus­tu­va elo­ku­va my­kistää mah­dot­to­muuk­sia uh­maa­val­la mit­ta­kaa­val­laan ja ko­meil­la mai­se­mil­laan, mut­ta myös hah­mot heräävät ykkös­lis­tan näyt­te­lijöi­den avus­tuk­sel­la hen­kiin. Sel­viy­ty­mis­tais­te­lun yk­si­tyis­koh­dat vai­kut­ta­vat niin ikään us­kot­ta­vil­ta, mut­ta se on­ko pa­ko­ta­ri­na tot­ta tai ke­nen ta­ri­na se lo­pul­ta on on ase­tet­tu ky­see­na­lai­sek­si. BBC:n toi­mit­ta­jan ­sel­vi­tet­ty" target="_blank">http://­news.bbc.­co.uk/2/­hi/6098218.stm">­sel­vi­tet­tyä asia hän tu­li sii­hen tu­lok­seen että Ra­vicz on kyllä ko­ke­nut Gu­la­gin kau­heu­det, mut­ta ei ai­na­kaan it­se oli­si voi­nut tehdä ku­vaa­maan­sa mat­kaa. Vas­taa­van­lai­sia pa­ko­ker­to­muk­sia on kui­ten­kin ker­rot­tu lu­kui­sia, jo­ten on mah­dol­lis­ta et­tei ro­maa­ni ole ko­vin kau­ka­na to­tuu­des­ta.
Jim Stur­gess pa­ko­ryhmän vaa­ti­mat­to­man it­se­var­ma­na po­mo­na, Ed Har­ris väärään maa­han ek­sy­neenä hil­jai­se­na ame­rik­ka­lai­se­na, Co­lin Far­rell venäläi­senä pik­ku­kon­na­na ja Saoir­se Ro­nan mu­kaan lyöttäy­tyvänä pik­ku­tyttönä te­kevät kaik­ki hyvät suo­ri­tuk­set teh­dessään us­ko­mat­to­mas­ta mah­dol­lis­ta. Suu­rim­man haas­teen edessä on Saoir­se Ro­nan, jon­ka hah­mon us­kot­ta­vuus on ko­vim­pien haas­tei­den edessä, mut­ta niin vain hän­kin löytää pe­rus­tel­lun paik­kan­sa let­kas­sa. Hei­kom­mal­la näyt­te­lijä­kaar­til­la tai vä­hemmän yk­si­tyis­koh­dis­taan tar­kal­la oh­jauk­sel­la tästä oli­si hel­pos­ti tul­lut nau­ret­ta­va yli-ih­mis­ker­to­mus. Nyt­kin elo­ku­va­mit­taan pu­ris­tet­tu tai­val on pai­koin vaa­ras­sa jäädä hie­man tri­via­li­soi­duk­si luon­to­ret­kek­si, mut­ta us­kot­ta­vien yk­si­tyis­koh­tien ja tyhjänpäiväi­syyk­siä välttävän to­teu­tuk­sen an­sios­ta seik­kai­lu py­syy elämän­ma­kui­se­na. Näyttävä ja us­koa mah­dot­to­muuk­sien voit­ta­mi­seen luo­va elo­ku­va on kai­kes­sa vähäe­lei­syy­dessään vai­kut­ta­va elä­mys.

Kuva & ääni

Jäsentynyt kuva elää luonnonolojen mukana olipa sitten kyse Siperian lumimyrskyistä ja lopputtomasta metsästä tai Gobin aavikon paahteesta. Yksityikohtaisempaa toistoa ei kaipaa, sillä lievä karheus ja paahtuneisuus vain lisää tällä kertaa tunnelmaa. Tehokkaan yksinkertainen ääniraita raportoi tapahtumat realistisen dokumentaarisesti ja liki musiikitta, vaikka myös teemamusiikki on hieno. Häviötön DTS-HD Master Audio -ääniraita täytyy muistaa valita erikseen, muutoin ääneen pääsee perinteisempi Dolby Digital, joka sekin on kyllä tehtäviensä tasalla.

Ekstrat

Ekstroissa harmillisen vaatimaton making of -dokumentti (32 min.) ja sarja erinomaisia poistettuja kohtauksia (20 min.), jotka tuovat mukavasti lisää vankileirielämän kuvaukseen ja myös matkan varrelle, mutta ei riittävästi paon alkumetreille. Ekstrat esitetään HD-muodossa. (IJ)
22/09/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy