Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The White Queen

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 585 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112718640

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ang­lo-a­me­rik­ka­lai­nen mi­ni­sar­ja ku­vit­taa Eng­lan­nin kruu­nus­ta 1400-­lu­vun lop­pu­puo­lel­la käy­dyn ruu­su­jen so­dan vai­hei­ta.

Ang­lo-a­me­rik­ka­lai­nen mi­ni­sar­ja ku­vit­taa Eng­lan­nin kruu­nus­ta 1400-lu­vun lop­pu­puo­lel­la käy­dyn ruu­su­jen so­dan vai­hei­ta. BBC:n ja Star­zin yh­teis­työnä syn­ty­nyt sar­ja nos­taa ta­ri­nan nai­set — Eli­za­beth Wood­vil­len, Mar­ga­ret Beau­for­tin ja An­ne Ne­vil­len — ta­pah­tu­mien kes­kiöön ja ot­taa si­ten ai­hee­seen­sa tuo­ret­ta naisnäkö­kul­maa. Ta­ri­nan "ai­san kan­nat­ta­ji­na" ku­nin­kaat Ed­vard IV ja Rik­hard III, jos­kaan mie­hetkään eivät tässä tul­kin­nas­sa jää syrjään.
Ai­kaan joi­ta­kin kym­me­niä vuo­sia en­nen Hen­rik VIII:tä ja Tu­do­rit-sar­jan ta­pah­tu­mia si­joit­tu­va sar­ja tar­joi­lee pitkäl­ti sa­man­lais­ta se­mi­his­to­rial­lis­ta viih­dettä kuin Show­ti­me-ka­na­van Tu­do­rit-sar­ja. Sar­jan kes­kit­tyessä ker­to­maan ta­ri­naan­sa sen nais­ten kaut­ta saa­te­taan ku­nin­gas­kin lä­hettää pi­tem­mik­si ajoik­si tais­te­lu­ken­til­le ja jättää nai­set pyö­rittämään juo­nit­te­lua yhtä ve­ri­sel­le ko­ti­rin­ta­mal­le. Ky­se ei ole mistään mart­to­jen kah­vi­kes­teistä.
Tämä mais­tuu mo­nel­la ta­paa Tu­do­rien esio­sal­ta, mut­ta siinä missä Tu­do­rit tun­tui mo­nin pai­koin hä­pei­lemättömän sen­saa­tio­ha­kui­sel­ta rie­pot­te­lul­ta on ote tässä ai­na­kin ri­pauk­sen ar­ki­sem­pi ja do­ku­men­taa­ri­mai­sem­pi. Ihail­ta­van ta­sapäi­nen ja tai­dol­la ku­vi­tet­tu sar­ja hi­das­tuu pai­koin me­kaa­ni­se­no­loi­sek­si fil­ma­ti­soin­nik­si, mikä to­sin vain en­ti­sestään lisää vai­ku­tel­maa pyr­ki­myk­sestä his­to­rial­li­sen ku­van to­den­mu­kai­suu­teen. Op­pimäärä voi siis ol­la koh­ta­lai­nen ja viih­dear­vot ovat koh­dil­laan, mut­ta ko­ko­nai­suut­ta lei­maa kui­ten­kin lievä déjà vu -tun­nel­ma.
Yh­den kau­den mit­tai­nen sar­ja pe­rus­tuu Phi­lip­pa Gre­go­ryn kir­joi­hin "T­he Whi­te Queen", "T­he Red Queen" ja "T­he King­ma­ker's Daugh­ter". Kol­mes­ta eri läh­teestä huo­li­mat­ta ta­ri­nan ker­ron­ta ni­vou­tuu hy­vin yh­teen sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si, jo­ka elää ai­ko­jen­sa mu­ka­na. Em­my- ja Gol­den Glo­be -eh­dok­kuuk­sia kerän­neen sar­jan ta­ri­nan on määrä jat­kua Starz-ka­na­van tuo­tan­to­na kro­no­lo­gias­sa seu­raa­va­na ole­van kir­jan "T­he Whi­te Prin­cess" poh­jal­ta.
Sar­jas­ta lei­kat­tiin kak­si eri ver­sio­ta: siis­tim­pi ver­sio bri­teil­le ja roi­sim­pi ver­sio ame­rik­ka­lai­sil­le. Tämä bok­si sisältää ajoit­tai­sel­la pal­jaal­la pin­nal­la ryy­di­te­tyn jenk­ki­ver­sion.

Kuva, ääni & ekstrat

Näyttävä kuva ja yhtä komea ääniraita. Ekstroissa yksitoista pariminuuttista koosteeta sarjan synnystä ja taustoista. (IJ)
18/03/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy