Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hymyilevä mies

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6438194708336

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Oona Airola, Jarkko Lahti. Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Oona Airola, Jarkko Lahti. Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Jarkko Lahti, Olli Rahkonen, Eero Milonoff. Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Jarkko Lahti, Olli Rahkonen, Eero Milonoff. Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Jarkko Lahti. Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016
Jarkko Lahti. Kuva: Kuokkasen Kuvaamo, © Elokuvayhtiö Aamu 2016

Elokuva

Kok­ko­la­lai­nen nyrk­kei­lijä Ol­li Mä­ki val­mis­tau­tuu am­mat­ti­lais­ten maail­man­mes­ta­ruu­sot­te­luun.

Kok­ko­la­lai­nen nyrk­kei­lijä Ol­li Mä­ki val­mis­tau­tuu am­mat­ti­lais­ten maail­man­mes­ta­ruu­sot­te­luun. Hal­lit­se­van mes­ta­rin, Da­vey Moo­ren, kaa­ta­mi­nen haas­ta­ja-a­se­mas­ta ei tun­nu to­dennäköi­seltä, ei edes omal­la maa­perällä, Hel­sin­gin Olym­pias­ta­dio­nil­la. Mä­ki suh­tau­tuu ko­tiy­leisön ja me­dian odo­tuk­siin nöy­ryy­dellä, jo­pa nöy­ris­tel­len. Suu­rim­mat pai­neet nis­koil­le ka­saa il­lan or­ga­ni­saat­to­ri Elis Ask, eläessään omaa unel­maan­sa — suo­jat­tin­sa nyr­kein.
Hy­myi­levä mies on kes­ki­tet­ty te­hok­kaas­ti pa­riin ot­te­lua edeltävään viik­koon, tu­le­van maail­man­mes­ta­ruu­den tar­joa­man hy­myn saa­vut­ta­mi­seen. 17. päivä elo­kuu­ta on kir­jat­tu ka­len­te­riin. Se on ole­va Ol­li Mäen elämän on­nel­li­sin päivä.
Ju­ho Kuos­ma­sen esi­kois­pitkä on puh­das­ve­ri­nen rak­kau­se­lo­ku­va. Nyrk­kei­lyot­te­luun val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee taus­tal­la, luo­den eri­no­mai­set puit­teet tär­keimmäl­le. Ol­lin ja ra­kas­tet­tun­sa, Rai­jan, suh­de hor­jut­taa kes­kit­ty­mistä juu­ri rat­kai­se­van ot­te­lun al­la.
Niin rak­kau­se­lo­ku­va kuin on­kin, ker­too Hy­myi­levä mies myös rak­kau­des­ta elo­ku­vaan. 1960-lu­vun mus­ta­val­koi­nen Hel­sin­ki näyttäy­tyy kau­neim­mil­laan J-P Pas­sin 16-mil­li­sen fil­min edessä. Jo­kai­nen ruu­tu on tark­kaan hiot­tu som­mi­tel­ma, vaik­ka koh­tauk­set sol­ju­vat­kin eteen vas­tus­ta­mat­to­man luon­nol­li­si­na.
Jark­ko Lah­ti ja Oo­na Ai­ro­la vä­rei­levät ra­kas­tu­nei­suu­den ti­las­sa. Sym­paat­ti­suus saa sa­na­na har­voin näin po­si­tii­vis­ta, re­hel­listä kai­kua. Ee­ro Mi­lo­noff tais­te­lee suo­jat­tin­sa puo­les­ta, suu­ril­ta osin ur­hei­lul­li­sin päämää­rin. Mi­lo­nof­fin Elis Ask on täynnä tun­net­ta — hämmäs­tyk­sen, ilon, pet­ty­myk­sen ja it­sek­kyy­den täy­del­li­sen naii­vi sym­bioo­si.
Val­ko­kan­kaal­le piir­tyy mes­ta­ri­luo­kan luo­mus, puh­taan in­to­hi­mon mah­dol­lis­ta­ma täy­so­su­ma, jos­ta on syn­ty­nyt suu­rem­pi kuin yk­sittäis­ten te­kijöi­densä sum­ma. Ker­ran­kin omaeh­toi­suus koh­taa myös suu­ren yleisön toi­veet. Hy­myi­levä mies ei ole ai­noas­taan krii­ti­kon va­lin­ta. Vaik­ka Ju­ho Kuos­ma­nen ei var­si­nai­ses­ti ko­ros­ta ur­hei­lun kaut­ta ko­hoa­vaa kan­sal­lis­tun­net­ta, on suur­ta ih­mis­jouk­koa yh­distävä il­ma­pii­ri läsnä.
Ai­ka jo­ta eläm­me, on herättä­nyt kai­puun jo­hon­kin py­syvään, pe­rin­tei­siin. Si­joit­ta­mat­ta tätä kai­puu­ta mi­hinkään po­pu­lis­ti­seen is­mi­ke­hyk­seen, on Hy­myi­levä mies nos­tal­gia­mat­ka pois tästä ajas­ta ja ti­las­ta. Ajas­ta ja ti­las­ta, jo­hon ku­kaan meistä ei ha­lun­nut. Kai­ken ne­ga­tii­vi­sen ros­kan kes­kellä on hel­pot­ta­vaa, jo­pa va­paut­ta­vaa ha­vai­ta, että elo­ku­va­tai­de ky­ke­nee tar­joa­maan jo­tain näin herkkää, puh­das­ta ja kau­nis­ta. (VA)

Kuva, ääni & ekstrat

Mustavalkokuva piirtyy tapahtuma-ajan hengen mukaisesti luoden omalta osaltaan oikean tarkkuuden ja tunnelman. Ääniraita soi selkeästi, toisin kuin vanhoissa suomifilmeissä. Ekstroihin on ladattu mainiosti itse elokuvaa tukeva SF:n aikalaisdokumentti (54 min.), dokumentti (7 min.), traileri ja kuvagalleria. (PS)
01/02/2017
01/02/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy