Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Jack Reacher - tappajan jäljillä

Jack Reacher 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2013Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tom Crui­se on en­ti­nen so­ti­las­po­lii­si, jo­ka maail­man tais­te­lu­kentät maan­sa li­pun al­la näh­tyään on viettä­nyt erak­ko­mais­ta kul­ku­rin elämää tut­kan al­la py­sy­tel­len.

Tom Crui­se on en­ti­nen so­ti­las­po­lii­si, jo­ka maail­man tais­te­lu­kentät maan­sa li­pun al­la näh­tyään on viettä­nyt erak­ko­mais­ta kul­ku­rin elämää tut­kan al­la py­sy­tel­len. Näin kun­nes sa­la-am­pu­ja tap­paa sat­tu­man­va­rai­sia si­vii­lejä Pitts­burg­hin kes­kus­tas­sa ja vyö­ryttää syyn van­han tu­tun nis­kaan.
C­rui­sen ta­ka­vuo­sien hit­tiä "­Kun­nian mie­het" ja Mark Wahl­ber­gin hil­jat­tais­ta "S­hoo­ter":ia ver­rat­tain suo­ra­vii­vai­ses­ti yh­distävä elo­ku­va on ou­to lin­tu val­ko­kan­kaal­la. Elo­ku­va al­kaa tark­ka-am­pu­jan kii­ka­rin lä­pi nähtävällä pai­nos­ta­van pitkällä koh­tauk­sel­la, jo­ka on pe­rus­tel­tu osa vih­jei­den va­raan ra­ken­tu­vaa ker­ron­taa, mut­ta sa­maan ai­kaan usei­den maail­maa sho­kee­ran­nei­den jouk­koam­pu­mis­ten jäl­keen tun­tui­si, että sa­maan lop­pu­tu­lok­seen oli­si pääs­ty myös vä­hemmän mässäi­leväs­ti. Tämän pus­kis­ta tu­le­van al­kus­ho­kin jäl­keen it­se rau­hal­li­ses­ti avau­tu­va dek­ka­ri tun­tuu on­tu­van ete­ne­mi­seltään, eikä in­ten­si­teet­ti saa­vu­ta kun­non ku­jan­juok­sun ta­soa. Po­si­tii­vis­ta on sil­ti se, että Lee Chil­din kios­ki­pok­ka­riin poh­jau­tu­va ta­ri­na malt­taa esi­tellä vih­jeensä il­man rau­ta­lan­kaa ja lop­pu­rat­kai­su on joh­don­mu­kai­nen, jos ei tyy­dyttävän tyh­jentävä.
Va­ka­val­la ot­teel­la al­ka­va elo­ku­va flirt­tai­lee lop­puaan koh­den yhä enemmän huu­mo­rin kans­sa, mut­ta on­nis­tuu tässä yllättävän hy­vin. Huu­mehörhöt, ya­ku­za-lei­kit ja jo­pa GTA-hen­ki­sen epi­so­din pos­ke­ton päätös me­no­pe­lin vaih­toon kaik­ki vetävät hy­myn naa­mal­le, vaik­kei nii­hin va­rau­tua osaa­kaan. Myön­tei­sen lisän tuo myös Ro­bert Du­vall yllättävänä hen­gen­hei­mo­lai­se­na, vaik­ka mies­ten yh­tei­set lop­pu­ry­tinät me­nevät­kin hölmöi­lyk­si.
Suu­rin syy tun­nel­man va­jaa­vi­rit­tei­syy­teen on lo­pul­ta se, et­tei lain eri puo­lis­ta viis­vei­saa­va san­ka­ri kui­ten­kaan us­kal­la oi­koa mut­kia juu­ri yhtä te­kais­tua et­sintä­lu­paa enempää. Pe­rik­sian­ta­mat­to­man et­sivän ja ar­kai­le­mat­to­man pyö­ve­lin yh­dis­telmä on lu­paa­va, mut­ta tässä mies ja­kaa lo­pul­ta oman kä­den oi­keut­ta tri­koo­pu­kui­sen su­per­san­ka­rin man­daa­til­la. Lop­pu­teks­tien myötä jää kai­paa­maan tai­vaal­le lois­ta­vaa bat­sig­naa­lia, eikä se ole hyvä asia, mut­ta mat­ka on sil­ti viih­dyttävä. Hie­man tah­dik­kaam­pi al­ku­koh­taus ja vas­taa­vas­ti vä­hemmän sie­vis­te­lyä lop­pua koh­den oli­si tuot­ta­nut pa­rem­man lop­pu­tu­lok­sen. (IJ)
14/01/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy