Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Vakoojien silta

Bridge of Spies 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­te­ven Spiel­ber­gin elo­ku­vien päämäärä, ih­mis­ten viih­dyttä­mi­nen, on näinä synk­kinä ai­koi­na ihail­ta­va.

S­te­ven Spiel­ber­gin elo­ku­vien päämäärä, ih­mis­ten viih­dyttä­mi­nen, on näinä synk­kinä ai­koi­na ihail­ta­va. Odo­te­tun help­poon, maail­mo­ja sy­lei­levään lop­pu­koh­tauk­seen tähtäävä ja sen mu­kai­ses­ti ra­ken­tu­va viih­de ei kui­ten­kaan pal­kit­se niitä, joil­le elo­ku­va on muu­ta­kin. Spiel­berg on kui­ten­kin va­lin­nut tiensä suur­ten mas­so­jen toi­vei­den täyttäjänä ja siinä hän on­nis­tuu uu­tu­kai­sel­laan mai­nios­ti. Kä­si­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mi­sen voi­si en­nus­taa, vaik­kei oli­si dra­ma­tur­gian jo­kais­ta opin­to­viik­koa vielä is­tu­nut­kaan.
Yh­dys­val­lat ha­luaa osoit­taa Kylmän so­dan ai­ka­na­kin ta­sa-ar­voi­suu­ten­sa, toi­sin aja­tel­tu­na yli­ver­tai­suu­ten­sa. Val­tio palk­kaa am­mat­ti­tai­toi­sen ja oi­keu­den­ta­jui­sen va­kuu­tus­ju­ris­ti Ja­mes B. Do­no­va­nin hoi­ta­maan kiin­ni­na­pa­tun neu­vos­toa­gent­ti Mar­tin Abe­lin asioi­ta. Ame­rik­ka­lai­sin­tel­li­gens­si ha­luaa kai­ken näyttävän vi­ral­li­sel­ta, lop­pu­tu­los­ta myö­ten. Va­kuu­tuk­sien kans­sa pe­lail­lut la­ki­mies nä­kee Abe­lin ar­von so­ti­laal­li­ses­sa vaih­to­kau­pas­sa ja – spiel­ber­giläi­sessä draa­mas­sa kun ol­laan – osoit­taa ole­van­sa oi­keas­sa.
Kiiltävää pin­taa, hui­kei­ta la­vas­tei­ta. Ra­ken­ne­taan mas­sii­vi­sia ku­via ja suu­ria tun­tei­ta. Kun pääl­le vielä hei­tellään ma­keat viu­lu­val­lit Tho­mas New­ma­nin sco­ren muo­dos­sa, on kak­ku val­mis. Jää ni­mittäin hy­vin vähän pe­li­va­raa.
Tom Hanks on pe­rus­tel­tu kes­to­va­lin­ta Spiel­ber­gin päämää­rien tul­kik­si. Hank­sin mel­ko yk­sioi­koi­nen ta­pa tul­ki­ta roo­le­jaan ei häi­rit­se ketään. Pe­rus­ku­lut­ta­jan sil­miin Hanks näyttää us­kot­ta­val­ta pe­rus­mie­heltä, sa­mais­tut­ta­val­ta nor­mi­jen­kiltä – mikäs sen pa­rem­paa.
Mah­ta­vis­ta man­ner­tenvä­li­sistä ku­lis­seis­taan huo­li­mat­ta tylsän la­ki­tu­pad­raa­man lail­la ete­nevä seik­kai­lu on lo­pul­ta pal­jon odo­tu­sar­voaan pie­nem­pi elo­ku­va. Ko­meat ber­lii­niläis­la­vas­tuk­set kul­taa­vat ta­ri­naa vain vi­suaa­li­ses­ti. La­ji­tyy­pin kan­nal­ta aja­tel­tu­na, koos­sa pitävänä yk­silönä toi­mii kylmä­her­mois­ta venäläi­sa­gent­tia hyytävällä it­se­var­muu­del­la esittävä brit­tinäyt­te­lijä Mark Ry­lan­ce.
En edes ha­lua aja­tel­la, mi­ten eri­lai­sen elo­ku­van kä­si­kir­joit­ta­jat Joel ja Et­han Coen oli­si­vat ha­lun­neet teks­tistään muo­tou­tu­van. Spiel­ber­gin nä­ke­myk­sessä se on vas­ten­mie­li­sen ame­rik­ka­lai­nen, mus­ta­val­koi­nen, tänä­kin ai­ka­na ällöttävän neu­vos­to­vas­tai­nen. (VA)
03/12/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy