Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

True Detective – The Complete Second Season

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 503 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895400777

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kylläpä rie­mu­ni re­pe­si, kun Suo­men val­ta­me­dioi­den tv-k­rii­ti­kot lyttä­sivät True Dtec­ti­ven toi­sen tuo­tan­to­kau­den.

Kylläpä rie­mu­ni re­pe­si, kun Suo­men val­ta­me­dioi­den tv-k­rii­ti­kot lyttä­sivät True Dtec­ti­ven toi­sen tuo­tan­to­kau­den. Niinpä, sar­jat he ar­vos­te­le­vat kah­den jak­son pe­rus­teel­la toi­mit­ta­ja­kat­san­nois­sa.
Ymmärrän hie­man. Kun True De­tec­ti­ve –­sar­jan en­simmäi­nen tuo­tan­to­kau­si oli kat­sot­tu, mo­ni jos ei jär­kyt­ty­nyt niin ih­met­te­li, mik­si sa­mat hah­mot eivät jat­ka­neet­kaan seu­raa­va­na vuon­na. Matt­hew Mc­Do­naug­hey ja Woo­dy Har­rel­son kui­ten­kin vaih­toi­vat pääo­sat pes­tei­hin tuot­ta­ja­tii­missä, mikä sym­bo­loi tiet­tyä jat­ku­vuut­ta.
Loui­sia­nas­ta siir­ryt­tiin Los An­ge­le­siin. Jos en­simmäi­nen kau­si elävöit­ti kuu­maa suo­voo­doo­ta ja sar­ja­mur­haa­ja­tee­maa, toi­nen kau­si kun­nioit­taa Das­hiell Ham­met­tin ja Ray­mond Chand­le­rin ku­vaa­man syn­ti­sen LA:n vielä­kin vaa­ral­li­sem­paa maail­maa, jos­sa kor­rup­toi­tu­neet po­lii­ti­kot ja po­lii­sit vii­pa­loi­vat ri­kol­lis­ten kans­sa yh­teis­kun­nan kak­kua ve­ron­mak­sa­jien puo­les­ta. Te­kijä­tii­min tyy­li­ta­jus­ta ker­too se, et­tei Ham­me­tin tai Chand­le­rin tois­ta maail­man­so­taa edeltävää film noir -ku­vas­toa hyö­dyn­netä, Bo­gar­tis­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Kuo­si on eri, mut­ta tun­nel­ma sa­ma. Sym­bo­le­ja ja viit­tauk­sia on­kin sit­ten sitä­kin enemmän ai­na mys­ti­sestä mus­tas­ta lin­nus­ta läh­tien.
Sar­jan fi­lo­so­fi­nen säy on en­ti­sellään eli keit­tiöp­sy­ko­lo­giaa har­ras­ta­va ja lap­set­to­muus­hoi­to­ja ko­kei­le­va ka­si­no­mies (Vin­ce Vaughn) kyt­kee koh­ta­lon­sa vä­ki­val­tai­sia tai­pu­muk­siaan ka­vah­ta­van et­sivän (Co­lin Far­rell), post­rau­maat­ti­sis­ta oi­reis­ta ja ke­vyt­kenkäi­sestä äi­distä kär­sivän nuo­ren po­lii­siin ja sek­siad­dik­tio­taan hoi­ta­van nait­set­sivän (Rac­hel McA­dams) kans­sa. Tee­mo­ja on pal­jon, mut­ta pää­koh­de on lap­suus ja siitä joh­tu­vat oi­rei­lut.
Sar­jan luo­jan Nic Poz­zo­lat­ton ta­vat ovat tul­leet tu­tuk­si: si­vu­hah­mo­ja ei sy­ven­netä, eikä pää­hen­kilöitäkään kuin sen ver­ran, että jat­ku­vuus py­syy ka­sas­sa. Sar­ja kou­kut­taa hy­vin vah­vas­ti, mut­ta ää­rim­mil­leen vi­ri­te­tyt odo­tuk­set myös lu­nas­te­taan.
En­simmäi­sen kau­den luo­maa klaust­ro­fo­bi­sen ti­heää tun­nel­maa ei to­ki saa­vu­te­ta. Lähtö­koh­ta on­kin eri eli ar­voi­tus on tar­koi­tus­kin rat­kais­ta. Ku­ka ja mik­si, sii­hen vas­ta­taan. Kat­so­jan on kui­ten­kin syytä seu­ra­ta tark­kaan ta­pah­tu­mia. Jos kär­ryillä ei py­sy, ei se to­sin mitään. Ray­mond Chand­ler oli luul­ta­vas­ti it­se­kin tyy­tymätön, jos hän ko­ko ajan tie­si, mitä hä­nen kir­jois­saan ta­pah­tuu tai ta­pah­tui. Heittäy­ty­mi­nen on True De­tec­ti­ven koh­dal­la mo­lem­min­puo­lis­ta ja kos­kee te­kijöitä sekä kat­so­jia.
Ku­vaa­vaa on, että huu­mo­ria tar­jo­taan vas­ta kuu­den­nes­ta jak­sos­ta läh­tien ja vä­ki­val­taa­kin saa odot­taa hy­vin pitkäl­le. Minkään­lai­siin kli­sei­siin ei lip­sah­de­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. T Bone Burnetten tunnari ja musiikki on kuin sekoitus häntä itseään, Dr Johnia ja Leonard Cohenia. Baarissa kolkkoja laulujaan esittävä Lera Lynn on oiva valinta tukevoittamaan ääniraitaa. Myös New York Dollsin Human Being kuuluu äänellisiin kohokohtiin. Kolmella levyllä kahdeksan jaksoa. Ekstroihin on tallennettu 43 min. dokumentit ja kahden jakson kommenttiraidat. (PS)
04/01/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy