Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Big Eyes

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140570537

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kir­peän synkkäsä­vyi­sillä elo­ku­vil­laan mai­net­ta niittä­nyt Tim Bur­ton on tu­tuil­la ve­sillä luot­sa­tes­saan suo­sik­ki­tai­te­li­jan­sa Mar­ga­ret Kea­nen to­si­ta­ri­nan val­ko­kan­kaal­le.

Kir­peän synkkäsä­vyi­sillä elo­ku­vil­laan mai­net­ta niittä­nyt Tim Bur­ton on tu­tuil­la ve­sillä luot­sa­tes­saan suo­sik­ki­tai­te­li­jan­sa Mar­ga­ret Kea­nen (A­my Adams) to­si­ta­ri­nan val­ko­kan­kaal­le. 1960-lu­vul­la vai­kut­ta­nut maa­la­ri loi tun­nel­mal­taan kai­ho­mie­li­siä tau­lu­ja, joi­den suu­ri­silmäi­sistä pik­ku­lap­sis­ta tu­li ai­ka­naan sen­saa­tio. Mer­kil­li­sek­si ta­pauk­sen te­kee se, että tau­lu­jen maa­laa­ja­na esittäy­tyi pitkään Mar­ga­re­tin avio­mies, Wal­ter Kea­ne (Ch­ris­toph Waltz), jo­ka oli ha­ka myyn­ti­mies, mut­ta kai­kes­ta pää­tel­len toi­vo­ton maa­la­ri.
O­min­ta­kei­nen elo­ku­va on help­po kar­ri­koi­da jul­mak­si kei­ka­ri­ta­ri­nak­si viek­kaas­ta mie­hestä, jo­ka 1950-lu­vun su­ku­puo­li­roo­lit apu­naan val­jas­taa tuo­reen nai­systävänsä tai­te­li­jan­lah­jat oman egon­sa kan­ti­mik­si, mut­ta to­tuus ei lie­ne ol­lut näin yk­sioi­koi­nen. Elo­ku­va an­taa ymmärtää, että Mar­ga­re­tin tau­lut oli­vat Wal­te­ril­le jon­kin­lai­nen tai­te­li­ja­sie­lun pro­tee­si, mut­ta sa­maan ai­kaan mie­hellä oli kiis­tat­to­mia lah­jo­ja mark­ki­noin­nin ja suh­tei­den ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­la. Lah­jo­ja, joi­ta muut tai­te­li­jat An­dy War­hol mu­kaan lu­kien pyr­kivät emu­loi­maan. Vai­kut­taa hy­vin to­dennäköi­seltä, että il­man puo­li­soaan kum­pi­kaan heistä ei oli­si nous­sut mai­nee­seen ja mam­mo­naan. Yk­sinään Wal­te­ril­la ei oli­si ol­lut mitään näy­tettävää, eikä Mar­ga­re­tin töillä nä­kijöitä. To­del­li­nen tra­ge­dia on, että Wal­ter ko­ki tar­peel­li­sek­si omia kun­nian tau­luis­ta eikä voi­nut vain edus­taa vai­mon­sa ta­lu­ja. Il­man tätä ta­ri­nal­la oli­si sär­ky­nei­den sydän­ten, kär­si­nei­den las­ten ja va­ras­te­tun/­luo­vu­te­tun iden­ti­tee­tin ti­lal­la voi­nut ol­la Hap­py End.
Jok­seen­kin viat­to­mas­ta vää­rinkä­si­tyk­sestä läh­te­nyt val­hei­den ket­ju eh­ti kas­vaa mil­joo­nien ar­voi­sek­si bis­nek­sek­si en­nen kuin maail­mal­le sel­vi­si, että tau­lu­jen sig­nee­rauk­sen ta­ka­na oli­kin toi­nen Kea­ne. Mat­ka ei mais­tu suu­rel­ta sa­la­juo­nel­ta tai häikäi­lemättömältä ryöstöltä, mut­ta draa­man juok­su­hiek­ka vetää us­kot­ta­vas­ti. Hyvän­tah­toi­se­na näy­telmänä al­ka­va ker­to­mus li­puu vä­hi­tel­len kuin eroo­sion kaut­ta syn­kem­mil­le lin­joil­le kun­nes ko­ko sot­ku saa fars­si­no­mai­sen päätök­sen oi­keus­sa­lis­sa. Te­kijät lu­paa­vat py­sy­neensä tii­viis­ti to­si­ta­ri­nas­sa, ja näin myös näyttää käy­neen lop­pua myö­ten. Sen de­tal­jin elo­ku­va to­sin jättää ker­to­mat­ta, että Wal­te­ril­la oli ver­rat­tain me­nes­ty­nyt ja yllättäen suu­ri­silmäi­siä nuk­ke­ja val­mis­ta­nut le­luy­ri­tys edel­li­sen vai­mon­sa kans­sa, mut­ta hän sul­ki myös tämän yri­tyk­sen kes­kit­tyäk­seen tai­tee­seen. Tämä lie­nee sat­tu­maa, mut­ta voi se­littää osal­taan mik­si Wal­ter nä­ki tau­luil­la po­ten­tiaa­lia.
E­lo­ku­van pääo­siin kaa­vail­tiin alun­pe­rin Ka­te Hud­so­nia ja Tho­mas Hay­den Churc­hia, sit­ten Ree­se Wit­hers­poo­nia ja Ryan Rey­nold­sia, mut­ta oh­jaa­jan var­mis­tut­tua Tim Bur­to­nik­si täh­dik­si tu­li­vat Amy Adams ja Ch­ris­toph Waltz. Adam­sia ja Walt­zia pa­rem­pia näyt­te­lijöitä näi­hin roo­lei­hin on vai­kea ku­vi­tel­la. Amy Adams ta­sa­pai­noi­lee hy­vin mie­hensä viemäk­si an­tau­tu­va­na nai­se­na, jo­ka on kui­ten­kin per­heensä ta­lou­den sa­lai­nen voi­man­pesä, ja löytää lo­pul­ta myös voi­mat mur­taa kul­tai­sen häk­kinsä. Ch­ris­toph Waltz on omil­la ve­sillään vei­ja­ri­mai­se­na kei­ka­ri­na, jo­ka up­poaa val­koi­sen val­heen jäl­keen syväl­le, eikä edes ha­lua nous­ta sieltä ylös.
Nuk­kea­ni­maa­tioi­den ja fan­ta­sian jäl­keen ky­seessä on Tim Bur­to­nil­ta vir­kistävän oma­peräi­nen elo­ku­va, jo­ka löytää to­si­ta­ri­nas­taan yhtä pal­jon eloa ja us­ko­mat­to­mia kään­teitä kuin par­haas­ta fik­tios­ta.

Kuva & ääni

San Franciscon rikkaaseen miljööseen keskittyvä kuva on komean vivahteikas, lämpimän värikylläinen ja miellyttävän tarkka, joskin paikoin maisemataustat näyttävät huomiotaherättävän vesivärimäisiltä. Ääniraita soljuu tapahtumien mukana rennosti, eikä juuri vedä huomiota itseensä.

Ekstrat

Ekstroissa hyvä making of (22 min.) ja kooste tekijöiden kyselytunneista, joissa kuullaan Margaret Keanea, Amy Adamsia, käsikirjoittajia, ohjaajaa, Christoph Waltzia, Jason Schwartzmania ja Krysten Ritteriä (34 min.). Kannessa väärä kuvasuhde. (IJ)
23/07/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy