Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Social Network

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 243508  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Fa­ce­book The Mo­vie Hol­lywood on va­ras­ta­nut elo­ku­vai­dea­ni!

Fa­ce­book The Mo­vie
Hol­lywood on va­ras­ta­nut elo­ku­vai­dea­ni! Suun­nit­te­lin fil­miä in­ter­ne­tin en­simmäi­sen kes­kus­te­lu­ver­kon kek­sijästä Jark­ko Oi­ka­ri­ses­ta. Is­keväs­ti ni­me­tyssä The Ou­lu­Box Ne­twork -lef­fas­sa seu­rat­tai­siin pa­ri­kymp­pi­siä nört­tejä Ou­lun ylio­pis­tos­sa. 80-lu­vun lo­pun suo­mi­pop­pi säestäi­si yliop­pi­las­kun­nan toi­lai­lu­ja, joi­den si­vu­tuot­tee­na me­sen edeltäjä sit­ten syn­tyy.
Mut­ta me­nee tämä näin­kin. Aa­ron Sor­ki­nin fik­tion va­pau­del­la kir­joit­ta­ma Fa­ce­boo­kin yh­teisö­si­vus­ton luo­mis­ker­to­mus on täynnä in­to­mieltä, nört­timäi­sen kes­kit­ty­nyttä ener­gia­vir­taa, ystä­vyyttä, us­kol­li­suut­ta ja pe­tok­sia. Maail­man­mai­neen ja ison ra­han häämöttäessä viat­to­mien pa­ra­tii­siin lui­ker­te­lee käär­me. Da­vid Finc­her elo­ku­van oh­jai­mis­sa re­kis­teröi yk­si­tyis­koh­dat maa­ni­sen tar­kas­ti, mut­ta ko­ko­nai­suu­den huo­mioi­den. Siis ihan kuin Mark Zuc­ker­berg omis­sa rus­tai­luis­saan.
Vah­vim­mil­laan Fa­ce­book The Mo­vie on al­ku­vai­heis­sa sie­men­ten itäessä nuo­ren Mar­kin mie­lessä. Zuc­ker­ber­gin ne­rous on yh­dis­te­lyssä ja suur­ten lin­jo­jen – the big pic­tu­re – nä­ke­mi­sessä. Ha­na­kas­ti Mark hyö­tyy tois­ten pio­nee­ri­työstä, opis­ke­lu­paik­kan­sa Har­var­din sisäi­sestä verk­koyh­teisöstä. Mut­ta hän kääntää ideat ympä­ri, mel­kein vas­ta­koh­dik­seen, löytääk­seen nii­den po­ten­tiaa­lin. Zuc­ker­berg pu­hal­taa pie­nistä sy­tyk­keistä täy­den roi­hun. Elo­ku­van pe­rus­teel­la hä­nellä on sik­si kat­ta­vin te­kijä­noi­keus Fa­ce­boo­kiin, niin epä­so­siaa­li­ses­ti kuin hän so­siaa­lis­ta me­diaan­sa ra­ken­te­lee­kin.
Sor­kin ja Finc­her rin­nas­ta­vat haus­kas­ti nör­tit ja toi­mi­jat. Kun muu op­pi­las­kun­ta bai­laa bi­leissä, osa sy­ven­tyy läppä­rin ää­reen. Vuo­rot­te­le­vis­sa ver­tai­luo­tok­sis­sa toi­set po­jat vain pau­kut­ta­vat hi­ki­siä näppäi­mistöjään, kun ulospäin suun­tau­tu­neem­mat nuo­ru­kai­set jo pe­laa­vat rä­sy­pok­kaa opis­ke­li­ja­nei­tos­ten kans­sa tai heittäy­tyvät yh­tei­seen st­rip­tea­se­tans­siin. Nört­tien tou­hu vai­kut­taa jos mah­dol­lis­ta ver­rok­ki­ryhmää sek­sis­ti­semmältä, sillä he ryh­tyvät al­keel­li­ses­sa yh­teisö­me­dias­saan al­hai­ses­ti ja kos­ton­hi­moi­ses­ti pis­teyttämään nais­puo­li­sia opis­ke­li­ja­to­ve­rei­taan näi­den ul­kois­ten omi­nai­suuk­sien pe­rus­teel­la. Sor­ki­nin fik­tii­vi­sen ver­sion mu­kaan Fa­ce­book ke­hit­tyi alun pe­rin vas­taa­maan puut­tees­sa elä­vien tar­pei­siin!
Kol­man­nen kor­va­puus­ti
Zuc­ker­berg liit­tou­tuu Naps­te­rin Sean Par­ke­rin (Jus­tin Tim­ber­la­ke) kans­sa. Pa­ha­mai­nei­sen mu­sii­kin ver­tais­ver­kon pe­rus­ta­jan suh­teil­la luo­daan poh­ja Fa­ce­boo­kin lä­pi­lyön­nil­le. Pesästä pot­ki­taan pois Zuc­ker­ber­gin opis­ke­li­ja­to­ve­ri ja ai­noa ystävä, Eduar­do Sa­ve­rin (And­rew Gar­field). Sa­ve­rin oli Fa­ce­boo­kin en­simmäi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja, jo­ka jär­jes­ti al­kupääo­man ja hoi­ti bis­nes­puol­ta.
Jes­se Ei­sen­ber­gin Zuc­ker­berg on yli­ver­tai­nen ky­ky, mut­ta myös nar­sis­ti­nen so­sio­paat­ti – välk­ky mulk­ku. Mark on huip­puä­lykäs, mut­ta vii­saut­ta puut­tuu. Hän oi­kai­see asian yti­meen, kun muut vielä miet­tivät lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, etiik­kaa ja mui­den tun­tei­ta. Zuc­ker­berg ei ole syn­nynnäi­nen dip­lo­maat­ti ja muut ko­ke­vat hä­nen oi­keas­sa ole­mi­sen­sa ylen­kat­so­va­na ja alen­tu­va­na. Mark ei siedä mui­den me­nes­tystä tai on­nis­tu­mis­ta, vaan pyr­kii ka­teel­li­se­na vähät­te­lemään ka­ve­rien an­sioi­ta nos­taak­seen omiaan.
Hak­ke­roi­des­saan Zuc­ker­berg hei­laut­taa ran­net­ta kuin Ol­li Mus­to­nen pia­non kim­pus­sa. Pu­he kul­kee no­peas­ti kuin sor­met näppäi­millä. Ei­sen­berg ryö­mii gu­run nah­koi­hin Os­car-pal­kin­non ar­voi­ses­ti. Uu­deh­kon So­li­ta­ry Man -fil­min si­vuo­sas­sa miel­lyttä­neestä opis­ke­li­ja­tei­nistä ke­hit­tyy So­cial Ne­twor­kin pää­roo­lis­sa Je­kyl­lin ja Hy­den kal­tai­nen mons­te­ri.
Jus­tin Tim­ber­la­ke esittää Par­ke­ri­na su­la­vas­ti viehä­tys­voi­mais­ta rois­toa, idea­hau­to­mon opis­ke­li­jai­dyl­lin mur­ta­vaa ul­ko­puo­lis­ta tun­keu­tu­jaa. Par­ker on se iso poi­ka tai iso­ve­li, jo­ta yli­ver­tai­se­na it­seään pitä­nyt Zuc­ker­berg kat­soo ylöspäin, ja jon­ka ka­ris­mas­ta hän tah­too päästä osal­li­sek­si. Par­ke­rin sup­liik­ki su­la­vuus on sitä pääo­maa, jo­ta Zuc­ker­berg ar­vos­taa enemmän kuin ta­va­no­mai­sen opis­ke­li­jaystävänsä Sa­ve­ri­nin pientä, mut­ta al­ku­vai­hees­sa ydintär­keää ra­hal­lis­ta si­joi­tus­ta. Mau­ri on teh­nyt tehtävänsä ja mau­ri saa mennä. And­rew Gar­field näyt­te­lee osu­vas­ti ka­ve­rin­sa ideas­ta in­nos­tu­nut­ta ja sil­le uh­rau­tu­vaa kump­pa­nia, jo­ka tu­lee hylä­tyk­si ja pe­te­tyk­si. Gar­field on­nis­tuu tuo­maan esiin Sa­ve­ri­nin lou­ka­tun kat­ke­ruu­den, mut­ta myös su­run me­ne­te­tystä ystä­vyy­destä ja yh­tei­sestä ti­lai­suu­des­ta. (Siltä va­ral­ta, että hen­kilö­hah­moa tu­lee liian sää­li, muis­tet­ta­koon, että Sa­ve­rin mai­ni­taan ny­kyi­sin­kin Fa­ce­boo­kin toi­se­na pe­rus­ta­ja­na ja hän omis­taa si­vus­tos­ta yli mil­jar­din dol­la­rin ar­voi­sen sii­vun.)
Las­ku­ko­ne päässä
Jo al­ku­teks­tejä edeltävä vuo­ro­pu­he­lu on zuc­ker­ber­gi­lai­suu­den lä­pi­leik­kaus. Kah­vi­la­kes­kus­te­lu tyttöystävän (Roo­ney Ma­ra) kans­sa käydään nu­rin­ku­ri­se­na ver­sio­na ro­mant­tis­ten sc­rew­ball-ko­me­dio­den mo­ni­mie­li­sestä dia­lo­gi­ty­ki­tyk­sestä. Vää­rinkä­si­tys­ten ja louk­kaus­ten ris­ti­tu­li osoit­taa mie­hen elävän tun­neil­mai­sul­taan au­tis­ti­ses­sa tyn­ny­rissä, jos­ta hän kom­mu­ni­koi vain omil­la eh­doil­laan. — Et ole ha­lai­le­vaa sort­tia, to­teaa Par­ker Mar­kin kä­per­ty­nei­syy­destä.
Zuc­ker­ber­gin pää on sa­man­lai­nen las­ku­ko­ne kuin toi­sel­la kii­pijällä äs­ken Tee­mal­la näh­dyssä Ed­gar Ul­me­rin mes­ta­ri­teok­ses­sa Häikäi­lemätön (1948). Mar­kin il­meetön naa­mio peh­me­nee vain poi­kuu­den me­ne­tyk­sen huu­mas­sa ja Zuc­ker­ber­gin koh­da­tes­sa ver­tai­sen­sa, ihai­le­man­sa Naps­ter-ne­ron.
E­lo­ku­va leik­kaa ai­kai­sin la­ki­mies­ten pöytään, jos­ta lop­pu­mat­ka kul­je­taan ta­kau­tu­min, muis­tois­sa mut­ki­tel­len. Ul­me­rin klas­sik­ko käyt­ti ta­kau­mia ne­rok­kaas­ti, Finc­he­rin rat­kai­su on tv-sar­ja­ru­tii­nia. Vä­lien­sel­vit­te­ly lop­pu­hui­pen­nuk­se­na oli­si van­ha­nai­kais­ta se­kin, mut­ta ka­ve­ri­po­ru­kan si­dok­sen ja ha­joa­mi­sen ke­hit­te­ly on So­cial Ne­twor­kin an­toi­sin­ta psy­ko­lo­gis­ta ta­pain­ku­vaus­ta. On­nek­si neu­vot­te­lupöydässä­kin huo­mio koh­dis­tuu vas­taväit­te­lijöi­den luon­tei­siin, it­sek­kyy­den ja lo­jaa­li­suu­den kamp­pai­luun, jon­ka tu­lok­se­na ihan­teet ja mil­jar­di-im­pe­riu­mit sor­tu­vat kuin kort­ti­ta­lot.
Fa­ce­book-e­lo­ku­va pyr­kii ha­vain­nol­li­suu­teen ja kar­sii tie­to­tek­ni­sen mum­bo­jum­bon. Läppä­rit ja näytöt ovat välttämätöntä rek­vi­siit­taa, mut­ta niitä käy­tetään te­hok­kaas­ti oleel­li­seen. Muo­don ja sisällön yh­tei­nen ryt­mi mu­kai­lee Zuc­ker­ber­gin vilk­kaan las­kel­moi­vaa ai­vo­toi­min­taa. Pe­ril­le­me­no var­mis­te­taan tois­toil­la niin, että me hi­taam­mat­kin eh­dim­me mu­kaan.
En ole Fa­ce­boo­kis­sa, jo­ten suo­sit­te­len So­cial Ne­twor­kia tässä ja peu­ku­tan, että tykkään kyllä. (HB)
01/11/2010

Tekijät

Ohjaaja: David Fincher
Pääosissa: Jesse Eisenberg Andrew Garfield Justin Timberlake Rooney Mara Brian Barter
Tarina: Aaron Sorkin (Ben Mezrichin kirjasta The Accidental Billionaires)
Kuvaus: Jeff Cronenweth
Musiikki: Trent Reznor Atticus Ross

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy