Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

East of Eden

Eedenistä 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1955Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.55*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
  EAN: 5051895245835

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ja­mes Dean on jäl­leen ajan­koh­tai­nen, kos­ka War­ner kun­nioit­taa le­gen­daa kol­mel­la uu­del­leen­mas­te­roi­dul­la lai­tok­sel­la ja en­si ker­taa BD:llä.

Ja­mes Dean on jäl­leen ajan­koh­tai­nen, kos­ka War­ner kun­nioit­taa le­gen­daa kol­mel­la uu­del­leen­mas­te­roi­dul­la lai­tok­sel­la ja en­si ker­taa BD:llä. Kol­mi­kos­ta kaik­kein mer­kittä­vin on Ee­de­nistä itään. Tätä se on sik­si, että on har­vim­min näh­ty te­le­vi­sios­sa saa­ti vi­deo­na. Sa­mal­la on se on kestä­nyt ai­kaa kol­mi­kos­ta par­hai­ten.
Sinänsä se ei ole yllättävää, kos­ka oi­kea-ai­kai­suus on yk­si tämän klas­si­kon kes­kei­siä piir­teitä. Kir­jai­li­ja John Stein­beck siir­tyi toi­sen maail­man­so­dan jäl­keen so­siaa­li­ses­ta draa­mas­ta yk­si­tyi­sempään. Kun elo­ku­va­ver­sio il­mes­tyi, se ta­pah­tui sart­re­lai­sen ek­sis­ten­tia­lis­min va­na­ve­dessä ja ame­rik­ka­lai­sen nuo­ri­so­kult­tuu­rin aat­to­na en­nen rock ‘n rol­lin luo­maa mul­lis­tus­ta. Stein­beck pro­ji­soi kir­jas­saan ja Elia Ka­zan elo­ku­vas­saan nuo­ri­son ko­ke­man angs­tin vuo­den 1917 Mon­te­rey­hin ja Sa­li­na­siin.
Ku­kaan ei ih­met­te­le vel­jes­pa­rin ku­kon­helt­ta­kam­paus­ta kuin ali­ta­jui­ses­ti. Näin luo­daan ku­va ajat­to­mas­ta ai­hees­ta.
Ta­ri­nan taus­tal­la on ai­kan­sa ku­pon­ginkää­rijöi­den spe­ku­loin­ti elin­tar­vik­kei­den hin­noil­la, jot­ka Yh­dys­val­tain mu­kaan­tu­lo eu­roop­pa­lai­sel­le so­ta­tan­te­reel­le mo­nin­ker­tais­tui­si pa­tou­tu­van ky­synnän ta­kia.
Ta­ri­na ete­nee wes­ter­neistä tut­tu mur­ros pon­ti­me­naan. Kak­sos­poi­kien isä edus­taa 1800-lu­vun vil­je­lijä­mo­raa­lia ja us­kon­nol­lis­ta oi­kea­mie­li­syyttä, juu­ri sitä, mitä Grant Woo­din kuu­lui­sa maa­laus Ame­ri­can Got­hic (1930) ku­va­si.
Uu­si ai­ka on tu­los­sa (mai­nio “au­to­kou­lu­koh­taus”, pa­kas­te­vi­han­nes­ko­kei­lut). Poi­kien äi­din on ker­rot­tu kuol­leen, mut­ta Kai­nin roo­lia vetävä Cal saa sel­vil­le per­heen elä­neen val­hees­sa. Äi­ti pitää Ka­li­for­nian lah­del­la me­nes­tyvää ilo­ta­loa.
Lo­pul­ta ky­se on kreik­ka­lai­ses­ta draa­mas­ta, jo­ka Raa­ma­tus­sa­kin pe­rus­tuu rak­kau­det­to­muu­den tee­maan. Jos lap­si ei tun­ne ole­van ra­kas­tet­tu, hän rea­goi omal­la ta­val­laan.
Vel­jes­ku­vauk­se­na tämä pa­nee miet­timään, et­tei ole sat­tu­maa, mik­si kai­kil­la lap­sil­la tun­tuu ole­van oma roo­li per­heissä. On hyvät ja huo­not puo­let. Van­hem­pien pitäi­si osa­ta kan­nus­taa hy­viä ja lie­vittää huo­no­ja.
Kir­jan ni­mi pe­rus­tuu Moo­sek­sen en­simmäi­seen kir­jaan, jos­sa Ju­ma­la loi pa­ra­tii­sin Ee­de­nin itä­puo­lel­le. Tämä on suo­ra viit­taus ih­mi­sen koh­ta­loon, kun hä­net vis­ka­taan Ee­de­nistä (äi­din koh­tu) itään (maail­maan), paik­kaan jo­ka ei välttämättä ole otol­li­nen ky­sei­sel­le yk­silöl­le.
Jos pa­la­taan ajoi­tus­tee­maan, niin mo­ni lap­si eli yk­sin­huol­ta­jao­lois­sa so­tien ai­kaan (isät rin­ta­mal­la) ja nii­den jäl­keen (isät se­kai­sin). Ny­kypäivän län­si­mais­sa syynä ei ole so­ta, mut­ta rik­kinäi­siä per­heitä riittää. Ee­de­nistä itään osaa jäl­leen ajoi­tuk­sen tai­don.

Kuva, ääni & ekstrat

Ensi-iltansa aikaan hyvin laajasta CinemaScope-kuvastaan kuulu elokuva piirtyy tarkempana kuin koskaan. Tämä korostuu, koska usein kohtausten viimeiset kuvat ovat muuta materiaalia huonompia. Luultavasti tämä johtuu alkuperäismateriaalin epätasaisuudesta. Ääniraita ei ole samalla tasolla kuvan tarkkuuden kanssa ja soi aika kapealla sektorilla. Ekstroissa 80 min. dokumentit, 6 min. koe-esiintymisiä, 19 min. puvustotestejä, 19 min. poistettuja kohtauksia, kommenttiraita, 15 min. ensi-illasta ja traileri. (PS)
30/10/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy