Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Blade Runner 2049

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 164 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

P­hi­lip K. Dic­kin teks­tiin pe­rus­tu­va, Rid­ley Scot­tin vuon­na 1982 oh­jaa­ma Bla­de Run­ner on jää­nyt elo­ku­van his­to­rian­kir­joi­tuk­seen scien­ce fic­tio­nin merk­ki­paa­lu­na.

P­hi­lip K. Dic­kin teks­tiin pe­rus­tu­va, Rid­ley Scot­tin vuon­na 1982 oh­jaa­ma Bla­de Run­ner on jää­nyt elo­ku­van his­to­rian­kir­joi­tuk­seen scien­ce fic­tio­nin merk­ki­paa­lu­na. Fa­ni­kun­ta on väi­tel­lyt jo vuo­si­kym­men­ten ajan eri leik­kaus­ver­sioi­den pa­rem­muu­des­ta — väit­te­lyyn osal­lis­tu­mat­to­man sil­min ihan vä­sy­mi­seen as­ti. Rid­ley Scot­tin ni­men yh­dis­tyt­tyä il­moi­tuk­seen uu­des­ta Bla­de Run­ner -tuo­tan­nos­ta, suih­ku­si vir­tuaa­li­mah­la tie­teisnört­tien se­pa­luk­sis­ta. (Luet­ta­koon jo­kai­nen sa­ma­nai­kai­ses­ti il­mes­tyvä vii­den täh­den he­ku­moin­ti näi­den mah­lan­suih­kut­ta­jien or­gas­mien si­vu­tuot­teek­si.)
Re­hel­li­ses­ti on sa­not­ta­va, ajat ovat muut­tu­neet. 35 vuot­ta myö­hem­min, scien­ce fic­tion on kär­si­nyt mo­nen­lai­sis­ta, pa­ran­tu­mat­to­mis­ta, vai­vois­ta. Ny­ky­het­ken ol­les­sa it­sessään riittävän ih­meel­listä, on tu­le­vai­suu­den­vi­siois­ta nie­lais­tu nii­den eri­tyi­syys. Tie­tei­se­lo­ku­van sisältö poh­jaa en­tistä­kin vah­vem­min silmä- ja kor­va-ais­ti­muk­siin, jättäen kä­si­kir­joi­tuk­sen tois­si­jai­sek­si te­kijäk­si. Pa­kol­li­nen pa­ha, ta­ri­na. Vi­suaa­li­set efek­tit ja ää­ni­rai­dan buus­taus ko­hot­ta­vat elo­ku­va­ko­ke­muk­set uu­siin sfää­rei­hin. Dia­lo­gi mu­kail­laan kor­vil­le, jois­sa it­sestään­sel­vyys on hy­ve. Val­ta­vir­ta on tyy­tyväi­nen, pop­corn-kan­sa vas­taa­not­taa sir­kus­hu­vin­sa. (Oh­jaa­ja De­nis Vil­le­neu­ven toi­veen mu­kai­ses­ti, juo­ni­pal­jas­tuk­sia ei tämän ar­vion yh­tey­dessä ker­ro­ta. To­sin eri syistä. Krii­ti­kon mu­kai­ses­ti se­kun­ti­kaan juo­ni­ke­hit­te­lystä ei yk­sin­ker­tai­ses­ti an­sait­se tul­la kuul­luk­si.)
Tek­ni­set tai­donnäyt­teet pitävät aluk­sen pin­nas­sa. Mut­ta mitä ku­vaan ja ää­neen tu­lee, on Bla­de Run­ner 2049 jo­kai­sen mi­nuut­tin­sa, jo­kai­sen työ­tun­tin­sa ar­voi­nen. Ro­ger Dea­kin­sin hui­ma ka­me­ra­työ yh­dis­tet­tynä mo­niu­lot­tei­seen ja nä­ke­myk­sel­li­seen la­vas­te- ja di­gi­taa­li­maail­maan viih­dyttää ko­ko 164-mi­nuut­ti­sen ajan. Vä­ri­filt­te­rit te­hos­ta­vat tu­le­vai­suu­den­ku­vaa, har­maus on omal­la ta­val­laan jylhää ja kau­nis­ta. Hi­taas­ti ra­ken­tu­vis­sa mai­se­mis­sa verk­kai­suu­den saat­taa nähdä tai­tee­na. Teat­te­ri­sa­lin bas­soe­le­ment­ti jy­mi­see kuin maail­man­so­dan ava­jais­pom­mi­tuk­sis­sa. Huo­li­mat­ta ko­vis­ta vo­luu­meis­ta, kaik­ki on kont­rol­lis­sa.
Tie­tei­se­lo­ku­van hem­mot, "rep­li­kant­te­ja" tai eivät, ovat niin vii­leitä, että sa­mal­la­han nuo­kin kor­vai­si tie­to­ko­nekä­sit­te­lyllä. Ryan Gos­ling, Ja­red Le­to ja Har­ri­son Ford ovat ni­mittäin su­rul­lis­ta seu­rat­ta­vaa.
Mes­ta­rioh­jaa­ja Vil­le­neu­ven iso pa­let­ti py­syy sisällöl­li­sistä ja oh­jauk­sel­li­sis­ta heik­kouk­sis­ta huo­li­mat­ta ka­sas­sa, vaik­ka reu­noil­ta fus­kaa huo­lel­la. Ai­ka ku­luu vi­suaa­li­ses­ti viih­tyen. Tie­teisnört­tien ul­ko­puo­li­ses­sa kup­las­sa ma­jai­le­van koh­dal­la vuo­den odo­te­tuin en­si-il­ta jättää kui­ten­kin kylmäk­si. (VA)
10/10/2017

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy