Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Dunkirk

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Al­ku­kesästä 1940, Dun­ker­quen tais­te­lun jäl­ki­mai­nin­geis­sa, Sak­san so­ta­jou­kot ovat mo­tit­ta­neet liit­tou­tu­nei­den jal­ka­mie­het ah­taa­seen kul­maan.

Al­ku­kesästä 1940, Dun­ker­quen tais­te­lun jäl­ki­mai­nin­geis­sa, Sak­san so­ta­jou­kot ovat mo­tit­ta­neet liit­tou­tu­nei­den jal­ka­mie­het ah­taa­seen kul­maan. Kol­man­nes­mil­joo­na so­ti­las­ta odot­taa Ka­naa­lin ran­nal­la me­ren­ta­kai­sia va­pau­den tuo­via so­ta­lai­vo­ja. Tap­pio­mie­lia­la le­viää puo­lus­tus­lin­jan imey­tyessä ran­ta­vii­vaa koh­ti. Eva­kuoin­nin käyn­nis­ty­mi­nen on verk­kais­ta, pe­las­tu­so­pe­raa­tion ete­ne­mistä häi­rit­sevät sak­sa­lais­jou­kot niin maal­la, me­rellä kuin il­mas­sa.
Ch­ris­top­her No­la­nin suur­työ Dun­kirk lä­hes­tyy so­dan ar­kea sel­viy­ty­mis­haa­vei­den kaut­ta. Nuor­ten mies­ten ai­noa­na ta­voit­tee­na on ko­tiinpää­sy. Voi­ton­haa­veet ovat jää­neet taak­se. Har­ras toi­ve herättää mitä mo­ni­nai­sim­pia ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sim­pia rat­kai­su­ja. Usein pelkkä unel­ma riittää.
Dun­kirk on so­ta il­man vas­tus­ta­jaa. Toi­nen puo­li jää kas­vot­to­mak­si. Pai­no­pis­te ei ole tais­te­luis­sa, päämäärä ei tap­pa­mi­ses­sa ta­hi aat­teel­li­sis­sa ky­sy­myk­sissä. Tässä uu­den­lai­ses­sa so­ta­ku­vas­tos­sa, oman hen­gen ol­les­sa ky­seessä, nos­taa it­sek­kyys päätään eri­lai­sin ta­voin. De­mo­nit eivät yhtäk­kiä odo­ta­kaan ai­noas­taan lin­jan ta­ka­na.
Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Ch­ris­top­her No­la­nin Ope­raa­tio Dy­na­mon dra­ma­tur­gia on re­pa­lei­nen pa­la­pe­li. (Us­koi­sin, että mo­nis­sa ar­vos­te­luis­sa saat­taa törmätä sa­noi­hin "ne­rous" tai "ker­rok­sel­li­suus".)
Lat­teaan klii­mak­siin edetään useas­ta eri suun­nas­ta, ohui­den ker­to­mus­ten kaut­ta. Ote li­peää, kat­so­ja­kon­tak­ti hah­moi­hin jää ra­ken­tu­mat­ta. Ih­mis­koh­ta­loi­den sy­ventä­mi­sen epäon­nis­tues­sa, minkää­nas­tei­sia hen­kilö­ke­mial­li­sia ti­lan­tei­ta ei ke­hi­ty. On vain ti­la ja ai­ka.
Ch­ris­top­her No­lan on tii­vistä­nyt mas­sii­vi­sen so­tad­raa­man­sa al­le kah­teen tun­tiin. Ko­vin har­voin pää­see nil­littämään tähän suun­taan, mut­ta draa­man vii­meis­te­lyn kan­nal­ta dia­lo­gi­ve­toi­set lisä­mi­nuu­tit oli­si­vat ol­leet to­del­la tar­peel­li­sia.
Rea­lis­min tyy­li­suun­taa — ai­na­kin aja­tuk­sen ta­sol­la — edus­ta­va so­ta­his­to­ria ajau­tuu het­ki het­keltä koh­ti pa­teet­tis­ta päämääräänsä, eikä vä­hi­ten Hoy­te van Hoy­te­man laa­jo­jen me­ri- ja il­ma­ku­vien an­sios­ta. Tek­ni­nen suo­rit­ta­mi­nen ku­val­li­sel­la puo­lel­la on hui­pus­saan. Ra­has­ta ei tin­gitä, fil­mit rul­laa­vat. So­dan mah­ti­pon­ti­suus pan­naan esil­le kirk­kaa­na laa­ja­kan­kaa­na. Hans Zim­me­rin ö­ky­mai­rea sä­vel­lys­työ komp­paa yli­lyön­tiä.
Ka­me­ra tun­keu­tuu hä­vittäjä­lentä­jien oh­jaa­moi­hin, tyk­ki­ve­nei­den ka­juut­toi­hin sekä jal­ka­mies­ten ah­dis­tuk­sen kes­kel­le. Puh­ki­ku­lu­te­tus­sa so­ta­ku­vas­tos­sa näkö­kul­maa py­ritään laa­jen­ta­maan viemällä ka­me­ra ai­na vaan lä­hemmäs ihoa.
E­lo­ku­vat, joi­den jäl­keen kat­so­ja ar­vot­taa ko­ke­muk­sen­sa pelkän tek­ni­sen to­teu­tuk­sen poh­jal­ta, eivät ole unoh­tu­mat­to­mia klas­si­koi­ta. Eivät myöskään ne elo­ku­vat, joi­den jäl­keen Finn­ki­non au­lan täyttää va­li­tus­vir­si suo­ma­lais­ten Imax-teat­te­rei­den puut­tees­ta. (VA)
21/07/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy