Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Hobitti – odottamaton matka

The Hobbit: An Unexpected Journey 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2012Kesto: 170 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Andy Serkisin ja digivelhojen Klonkku on Hobitissa parhaimmillaan.
Andy Serkisin ja digivelhojen Klonkku on Hobitissa parhaimmillaan.
Vanhoja ystäviä. Ian McKellen on korvaamaton Gandalf.
Vanhoja ystäviä. Ian McKellen on korvaamaton Gandalf.
Thorin Tammikilpi (Richard Armitage) johtaa kääpiöitä.
Thorin Tammikilpi (Richard Armitage) johtaa kääpiöitä.
Ensimmäinen hobitti on verkkaista, mutta nautittavaa matkantekoa Yksinäisille vuorille.
Ensimmäinen hobitti on verkkaista, mutta nautittavaa matkantekoa Yksinäisille vuorille.

Elokuva

Maail­ma­nen­si-il­lan var­hai­si­na tun­tei­na yö­kyö­pe­lit sai­vat seu­ra­ta hiis­ku­mat­ta kää­piöi­den ja puo­li­tuis­ten mat­kaa Kes­ki-­Maan Kon­nus­ta hii­sien, örk­kien ja hal­tioi­den Su­mu­vuo­ril­le.

Maail­ma­nen­si-il­lan var­hai­si­na tun­tei­na yö­kyö­pe­lit sai­vat seu­ra­ta hiis­ku­mat­ta kää­piöi­den ja puo­li­tuis­ten mat­kaa Kes­ki-Maan Kon­nus­ta hii­sien, örk­kien ja hal­tioi­den Su­mu­vuo­ril­le. Lop­puap­lo­dit to­dis­ti­vat, että Pe­ter Jack­son on taas on­nis­tu­nut John Ro­nald Reuel Tol­kie­nin kääntä­mi­sessä elo­ku­va­seik­kai­luk­si.
U­noh­ta­kaa Sor­mus­ten ta­ru! Vuo­ros­sa on Ho­bit­ti, eikä se ole sa­ma asia. Vuon­na 1937 jul­kais­tu yk­sittäis­teos to­sin fil­mi­ver­sios­sa la­ven­ne­taan tri­lo­giak­si Jack­so­nin edel­listä Tol­kien-me­nes­tystä mu­kail­len.
Ho­bi­tin oh­jaa­jak­si alun pe­rin kaa­vail­tu mek­si­ko­lais­vel­ho Guil­ler­mo del To­ro oli­si tus­kin on­nis­tu­nut pa­rem­min. Del To­ro luo fil­mei­hinsä hui­kei­ta nä­kyjä, mut­ta ker­ron­ta kit­kut­taa. Jack­son tai­taa ta­ri­noin­nin. Hä­nen kä­sissään Ho­bit­ti — odot­ta­ma­ton mat­ka on Suu­ri Ker­to­mus. Se on myös suu­ren­mois­ta jou­lu­viih­dettä.
S­maug-lo­hikäär­me ajoi kää­piö­kan­san sen ko­ti­vuo­rel­ta Ere­bo­ris­ta. Gan­dalf tuo Tho­rin Tam­mi­kil­ven joh­ta­mat kää­piöt Kon­tuun Bil­bo Rep­pu­lin luo. Koh­ta konk­ka­ronk­ka jo reis­saa ta­kai­sin Yk­sinäi­sil­le vuo­ril­le. Kää­piöi­den ko­tiin­pa­luu­toi­veis­sa on sa­lakäytävän avai­men ja Bil­bon neu­vok­kuu­den avul­la pe­las­taa Ark­ki­ki­vi ja muut aar­teet Smau­gin kyn­sistä.
Vuon­na 1937 jul­kais­tu Ho­bit­ti ker­too Kes­ki-Maan var­hai­sa­jois­ta. Us­kol­li­nen fil­mi­ver­sio säi­lyttää kes­kei­set ta­pah­tu­mat. Örk­kejä ro­maa­nis­sa ei nä­ky­nyt, vaik­ka hii­si Azog mai­nit­tiin. (Tol­kien ei teh­nyt hii­sien ja örk­kien vä­lil­le eroa.) Kä­si­kir­joit­ta­jat ovat lisän­neet fil­miin lau­moit­tain yleisön ikävöi­miä vi­hol­li­sia. Örk­ki­tee­mat on lai­nat­tu Ta­ru sor­mus­ten her­ras­ta -teok­sen lii­te­si­vu­jen run­sau­des­ta. Kei­non voi hyväk­syä, sillä Tol­kie­nil­la oli kes­kenjää­neitä suun­ni­tel­mia peräkkäis­ten ro­maa­nien­sa yh­tenäistä­mi­sek­si. Ho­bit­tia hän kor­ja­si jäl­keenpäin Klon­kun osal­ta.
E­lo­ku­va ta­voit­taa mes­ta­ril­li­ses­ti ho­bit­ti­reis­sun lähtö­tun­nel­mat. Tol­kie­nil­le us­kol­li­ses­ti ei pelätä vii­pyillä ja ra­ken­taa odo­tuk­sia. Kol­mio­sai­sen ko­ko­nai­suu­den vai­he­ri­kas al­ku­jak­so avau­tuu ylel­li­senä ja ker­ron­nas­ta nau­tis­kel­laan. Huu­mo­ri on herkässä. Na­pa­kim­mat to­kai­sut ovat al­ku­teok­ses­ta poi­mit­tu­ja, esi­merk­kinä gol­fin kek­si­mi­nen so­dankäyn­nin si­vu­tuot­tee­na – vähän niin kuin meikäläi­nen pesä­pal­lo toi­sen le­gen­dan mu­kaan.
Nyt kuul­laan myös Tol­kie­nin lau­lu­ja: en­sin tis­ki­vuo­ro Bil­bon ko­ti­ko­los­sa Dis­neyn Lu­mik­ki-piir­re­tyn ta­paan ja sit­ten vielä liian ly­hyt pätkä kää­piö­kuo­ron ko­ti-ikävää. Lau­lu­jen mu­kaa­not­to on kan­nat­ta­va ris­ki. Ir­tiot­toi­na Sor­mus­ten ta­run fil­mi­tyy­listä ne ovat vai­kut­ta­vam­pia kuin pak­ko­pul­la­na nähtävä vuo­ris­ton Ki­vijät­tien vä­li­nen tu­hoi­sa lin­koi­lu.
Mar­tin Free­man on täy­del­li­nen Bil­bo Rep­pu­li, jo­ten ”älköön hä­nen jal­ka­poh­jan­sa ikänä kal­juun­tu­ko”. Ha­pui­le­van Bil­bon ja Ian Mc­Kel­le­nin hyvän­tah­toi­sen Gan­dal­fin ren­to yh­teis­työ ihas­tut­taa. An­dy Ser­ki­sin Klon­kun ja Bil­bon koh­taa­mi­nen luo­las­sa on hui­pen­nus, jo­ka et­sii ver­tais­taan Sor­mus­ten ta­run kirk­kaim­mis­ta täh­ti­het­kistä.
Lä­hes kol­mi­tun­tis­ta elo­ku­vaa voi jo­ku ni­mittää ta­sa­pak­suk­si. Mi­nus­ta se on ta­sa­laa­tui­nen. Toi­min­ta­koh­tauk­set seu­raa­vat su­van­to­ja, ku­ten pitää­kin. Kek­se­liäi­syys kuk­kii san­ka­rei­den pae­tes­sa niin peik­ko­ja, hii­siä kuin örk­kejä. Tais­te­lu­ko­reog­ra­fiat to­sin laa­je­ne­vat vä­liin it­se­tar­koi­tuk­sel­li­sen bril­jee­raa­vik­si. Sil­loin sä­vyt ka­toa­vat ja fil­mistä tu­lee dis­koa sil­mil­le. Ho­bi­tis­sa on kaa­va­mai­sia­kin rat­kai­su­ja. Smau­gin silmä­nis­ku tus­kin tu­lee ke­nel­lekään yllä­tyk­senä?
Örk­kien kä­si­puo­li po­mo Azog (Ma­nu Ben­nett) ja hii­si­ku­nin­gas (Bar­ry ”­Da­me Ed­na” Humph­ries) on vi­sua­li­soi­tu ja näy­tel­ty unoh­tu­mat­to­mik­si pa­hik­sik­si. Synk­metsän Noi­ta­kin jo vi­lah­taa. Tu­le­vis­sa osis­sa Be­ne­dict ”S­her­lock” Cum­ber­batc­hin hah­mo nou­see vah­vem­min esil­le, kun Noi­ta pal­jas­tuu Sor­mus­ten ta­run Sau­ro­nik­si.
Van­hois­ta tu­tuis­ta Fro­do (E­li­jah Wood) vi­lah­taa alus­sa, sa­moin Ga­lad­riel (Ca­te Blanc­hett) ja El­rond (Hu­go Wea­ving). Ka­le­va­la-tun­ti­ja Ch­ris­top­her Leen Sa­ru­ma­nin auk­to­ri­tee­tis­sa on ymmär­rettäväs­ti 90-vuo­tiaan mes­ta­rinäyt­te­lijän hau­raut­ta. Sen si­jaan Ara­gor­nia tai Le­go­la­sia ei kan­na­ta seu­raan kai­va­ta, hehän eivät tähän ta­ri­naan kuu­lu. Tur­ha Ho­bit­tia on siitä syyttää, et­tei se ole Sor­mus­ten ta­ru.
En­si-il­las­sa 3D näyt­ti al­kuepäi­lystä toi­vut­tua ihan hie­nol­ta. (HB)
12/01/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy