Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Captain Phillips

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA D5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051160321677

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Tällä kertaa Hanksin ei tarvitse keksiä seuraa tai puhua lentopallolle.
Tällä kertaa Hanksin ei tarvitse keksiä seuraa tai puhua lentopallolle.
Elokuva on omiaan palauttamaan uskoa merikapteenien ammattikuntaan Schettinon sekoilujen jälkeen
Elokuva on omiaan palauttamaan uskoa merikapteenien ammattikuntaan Schettinon sekoilujen jälkeen

Elokuva

Huh­ti­kuun 2009 to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va jännä­ri ku­vit­taa pysäyttävällä ta­val­la So­ma­lian ran­ni­kon tun­tu­mas­sa ta­pah­tu­nueen ame­rik­ka­lais-­tans­ka­lai­sen rah­tia­lus Maersk Ala­ba­man kaap­pauk­sen vai­hei­ta.

Huh­ti­kuun 2009 to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va jännä­ri ku­vit­taa pysäyttävällä ta­val­la So­ma­lian ran­ni­kon tun­tu­mas­sa ta­pah­tu­nueen ame­rik­ka­lais-tans­ka­lai­sen rah­tia­lus Maersk Ala­ba­man kaap­pauk­sen vai­hei­ta. Neljä me­ri­ros­voa on­nis­tui nou­se­maan aluk­seen ja ot­ta­maan sen kap­tee­nin Ric­hard Phil­lip­sin pant­ti­van­gik­seen mil­joo­na­lun­nai­den toi­vos­sa. Suu­rin osa muus­ta mie­histöstä on­nis­tui pii­lou­tu­maan hyökkää­jiltä ja han­ka­loit­ta­maan näi­den toi­mia aluk­sen ko­ne­huo­nees­ta kä­sin, mut­ta kap­tee­nin koet­te­le­mus oli tässä vai­hees­sa vas­ta al­ka­mas­sa.
Oh­jaa­ja Paul Greeng­ras­siltä (mm. Uni­ted 93 ja Green Zo­ne) on lu­pa odot­taa na­pak­kaa, ihol­le as­ti tu­le­vaa ker­ron­taa, ja näin on myös tällä ker­taa. Ta­pah­tu­mat käyn­nis­tyvät il­man ylen­palt­tis­ta taus­toi­tus­ta luo­den kui­ten­kin riittäväs­ti li­haa sekä mie­histön että me­ri­ros­vo­jen lui­den ympä­ril­le, jot­ta nämä tun­tu­vat us­kot­ta­vil­ta ih­mi­siltä. Tom Hanks kap­tee­ni­na tar­joaa vä­kevän kiin­to­pis­teen ta­pah­tu­mil­le, mut­ta myös kap­tee­nin ja mie­histön yh­tei­se­los­ta tun­tui­si riittävän ai­nek­sia vä­hintään­kin yh­den rea­li­ty-sar­jan ver­ran, eikä ghat­tia jau­ha­via me­ri­ro­so­vo­ja­kaan pue­ta ai­van yk­sioi­koi­seen roo­li­tuk­seen.
Cast Awayn näh­neen kat­so­jan en­nak­ko­luu­lot Tom Hank­sin len­to­pal­lo­mo­no­lo­gin toi­sin­nos­ta osoit­tau­tu­vat tämän elo­ku­van koh­dal­la ilah­dut­ta­van tur­hik­si. Luon­non­voi­man lail­la ete­nevänä elo­ku­va luo tun­nel­man­sa vä­hin elein, mut­ta il­miömäi­sen te­hok­kaas­ti: siitä läh­tien kun me­ri­ros­vo­jen pie­ni paat­ti il­mes­tyy pis­teek­si tut­kanäytöl­le tun­tu­vat ta­pah­tu­mat vyö­ryvän pääl­le pe­rik­sian­ta­mat­to­mal­la väännöllä — ja lop­pu­met­reillä puo­les­taan lä­hes sietämättömällä hi­tau­del­la. Kap­tee­nin ros­vo­jen kans­sa har­joit­ta­ma kylmäpäi­nen shak­ki on vai­kut­ta­vaa seu­rat­ta­vaa, ja vaik­ka osa kään­teistä tun­tuu­kin ko­vin on­nek­kail­ta jo­pa elo­ku­viin vai­kut­ta­vat ote­tut elo­ku­val­li­set va­pau­det pie­niltä. Hur­jan tien jäl­keen koit­ta­va lop­pu­koh­taus puo­les­taan tar­joaa odot­ta­mat­to­man te­hok­kaan si­nee­tin ta­pah­tu­mil­le.
A­la­ba­man si­sa­ra­luk­sel­la kes­kellä Vä­li­mer­ta ku­vat­tu elo­ku­va luo au­tent­ti­sen miljöön vai­vat­to­mas­ti. Rah­tia­luk­sen sok­ke­loi­set ti­lat, pe­las­tus­ve­neen räjäh­dys­herkkä ah­taus ja ympä­rillä yl­tyvä so­ti­la­so­pe­raa­tio vä­lit­tyvät kaik­ki us­kot­ta­vas­ti ko­ti­teat­te­rin tur­vaan.
Me­ri­ro­so­vo­jen toi­min­ta nähdään elo­ku­vas­sa or­ga­ni­soi­tu­nee­na ri­kol­li­suu­te­na, jo­ta se on­kin, mut­ta täy­sin puh­tain pa­pe­rein eivät sel­viä lai­van­va­rus­ta­mot, lai­va­lii­ken­teen suo­jak­si ra­ken­ne­tut jär­jes­telmät tai edes mie­histö it­se. Te­kijöi­den mu­kaan So­ma­lian ran­ni­kon ohi vir­taa vuo­sit­tain noin bil­joo­nan dol­la­rin edestä ta­va­raa, mikä ymmär­rettäväs­ti muo­dos­taa voi­mak­kaan hou­ku­tuk­sen maail­man köy­him­piin kuu­lu­vien aluei­den ran­noil­la. Näin siitä­kin huo­li­mat­ta, että ryöstö­jen saa­liit to­dennäköi­ses­ti kar­kaa­vat ri­kol­lis­po­mo­jen tas­kui­hin So­ma­lian ul­ko­puo­lel­le. Hy­vin tun­ne­tun uhan va­los­sa tun­tuu kä­sittämättömältä, että lai­vo­jen suo­jaus on elo­ku­vas­sa näh­dyllä ta­sol­la — ja, että EU-tehtä­vissä alueel­la liik­ku­nut nor­ja­lai­sa­lus pää­tyi­si vih­doin me­ris­ros­vo­ja koh­dat­tuaan an­ta­maan näil­le ruo­kaa ja juo­maa ja kor­jaa­maan näi­den rik­kinäi­sen GPS-na­vi­gaat­to­rin, ku­ten eräässä Suo­men ka­na­vil­la­kin näh­dyssä do­ku­men­tis­sa näy­tet­tiin. Sit­te­min ai­na­kin Ala­ba­mal­la ku­vioi­hin ovat tul­leet mu­kaan yk­si­tyi­set aseis­te­tut tur­va­jou­kot.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva pitää kuosinsa myös hämärässä ja kaikessa tyrskyssä. Passelin tehokas ääniraita taitaa jännityksen luomisen, eikä musiikkiraitakaan eksy Hollywood-nuoteille. Suppeissa, mutta laadukkaissa ekstroissa ohjaajan kommenttiraita ja erinomainen moniosainen making of (58 min.), jolla nähdään mm. uutisklippejä tapahtumista ja kuullaan Phillipsiä itseään ja mm. ohjaajaa ja Hanksia rehellisenä hyvän making of -henkisen materiaalin ohella. (IJ)
10/03/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy