Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kotka on laskeutunut

The Eagle Has Landed 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1976Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 82517EAN: 6438194024634

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oi ai­ko­ja, oi ta­po­ja.

Oi ai­ko­ja, oi ta­po­ja. Vielä 1970-lu­vul­la suo­ma­lais­ko­deis­sa odo­tel­tiin in­nok­kaas­ti jou­lun al­la il­mes­tyvää kir­ja­kaup­po­jen lah­jae­si­te­tettä. Sieltä sit­ten poi­mit­tiin uu­si Mc­Lean, Fre­de­rick For­syth tai Jack Hig­gins isän pa­ket­tiin. Po­jat lu­ki­vat ne sit­ten jou­lupäivänä.
E­lo­ku­va­ver­sio Hig­gin­sin luo­mas­ta hur­jas­ta ta­ri­nas­ta me­nee mu­ka­vas­ti muu­ten­kin kuin nos­tal­gi­se­na trip­pinä. Hit­ler saa hul­lun idean kaa­pa­ta Wins­ton Churc­hill Sta­ling­ra­din hä­viön jäl­keen. Ase­tel­ma nos­taa ai­ka pal­jon aja­tuk­sia toi­sin kuin ny­kypäivän toi­min­tae­lo­ku­vis­sa.
Ar­vioim­me elo­ku­via la­ji­tyyp­pinsä sisällä. Elo­ku­va­na tämä­kin on viih­dettä ja ros­kaa, mut­ta omas­sa gen­ressään neljän täh­den suo­ri­tus. Sa­mal­la se on­nis­tuu huo­mioi­maan elo­ku­vail­mai­sul­le tär­keän pe­riaat­teen, kun Ro­bert Du­val­lin evers­ti Radl kes­kus­te­lee alai­sen­sa kans­sa fi­lo­so­fi Jun­gis­ta. Tun­net­tu ra­tio­na­lis­ti osoit­ti ko­ko­nai­suu­den hal­lin­taa kut­sues­saan sat­tu­man vai­ku­tus­ta synk­ro­nis­mik­si. Oi­keas­sa ajas­sa tul­lut sat­tu­ma al­kaa oh­ja­ta ta­pah­tu­mia. Tämä on kuin suo­raan dra­ma­tur­gian op­pi­kir­jas­ta. Du­val­lin ta­paan hie­non roo­lin te­kevä evers­ti Stei­ner pu­huu avain­koh­tauk­ses­sa, kuin­ka hän kom­man­do­na pyr­ki hal­lit­se­maan ta­pah­tu­mia ja vai­kut­ta­maan nii­hin. Synk­ro­nis­min as­tues­sa pe­liin olo­suh­teet al­koi­vat vai­kut­taa hä­nen niin, et­tei hän enää ol­lut oh­jai­le­mas­sa vaan oh­jat­tu­na.
Millään tuo­tan­toyh­tiöllä ei oli­si enää va­raa pal­ka­ta yhtä ko­vaa ryhmää mi­hinkään ny­kye­lo­ku­vaan. Si­vu­kaar­ti edus­taa 1970-lu­vun nos­tal­giaa par­haim­mil­laan. Nais­va­koo­ja­tar­ta esittävä Jean Marsh tun­net­tiin Kah­den ker­rok­sen vä­keä –­te­le­vi­sio­sar­jas­ta, Sven-Ber­til Tau­be oli Ruot­sin toi­vo ja ty­perä jenk­kie­vers­ti puo­les­taan Dal­la­sin JR eli Lar­ry Hag­man.

Kuva, ääni & ekstrat

Tätä on BD-tarkkuus parhaimmassa käytössä: parantamassa vuosikymmeniä vanhan elokuvan visuaalista antia. Ääniraita ei ole aivan yhtä vaikuttava. Se pitäytyy aikansa puitteissa. Toisto on toki selkeää, eikä turhanpäiväisiä tilavaikutelmia luoda keinotekoisesti. Ei ekstroja. (PS)
27/05/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy