Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Spotlight

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Ka­to­li­sen kir­kon pap­pien har­joit­ta­man las­ten sek­suaa­li­sen hyväk­sikäytön laa­juus löi äl­likällä.

Ka­to­li­sen kir­kon pap­pien har­joit­ta­man las­ten sek­suaa­li­sen hyväk­sikäytön laa­juus löi äl­likällä. 2000-lu­vun alus­sa, mit­ta­kaa­van suu­ruu­den sel­ven­nyt­tyä, avau­tui­vat suut kaik­kial­la – pait­si kir­kol­li­sis­sa sisä­pii­reissä. Tho­mas Mc­Cart­hyn oh­jaa­ma Spot­light lä­hes­tyy skan­daa­lia leh­distön näkö­kul­mas­ta, kui­ten­kin sisä­pii­rei­hin tun­keu­tuen. Ove­la lä­hes­ty­mis­ta­pa mah­dol­lis­taa mo­nen­lai­sen syyl­listä­mi­sen, vaik­ka elo­ku­van ei tässä ta­pauk­ses­sa tar­vit­se edes sor­mea he­ris­tellä. Riet­tauk­sis­sa ry­pe­mi­nen jä­tetään kat­so­jan päässä ma­jai­le­val­le kel­tai­sel­le leh­distöl­le, draa­ma pa­neu­tuu tut­ki­mus­työhön.
Bos­ton Glo­be -leh­den Spot­light-liit­teen toi­mi­tus saa vi­hiä pai­kal­li­sen kirk­koväen hämä­ristä tou­hui­luis­ta. Oi­keu­den­ta­jui­nen toi­mit­ta­ja­jouk­ko nos­taa il­moil­le ky­sy­myk­sen, mik­sei ai­het­ta ole ai­kai­sem­min na­pat­tu tar­kem­paan syy­niin. Hom­ma sel­viää. Kel­la­ri­ker­rok­sen jour­na­lis­ti­kaar­ti huo­maa vä­littömäs­ti ole­van­sa alueel­la, jos­sa työs­ken­te­lyä ei tul­la te­kemään hel­pok­si.
E­lo­ku­van tehtävä on nos­taa viih­teel­li­sin kei­noin esiin ai­hei­ta, jois­ta pu­hu­mi­nen saat­taa ol­la ta­bu. Spot­light on an­sio­kas­ta elo­ku­va­työtä, maail­man syn­kim­mistä epä­koh­dis­ta tie­dot­ta­mis­ta lä­hes do­ku­men­taa­ri­sen us­kot­ta­vuu­den kei­noin.
Mil­li­met­ri­pa­pe­ril­la piir­ret­tyä kä­si­kir­joi­tus­ta hui­kai­se­vas­sa sy­ner­gias­sa tois­ta­va näyt­te­lijä­kaar­ti muok­kaa hengäs­tyttävää draa­maa, jo­ka jättää do­ku­men­taa­ri­sel­la ot­teel­laan py­syvän jäl­kensä elo­ku­van his­to­riaan. (VA)
05/03/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy