Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Run Hide Fight

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165226526

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rii­pivän vä­littömäs­ti ihol­le tu­le­va elo­ku­va tei­ni­tytöstä, jon­ka elämä oli­si riittävän ko­vaa il­man tämän kou­lun val­taa­via mie­li­puo­lia.

Rii­pivän vä­littömäs­ti ihol­le tu­le­va elo­ku­va tei­ni­tytöstä (hyvän roo­li­suo­ri­tuk­sen te­kevä Rad­ha Mitc­hell), jon­ka elämä oli­si riittävän ko­vaa il­man tämän kou­lun val­taa­via mie­li­puo­lia. Yllättävä pai­ne­kat­ti­la pu­ser­taa tytöstä het­ken san­ka­rin, jo­ka isänsä so­ti­las­tak­ki päällään ka­na­voi kaik­kia niitä val­ko­kan­kaan iko­nei­ta, jot­ka ovat en­nen häntä jou­tu­neet suo­je­le­maan viat­to­mia. Elo­ku­van omin­ta­kei­nen ase­tel­ma on, että tyttö it­se oli­si ken­ties hel­pos­ti voi­nut pää­tyä pii­pun toi­sel­le puo­len. Yhtä­lail­la omin­ta­kei­nen va­lin­ta on si­joit­taa kuol­leen äi­din pro­jek­tio mu­kaan tehtävään, mikä toi­mii pa­rem­min kuin pa­pe­ril­la odot­tai­si.
Yh­dys­val­lois­sa kou­luam­pu­mi­set tun­tu­vat ole­van jär­kyttävän py­syvä osa ar­kea sillä yk­sistään pan­de­miaa edeltä­neenä vuon­na 2019 kir­jat­tiin 14 kuo­lo­nuh­rei­hin joh­ta­nut­ta ta­paus­ta. Asei­den vas­tus­ta­jat ja kan­nat­ta­jat vääntävät kättä ta­pah­tu­mien syistä, mut­ta mikään ei tun­nu estävän ve­ri­te­ko­ja ta­pah­tu­mas­ta. Tämä elo­ku­va tun­tuu ot­ta­van kak­si­ja­koi­sen tehtävän tar­jo­ta yhtäältä kou­luam­pu­mis­ten sel­viy­ty­jil­le kat­har­sik­sen omai­nen tai­val, jos­sa pa­hik­set saa­vat vih­doin kun­nol­la kö­niin, ja toi­saal­ta ehkä säikäyttää teon ra­joil­la kiik­ku­vat hul­lut ta­kai­sin ruo­tuun. Mo­lem­pien ta­voit­tei­den ni­missä vai­kut­taa luon­te­val­ta, että elo­ku­va nä­kee aseet työ­ka­lu­na, mut­ta kou­luam­pu­mis­ten lop­pua tämä ei edistä. Elo­ku­va tun­tuu lop­puaan koh­den päättävän, että kun­han aseet ovat oi­kea­mie­li­sillä fik­suil­la ih­mi­sillä niin hul­luil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta.
Tätä on ver­rat­tu Die Har­din tei­ni­ver­siok­si, ja vaik­ka näin pe­riaat­tees­sa on­kin, on ko­ko­nai­suus en­nen kaik­kea omin­ta­kei­nen ja sen­saa­tio­ta kart­ta­va toi­min­ta­lo­ru, jol­la voi jo­pa ol­la sa­no­maa. Ti­ka­puu­her­mos­tol­la ra­ken­net­tu toi­min­tajännä­ri on selväpäi­nen ja mo­ni­ta­hoi­nen ku­vaus ti­lan­tees­ta, jo­hon ku­kaan ei ha­lua jou­tua ja ai­van liian mo­ni nuo­ri jou­tuu. Jo­ka vuo­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Rauhallisesti ja ajatuksella lavastettu kuva on komean elokuvamainen ja painostavan läsnäoleva. Jälki on formaatin puitteissa moitteettoman vakaata ja kiitettävän erottelevaa. Vähäeleinen, mutta tehokas ääniraita tuudittaa arkisuuteen ja vetää sirpaleet syvälle tajuntaan. Ekstraton. (IJ)
05/07/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy