Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

A Most Wanted Man

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5704028221755

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

“O­len vain tark­kai­li­ja”.

“O­len vain tark­kai­li­ja”.
Tämä tar­koit­taa ame­ri­kan­kie­lellä ky­sy­myk­sen aset­te­lua sil­le, pitääkö mies pan­na Guan­ta­na­moon vai pa­ran­ta­maan maail­man tur­val­li­suut­ta?
P­hi­lip Sey­mour Hoff­ma­nin vii­mei­sek­si jää­nyt elo­ku­va on tyy­pil­li­nen John le Carrén (oi­keal­ta ni­meltään Da­vid Cor­nwell) ro­maa­niin pe­rus­tu­va, on­nis­tu­nut elo­ku­va, jo­ka ta­voit­taa ro­maa­nin (2008, ei suo­men­net­tu) vai­no­har­hai­sen tun­nel­man.
Ke­neen voi luot­taa, kun Sak­san sisä­mi­nis­te­riö ja val­tion epä­vi­ral­li­nen vas­ta­va­koi­luor­ga­ni­saa­tio vetävät kah­teen suun­taan siitä, mitä turk­ki­lais­taus­tai­sel­le hyvän­te­keväi­syysjär­jestön joh­ta­jal­le pitäi­si tehdä. On­gel­ma on se, että pie­ni osa va­rois­ta va­luu ter­ro­ris­ti­toi­mil­le. CIA kum­mit­te­lee taus­tal­la, kun hau­kat ja kyyh­kyt kaar­te­le­vat tois­ten­sa ympä­rillä. Nuo­ri tseth­see­ni­pa­ko­lai­nen ki­ristää ta­pauk­sen pa­nok­sia, kun hän ha­luaa lah­joit­taa pi­meän pe­rintönsä ara­bi­hank­kei­siin.
Le Carré tun­si Ham­pu­rin­sa, jo­ten miljöö on hal­lus­sa. Kir­jai­li­ja oli mu­ka­na osa­tuot­ta­ja­na, ja poi­ka jo­pa osa­na kä­si­kir­joi­tus­tii­miä.
Va­lo­ku­vaa­ja­taus­tai­nen oh­jaa­ja ei it­se toi­mi­nut elo­ku­vaa­ja­na ai­na­kaan vi­ral­li­ses­ti, mut­ta ku­va­kul­mat ja kä­si­ka­me­ran käyttö on­nis­tu­vat luo­vas­ti, eivätkä ole it­se­tar­koi­tuk­sel­li­sia.
Va­lo­ku­vaa­jil­la on silmää au­toil­le, var­sin­kin van­hoil­le. Pää­hen­kilö ajaa 1980-lu­vun 300 S –­mer­sua “­man­ne­lo­ka­suo­jil­la”. Uu­dem­paa ka­lus­toa edus­taa Wil­lem Da­foen edus­ta­man li­kai­sen ra­han pank­kii­rin SL Mer­ce­des. Hyvän­te­kijä-Ab­dul­la­hil­la on puo­les­taan käytössä vuo­den 2002 XJR-.308, ja sa­ta­ma­koh­tauk­ses­sa nähdään XJ6n ren­kait­ta lepäävä raa­to. Tämä sym­bo­loi mie­hen koh­ta­loa.
Muu­ten­kin tark­ka­silmäi­sil­le tie­dok­si: oh­jaa­ja ja kir­jai­li­ja te­kevät ca­meot, en­simmäi­nen kon­fe­rens­si­ri­vissä ja toi­nen baa­ri­tap­pe­lun taus­tal­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ei ekstroja. (PS)
24/02/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy