Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Black Swan

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 251246  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ba­let­tie­lo­ku­van klas­sik­ko Pu­nai­set kengät on in­nos­ta­nut pik­ku­tyttöjä ja mik­sei poi­kia­kin tans­sin pa­riin.

Ba­let­tie­lo­ku­van klas­sik­ko Pu­nai­set kengät (1948) on in­nos­ta­nut pik­ku­tyttöjä ja mik­sei poi­kia­kin tans­sin pa­riin. Saa­ko­han uu­si kau­hu­ker­to­mus Black Swan van­hem­mat oh­jaa­maan jäl­ki­kas­vun­sa tur­val­li­sem­piin har­ras­tuk­siin, vaik­ka jää­kiek­kot­ree­nei­hin?
Syn­tyykö tai­det­ta vain uh­raa­mal­la ehjä ja in­hi­mil­li­nen it­sessään? Pu­nai­sis­sa ken­gissä hen­kistä tynkä­tai­tei­li­jaa ku­va­si veis­tok­sek­si va­let­tu ba­let­ti­tans­si­jan nilk­ka. Uu­tuu­des­sa Black Swan nähdään bal­le­ri­na­nu­ken tor­so sär­ky­neessä soit­to­ra­sias­sa.
Tans­sielä­mystä ha­ke­va voi pet­tyä oh­jaa­ja Dar­ren Aro­nofs­kyn ylös­pa­noon. Pu­nais­ten ken­kien maail­man­mat­kat ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­set ko­reog­ra­fiat vaih­tu­vat ah­tai­siin sisä­ku­viin ja har­joi­tus­sa­lei­hin. Kap­pa­le­va­lin­ta­kin Black Swa­nis­sa on help­po, lä­hes ba­let­tik­li­see. Kaik­ki­han tun­te­vat Jout­sen­lam­men jo mo­nis­ta pa­ro­diois­ta.
Jo­pa um­mik­ko tun­nis­taa unis­saan­kin Pien­ten jout­sen­ten tans­sin. Pu­nai­sis­sa ken­gissä soi sentään al­ku­peräis­mu­siik­ki ja siinä tans­sit­tiin oma pik­ku ba­let­ti. Black Swan vain va­rioi Ts­hai­kovs­kin van­haa so­ta­rat­sua. Aro­nofs­ky te­ki kui­ten­kin tie­toi­sen va­lin­nan läh­tiessään liik­keel­le vä­hemmällä kun­nian­hi­mol­la kuin Powell ja Press­bur­ger. Yleisö su­lat­taa tai­teel­li­sen lähtö­koh­dan hel­pom­min, kun psy­koo­sijännä­rin poh­ja­na on kaik­kien tun­te­ma klas­sik­ko, jon­ka voi ot­taa vas­taan it­sestään­sel­vyy­tenä.
Il­man Na­ta­lie Port­ma­nin her­mo­herkkää ja vä­kevää pää­roo­lia Dar­ren Aro­nofs­kyn elo­ku­va ei oli­si neljän täh­den fil­mi. Black Swan se­koit­taa kau­hu­fan­ta­siaa ole­tuk­siin ba­le­tin ja tai­teen maail­mas­ta hul­lu­jen hom­ma­na.
Bar­ba­ra Hers­heyn esittämä äi­ti on en­ti­nen ri­vi­tans­si­ja, jo­ka elää unel­maan­sa tyttä­ren kaut­ta. Hän ei ole päästä­nyt ai­kuis­ta las­taan it­senäis­tymään. Ni­na ei voi lait­taa edes ves­san ovea luk­koon, saa­ti omaa huo­net­taan. Van­hem­man riis­ton ja lap­sen ka­pi­nan ra­juus kas­vaa lä­hes Brian De Pal­man Car­rie-fil­min mit­ta­suh­tei­siin. Pei­liä käy­tetään pirs­ta­loi­tu­mi­sen ver­taus­ku­va­na ja kak­soi­so­len­toai­he toi­mii lisä­maus­tee­na. Ni­nan har­hois­sa oven al­ta vir­taa­va ve­ri on ku­va­lai­na Leo­par­di­mie­hestä (1943). Sa­moin Ni­nan le­vot­to­muus ali­kul­kukäytävän suul­la muis­tut­taa se­kin Jac­ques Tour­neu­rin kau­huk­las­si­kos­ta.
Hei­koim­mil­laan Black Swan se­los­taa it­seään lii­kaa, kun pitäi­si näyttää ja vai­kut­taa. Usein tyy­dytään kes­kin­ker­tai­siin rat­kai­sui­hin. Ni­nan kil­pa­sis­koi­na tai­ta­vat Mi­la Ku­nis ja Wi­no­na Ry­der ovat vaa­ras­sa ku­tis­tua tyy­peik­si.
Mut­ta kun neu­root­ti­ses­ta, äi­din suit­si­mas­ta neit­syestä su­keu­tuu ba­le­tin toi­sek­si vii­mei­sessä näytök­sessä noi­ta­mai­nen mus­ta jout­sen, on kat­so­ja val­mis ojen­ta­maan Port­ma­nil­le kaik­ki mah­dol­li­set pys­tit kul­ta­tar­jot­ti­mel­la. Koh­taus hui­pen­tuu näyttämö­ku­vaan, jos­sa tans­si­jan oman ais­ti­muk­sen ja yleisön nä­kemän so­vit­ta­ma­ton ris­ti­rii­ta jyr­kim­min va­lot­taa mur­tu­van mie­len tee­maa.
Pu­nai­set kengät ja silmät
Pu­nai­sis­sa ken­gissä­kin rat­kai­se­va het­ki koet­tiin Jout­sen­lam­men soo­los­sa. Tans­sin päät­tyessä lei­kat­tiin eri­koislä­hi­ku­vaan Moi­ra Shea­re­rin mas­kis­ta. Port­ma­nin naa­mio ta­voit­te­lee sa­maa hätkäyttä­vyyttä. Ni­nan mus­tat silmä­ku­viot Black Swa­nis­sa kaa­reu­tu­vat kuin Pu­nais­ten ken­kien Vik­to­rian tum­mat ra­jauk­set ja rip­sien ko­ros­tuk­set. Silmä­kul­mien pu­navä­ri­kin löytää paik­kan­sa Ni­nan ii­rik­sistä. Su­ku­ni­mi Sayers muis­tut­taa se­kin Shea­re­riä.
Am­mat­ti­tans­si­jat ovat nau­res­kel­leet Black Swa­nil­le, mut­ta ky­se ei ole­kaan it­se ba­le­tis­ta. Ei tämä syrjäytä Pu­nai­sia ken­kiä tans­si­fil­min ykkös­pal­lil­ta. Ba­let­ti on vain kau­hu­sa­dun ku­lis­si.
S­hea­rer oli Royal Bal­let’n en­si­tans­si­ja. Port­man on tans­si­nut pie­nestä, mut­ta ei ole am­mat­ti­lai­nen. Matt­hew Li­ba­ti­quen kä­si­va­ra­ka­me­ra seu­raa näyt­te­lijää usein puo­lilä­hi­ku­vas­sa selän puo­lel­ta. Sel­keää ko­ko­nai­suut­ta väl­tetään, kun ra­ken­ne­taan her­mos­tu­nut­ta tun­nel­maa. Näin poh­jus­te­taan nuo­ren tans­si­tytön ko­ti- ja työ­pai­neis­ta sekä sisäi­sestä hau­rau­des­ta joh­tu­vaa ro­mah­dus­ta. Ko­ko­ku­vien niuk­kuus peittää myös Port­ma­nin puut­tei­ta tans­si­ja­na. Ja­loil­la­han tans­si­taan, mut­ta Port­ma­nin jal­ko­ja ei juu­ri näy­tetä. Vaa­ti­vat ku­viot suo­rit­taa osaa­va stun­two­man, alan am­mat­ti­lai­nen.
Ku­ten si­sar­fil­missä myös Ni­nan imp­res­saa­ri Tho­mas on vaa­ti­va, ih­mi­sen omi­va dik­taat­to­ri. Vin­cent Cas­se­lin esittämä Tho­mas syö tans­si­jan suu­pa­la­na. Pu­nai­sis­sa ken­gissä tai­de oli ykkö­nen rak­kau­den kus­tan­nuk­sel­la. Tho­mas pyr­kii Ni­nan pe­tiin sillä var­jol­la, että sek­suaa­li­sen va­pau­tu­mi­sen kaut­ta vas­ta syn­tyy tai­tei­li­ja. Po­mon seinällä on Rorsc­hac­hin tes­ti­ku­vaa muis­tut­ta­va maa­laus. Se on yhtä ai­kaa eroot­ti­nen ja uh­kaa­va, kuin mus­ta jout­sen. Har­mi, et­tei Cas­se­lin tans­si­po­mo roo­li­hah­mo­na ole yhtä kieh­to­va.
Rorsc­hach viit­taa eri­lai­siin tul­kin­ta­mah­dol­li­suuk­siin. Ni­nan omat vir­hepää­telmät joh­ta­vat syök­sy­kier­tee­seen. Pu­nai­sis­sa ken­gissä täy­del­li­syy­den ta­voit­te­lu päät­tyi tans­si­jan kuo­le­maan. Black Swa­nis­sa Ni­na ei it­se osaa va­li­ta tietään. Hän tu­hou­tuu komp­ro­mis­sei­hin täyttäessään mui­den toi­vei­ta – tai omia ole­tuk­siaan niistä. (HB)
13/05/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy