Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Rööperi

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 137 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: A-51737EAN: 6418471182042

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Röö­pe­rissä it­seop­pi­nut elo­ku­van­te­kijä Alek­si Mä­kelä pa­laa Va­res-­fil­mien ai­he­pii­riin – mie­hi­seen vä­ki­val­taan ja ryyppää­mi­seen.

Röö­pe­rissä it­seop­pi­nut elo­ku­van­te­kijä Alek­si Mä­kelä pa­laa Va­res-fil­mien ai­he­pii­riin – mie­hi­seen vä­ki­val­taan ja ryyppää­mi­seen. Mat­ti-e­lo­ku­vas­saan oh­jaa­ja ku­va­si vaih­teek­si mie­histä älämölöä – ja ryyppää­mistä.
Eikä Mä­kelä saa nytkään ko­ko­nais­ta ta­ri­naa tai yh­tenäistä elo­ku­vaa ai­kai­sek­si. Röö­pe­ri on, jos mah­dol­lis­ta, vielä­kin epi­so­di­mai­sem­pi kuin oh­jaa­jan aiem­mat me­nes­tyk­set Pa­hat po­jat, Hä­jyt tai Esa ja Ve­sa – au­rin­gon­las­kun rat­sas­ta­jat.
Au­rin­gon­las­kun rat­sas­ta­jia ovat nämä­kin Röö­pe­rin ri­kol­li­set, Tom­pat, Kri­sut ja Ka­rit. Maail­ma on muut­tu­nut ja 50-, 60- ja 70-lu­ku­jen Röö­pe­rin rötö­si­dyl­li lu­his­tu­nut rau­nioik­si van­ho­jen te­kijöi­den ympä­ril­le. Vaik­ka lap­suu­den ko­ke­muk­set ovat näillä isättö­millä yh­tei­set, ”­kun huu­si fai­ja, saa­pui Mus­ta-Mai­ja, pois sen vei”, sil­ti isot­kin po­jat kai­paa­vat ”Röö­pe­riin taas uu­del­leen”.
Tom, Kri­su ja Ka­ri eivät alun pe­rinkään ole mitään poi­ka­ka­len­te­riai­nes­ta. Tyy­lin­mu­kai­sis­sa ta­ka­tu­kis­saan, mur­su­viik­sissään ja pu­li­son­geis­saan he ovat su­si­ru­mia mie­hiä. Mut­ta Sa­mu­li Edel­man­nin, Pe­ter Franzé­nin ja Ka­ri Hie­ta­lah­den osaa­vis­sa kä­sissä heistä syn­tyy ko­mei­ta gangs­te­ri­muo­to­ku­via ja lii­kut­ta­via ih­mis­koh­ta­loi­ta. Röö­pe­ri on tun­nel­mien­sa ja näyt­te­lijä­työnsä vuok­si il­man muu­ta Alek­si Mä­kelän pa­ras elo­ku­va.
Se pe­rus­tuu va­paas­ti muo­kat­tuun to­del­li­suu­teen, jon­ka ai­nek­set kä­si­kir­joit­ta­ja Mar­ko Lei­no on poi­mi­nut toi­mit­ta­ja Har­ri Nykä­sen ja en­ti­sen Röö­pe­rin ri­kol­li­sen Tom Sjö­ber­gin te­kemästä kir­jas­ta. Scor­se­se­mai­sen su­mei­le­mat­to­maan tyy­liin Mä­kelä ku­vaa To­min, Kri­sun ja Ka­rin suo­rit­ta­maa nur­kan­val­taus­ta Röö­pe­rin kul­mil­la, kun pi­meä vii­nan­myyn­ti ote­taan vä­ki­val­loin hal­tuun kil­pai­le­vil­ta yrittä­jiltä.
Hak­kaa­mi­set ja mui­lu­tuk­set ovat il­keää kat­sot­ta­vaa. Ne tu­le­vat oh­jaa­jal­ta ru­tii­ni­no­mai­se­na pak­ko­pul­la­na. Tun­tuu kuin Mä­kelää tällä ker­taa kiin­nos­tai­si pa­ho­jen poi­kien­sa pi­meitä keik­ko­ja enemmän näi­den luon­teet. Eh­do­tan­kin Jus­si-pal­kin­toa vuon­na 2010 Sa­mu­li Edel­man­nil­le ja Ka­ri Hie­ta­lah­del­le.
Vir­si­lau­la­ja Edel­man­nin auk­to­ri­teet­ti vetää hil­jai­sek­si. Pul­lon­pii­lot­ta­ja ja por­no­kaup­pias Tomp­pa on ai­ka si­ka, mut­ta näyt­te­lijän rävähtämätön us­kol­li­suus roo­li­hah­mol­le upeaa nähtävää. Vä­ki­vah­vas­sa ja ä­lykkäässä tul­kin­nas­sa Edel­mann liik­kuu jous­ta­vas­ti hen­kilönsä tun­ne­ti­lo­jen ää­ripäistä toi­seen.
Pe­ter Franzén käyttää tut­tu­ja kei­no­jaan kon­na­kol­mi­kon sur­ki­muk­sen, Kri­sun esittä­mi­seen. Mut­ta niitä kei­no­ja hä­nellä riittää. Franzén on vir­tuoo­si, kun ko­mea nuo­ren mie­hen ole­mus vaih­tuu rän­sis­ty­nee­seen pil­ven­veik­koon.
Ra­kas­tet­ta­vin kai­kis­ta on Hie­ta­lah­den kol­mas pyörä. Hä­nen Ka­rin­sa on tra­gi­koo­mi­suu­des­saan Mc­Do­nag­hin Kuk­koi­li­jat-e­lo­ku­van töppäi­levän gangs­te­ri-Rayn poh­joi­nen su­ku­lai­nen. Kaik­ki kli­see­haus­ku­tus on pes­ty pois näyt­te­lijän tyyp­pi­va­ras­tos­ta. Röö­pe­ri ja Mä­kelän äs­kettäi­nen tv-e­lo­ku­va Älä un­ta nää to­dis­ta­vat Hie­ta­lah­den te­kevän vah­vaa nou­sua miesnäyt­te­lijöi­dem­me etu­ri­viin.
Röö­pe­rin plus­sa­puo­lel­le kuu­luu to­ki myös Mä­kelän an­sio ku­vail­mai­sun kes­kittä­mi­sessä. Nyt ei kik­kail­la ka­me­ral­la tai yl­tiöpäi­sillä otok­sen sisäi­sillä leik­kauk­sil­la, ku­ten jois­sa­kin aiem­mis­sa yh­teistöissä lois­to­ku­vaa­ja Pi­ni Hells­ted­tin kans­sa. Se­kin bra­vuu­rio­tos, kun ka­me­ra kiep­sah­taa au­tos­ta pais­ka­tun To­min mu­ka­na ku­per­keik­kaa, tun­tuu pe­rus­tel­lul­ta. To­sin vä­kevä ta­kau­tu­ma Kri­sun lap­se­na koh­taa­maan vä­ki­val­taan ei oli­si kai­van­nut ai­van näin jyrkkää pai­sut­te­lua ku­va­kul­mil­la ja elo­ku­va­sa­teel­la.
Y­li kak­si­tun­ti­sen me­nevät Röö­pe­rin mi­nuu­tit ovat lii­kaa. Joi­ta­kin ve­ny­tyk­siä, ku­ten pitkä al­ku­koh­taus Kri­sus­ta ran­nal­la, oli­si voi­nut tii­vistää. Eikä Mä­kelä vieläkään osaa ku­va­ta nai­sia. Pih­la Vii­ta­la tuh­laan­tuu roo­lin­sa äk­ki­jyr­kissä mut­kis­sa.
Jas­per Pääkkö­nen te­kee alue­val­tauk­sen hyytävänä ju­nio­ri­kyylänä, mut­ta hä­neen liit­tyvä lop­pu­rat­kai­su tun­tuu hätä­ra­ke­til­ta. Huo­ma­si­ko koey­leisö, että fil­mi on liian ma­sen­ta­va, jos kai­kil­le käy huo­nos­ti? Sik­sikö me­nevä, mut­ta sa­tu­mai­nen ja epäus­kot­ta­va Hap­py End? Ei kai se näin to­sielämässä men­nyt?
S­cor­se­sen ja Cop­po­lan ma­fia­fil­meissä dy­nas­tia ra­ken­ne­taan il­ma­vas­ti, mut­ta niin, et­tei ta­ri­naan jää auk­ko­ja. Mä­kelällä on stoo­rin yh­tenäistä­mi­sessä vielä op­pi­mis­ta. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja varsinkaan ääniraita eivät loista kirkkaimpina tähtinä edes kotimaisessa BD-tuotannossa, mutta kuva on huomattavasti tarkempi kuin DVD-versiossa. Ekstroissa 24 min. dokumentti, Tom Sjöbergin haastattelu (11 min.), ohjaajan alkuperäinen, raakaleikattu versio (147 min./756p) ja traileri. Väärä kesto takakannessa. (PS)
05/11/2009
05/11/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy