Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Käsky

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: A-51513  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva


A­ku Lou­hi­mies on oh­jan­nut hal­li­tun epook­kie­lo­ku­van, jo­ka pe­rus­tuu Lee­na Lan­de­rin sisäl­lis­so­ta­ro­maa­niin. Käs­kystä on teh­ty kak­si­kin eri näy­telmä­ver­sio­ta, jois­ta yk­si näh­tiin Mai­ju Sal­lak­sen upea­na oh­jauk­se­na Kok­ko­las­sa­kin. Elo­ku­va ja teat­te­ri­ver­sio ker­to­vat sa­maa ta­ri­naa, mut­ta nou­se­vat ai­van eri maail­mois­ta tai­de­la­jien eroa­vuuk­sis­ta ja te­kijöi­den nä­ke­myk­sel­li­sistä pai­no­tuk­sis­ta joh­tuen.
Lou­hi­mie­hen tul­kin­nan an­siot ovat Lan­de­rin kie­mu­rai­sen juo­nen ja ker­ron­nan ele­ment­tien ta­sa­pai­noi­ses­sa ja kiih­kot­to­mas­sa esil­le­tuon­nis­sa. Vuo­den 1918 jär­kyttävät pu­nais­ten ja val­kois­ten vi­hol­li­suu­det Käs­ky ker­taa to­sia­sioi­na. Mo­lem­min­puo­lis­ten ter­ro­ri­te­ko­jen te­loi­tus­ku­via on näh­ty tur­tu­mi­seen saak­ka, mut­ta van­kien eläi­mel­li­nen koh­te­lu ja raa­ka­lais­mai­nen rais­kaus hätkäh­dyttävät edel­leen.
Jääkä­ri Aa­ro Har­ju­la saa käs­kyn am­pua pu­na­van­ki Mii­na Ma­lin. Har­ju­la ei sii­hen suos­tu il­man oi­keu­denkäyn­tiä ja vie van­kin­sa tut­kin­to­tuo­ma­ri Hal­len­ber­gin eteen. Mat­kal­la jääkä­rin sou­ta­ma ve­ne kaa­tuu ja mo­lem­mat ran­tau­tu­vat pie­nel­le saa­rel­le. Vii­mein tut­kin­to­tuo­ma­rin edessä Har­ju­la pelkää näytö­soi­keu­denkäyn­tiä ja pa­nee oman elämänsä ja mie­huu­ten­sa pa­nok­sek­si pu­na­van­gin puo­les­ta.
Sees­tei­nen vi­ri­tys
Rau­no Ron­kai­nen luo ka­me­ral­laan ta­vat­to­man kau­niin nä­kymän ru­mas­ta his­to­rian­jak­sos­ta. Ajan­ku­va, ra­ken­nuk­set, asut ja ih­mi­set­kin si­vii­lejä ja so­ti­lai­ta myö­ten, näyttävät au­tent­ti­sil­ta. On­nek­si nyt ei koe­ta Lau­ri Törhö­sen Ra­ja 1918 ta­pais­ta vim­mai­sen töksäyttävää ku­vaus- ja leik­kaus­tyy­liä, jo­ka tu­ho­si näyt­te­lijöi­den hyvät­kin pyr­ki­myk­set.
Lou­hi­mie­hen Käs­kyn sees­tei­syys tun­tuu tie­toi­sel­ta va­lin­nal­ta. Sel­keys ja vii­leys voi­vat ko­ros­taa sitä fa­sis­tis­ta vä­ki­val­taa ja niitä sai­rai­ta yli-ih­mi­sa­ja­tuk­sia, jot­ka pur­ka­vat jär­jes­tyk­sen ihan­noin­nin jul­ki­si­vuun ja tut­kin­to­tuo­ma­rin hie­nos­tu­nee­seen pin­taan per­vers­sejä po­rei­taan.
Toi­nen Lou­hi­mie­hen vah­vuus on näyt­te­lijöissä. Yh­teis­työ ei ole yhtä sau­ma­ton­ta in­tii­miy­den, in­ten­si­tee­tin ja vir­tuo­si­tee­tin ku­kin­toa, jo­hon Kok­ko­lan tul­kin­nas­sa ve­nyivät Iri­na Par­viai­nen, Si­ni Huk­ka­nen, Tuo­mo Kemp­pai­nen ja Jer­ry Mik­ke­li­nen. Mut­ta vuo­ro­tel­len Käs­kyn elo­ku­vaf­res­kon ta­soil­le piir­tyvät pe­rus­tel­lut roo­li­ku­vat niin Mii­na Ma­li­nis­ta, Har­ju­las­ta kuin tut­kin­to­tuo­ma­ri Hal­len­ber­gis­ta­kin.
Pih­la Vii­ta­lan Mii­na on lä­pi­mur­to­roo­li. Nuor­ta Iri­na Björk­lun­dia muis­tut­ta­va näyt­te­lijä omaa elo­ku­val­li­set kas­vot ja sel­viää hy­vin myös toi­min­ta­koh­tauk­sis­sa. Alinäyt­te­le­mistä har­ras­ta­va Sa­mu­li Vau­ra­mo to­dis­taa vii­mein, että hä­neen luot­ta­vat oh­jaa­jat ovat ehkä sit­ten­kin oi­keas­sa. Tyttö sinä olet täh­dessä ek­sy­neen oloi­nen ja Liek­sa!-e­lo­ku­vas­sa mitään­te­kemätön Vau­ra­mo saa nyt ku­vat kan­ta­maan hil­jai­sel­la ole­muk­sel­laan. En­semb­len pidät­te­lyyn tuo ris­ti­rii­dan vain Mik­ko Kou­kin vää­pe­lin rois­ki­va uho.
Mars­ki-viik­si­nen ka­pa­ka­la
Kun epäon­ni­nen Juok­su­hau­dan­tie ei tuo­nut Jus­si-pal­kin­toa Ahol­le, hän saat­taa hy­vin saa­da sen Käs­kyn tut­kin­to­tuo­ma­ri­na. Ahon Hal­len­berg on Mars­ki-viik­si­nen ka­pa­ka­la, jo­ka osaa Goet­hen ru­not al­ku­kie­lellä, mut­ta on sisältä tyhjä kuin me­kaa­ni­ses­ti soi­va gra­mo­fo­ni.
E­rik Sa­tien tut­tu­ja pia­nosä­ve­liä kuul­laan hie­nos­sa koh­tauk­ses­sa, jos­sa Hal­len­berg ja Har­ju­la fi­lo­so­foi­vat. Vai­kea ra­kas­te­lu­koh­taus ”­kuin mies mie­hen kans­sa” on­nis­tuu myötähä­peää herättämättä, vaik­ka teat­te­ris­sa aja­tus vie­tiin pe­ril­le pelkällä poi­ka­pa­ri­tans­sil­la.
Pidät­tyvä ku­vaus toi­mii saa­ri­jak­sos­sa, jo­ka idyl­lei­neen oli­si hel­pos­ti voi­nut tuot­taa sisäl­lis­so­dan kes­kel­le an­nok­sen Si­ni­sen la­guu­nin ro­man­tiik­kaa. Sek­sissä ei kui­ten­kaan ole sääs­tet­ty. Mies­ten ja nais­ten mas­tur­boin­ti, he­te­ro- ja ho­mo­sek­suaa­li­set yh­ty­mi­set vaih­te­le­vi­ne asen­toi­neen tun­tu­vat liial­li­sil­ta. Vi­rit­ty­nyt jän­ni­te la­tis­tuu os­mo­kon­tu­loi­ta kiin­nos­ta­vak­si suo­ma­lais­ten sek­si­ta­po­jen esit­te­lyk­si.
Lou­hi­mie­hen ver­sio al­le­vii­vaa on­nel­lis­ta lop­pu­rat­kai­sua. Pik­ku­po­jan Dis­ney-hy­my pe­rus­tel­laan kyllä lop­pu­teks­tien ai­ka­na li­pu­vil­la ai­doil­la va­lo­ku­vil­la – so­dan kes­kellä­kin on hy­myjä — mut­ta elo­ku­van to­tuus tästä ke­ven­nyk­sestä kär­sii. Pal­jon te­hok­kaam­pi koh­taus oli se, jos­sa ju­na vetää vel­jes­so­dan jal­koi­hin jää­neen lap­sen (Ee­me­li Lou­hi­mies) pois ku­vas­ta ja or­po­po­jan suus­ta kuul­laan Käs­kyn toi­nen avain­sa­na ”­Lu­paat­ko?”. (HB)
15/02/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy