Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Skyfall

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2012Kesto: 144 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
2.35:1
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Ben Whishaw on uusi Q
Ben Whishaw on uusi Q
Javier Bardemin äitisyndroomaa elävä pahis on odotetusti yksi sarjan parhaimpia
Javier Bardemin äitisyndroomaa elävä pahis on odotetusti yksi sarjan parhaimpia

Elokuva

Da­niel Crai­gin de­byyt­ti­bon­dis­sa, Ca­si­no Roya­les­sa, oli oi­kea tun­nel­ma, tyy­li­ta­jua ja raik­kai­ta dy­naa­mi­sia ta­so­ja.

Da­niel Crai­gin de­byyt­ti­bon­dis­sa, Ca­si­no Roya­les­sa, oli oi­kea tun­nel­ma, tyy­li­ta­jua ja raik­kai­ta dy­naa­mi­sia ta­so­ja. Quan­tum of So­la­ce ei tar­jon­nut oi­keaa tun­nel­maa, ja dy­na­miik­ka oli suo­raan tie­to­ko­ne­pe­leistä. Tämä taus­ta pa­ni ar­ve­le­maan jo en­nen en­si-il­taa, että tiuk­ka oh­jaus­lii­ke on tu­los­sa. Näin pys­tyi päät­te­lemään myös oh­jaa­jan ni­mestä. Sam Men­des on laa­tuoh­jaa­ja, kun kat­soo ko­ko Ja­mes Bond -kaa­no­nia.
K­las­si­nen al­ku­koh­taus va­kuut­ti. Ta­kaa-a­jo ei ol­lut mitään par­kour-pomp­pi­mis­ta, vaan hie­nos­tu­neen ko­reog­ra­fin suun­nit­te­le­maa lii­kettä.
Tätä seu­ran­nut tun­na­ri­mu­siik­ki on silk­kaa nos­tal­giaa. Myös M:n men­nei­syys on ko­ko elo­ku­van pe­rus­ta­na. Ja van­ha kun­non As­ton Mar­tin DB5 hyrähtää käyn­tiin. Toi­nen jal­ka on kui­ten­kin ny­kya­jas­sa, mitä sym­bo­loi uu­si Ja­guar XJ. Jo­pa tämän edeltäjä x.350-mal­li vi­lah­taa ku­vas­sa, eikä sat­tu­mal­ta. Uu­des­sa. 007:s­sa kun­noi­te­taan ko­ko 50 vuo­den ru­pea­maa.
Ku­ten kai­kis­sa hy­vissä ro­maa­ni­sar­jois­sa, kat­so­ja unoh­taa pe­rin äk­kiä, mi­ten juon­ta kul­je­tet­tiin. Se lu­paa hyvää jäl­ki­mark­ki­noil­ta. Tähän on mu­ka­va pa­la­ta.
Sen kui­ten­kin muis­taa, että Bond pa­laa kuol­leis­ta kuin Sher­lock Hol­mes Reic­hen­bac­hin pu­touk­sil­ta, äi­ti­synd­roo­maa elävä pa­his on odo­te­tus­ti yk­si sar­jan par­haim­pia (Ja­vier Bar­dem), uu­si Q-va­lin­ta (Ben Whis­haw) on­nis­tui ja saa­tiin M, jo­ka toi­voak­se­ni jak­saa vielä muu­ta­man jak­son.
Kai­ken kaik­kiaan uu­sin Bond tar­joaa hie­non tun­ne­la­tauk­sen. Se on hy­vin har­vi­nais­ta toi­min­tae­lo­ku­vas­sa: näistä ih­mis­hah­mois­ta­han vä­littää. Kai­ken hui­puk­si tämä kos­kee myös pa­hik­sia, vaik­ka tämä ei ehkä lii­ty ruot­sa­lai­sis­ta tv-sar­jois­ta tut­tuun Ola Ra­pa­geen, jo­ka suo­riu­tui al­ku­koh­tauk­sen sa­la­mur­haa­jan roo­lis­taan pys­typäin.
A­laikäi­siä kat­so­jia tul­lee var­maan vi­deo­kier­rok­sel­la ilah­dut­ta­maan se, että Bond tun­tuu ny­kyään muis­ta­van mi­ten, mut­ta ei enää mik­si. Toi­sin sa­noen rak­kaus­koh­tauk­set ovat har­vi­nai­sen vä­hissä. Da­niel Craig luo en­ti­sestään­kin rea­lis­ti­sem­man agen­tin. Bon­dik­si tämä on pe­rin pal­jon.
Au­dio­vi­suaa­li­nen an­ti tar­joaa pal­jon ta­so­ja. Rau­hal­lis­ta ja hil­jais­ta on ilah­dut­ta­van pal­jon. Kun tar­vi­taan pai­net­ta, sitä saa­daan. Kat­soin elo­ku­van en­si­ri­vissä ja ko­ke­mus oli tästä huo­li­mat­ta ja ta­val­laan an­sios­ta eri­no­mai­nen. Var­sin­kin lop­pu­koh­tauk­set Skot­lan­nis­sa, Bon­din su­vun Sky­fall-kar­ta­nos­sa, piir­tyivät ko­mei­na muis­tiin.
Ry­minät on vai­kea lo­pet­taa hy­vin. Tässä­kin te­kijä­tii­mi on­nis­tui. Sky­fall nou­see 1960-lu­vun jäl­keis­ten ny­ky­bon­dien kär­keen Ca­si­no Roya­len rin­nal­le. (PS)
26/10/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy