Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Prometheus

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2012Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112738358

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

P­ro­met­heus oli kreik­ka­lai­ses­sa my­to­lo­gias­sa ti­taa­ni eli maae­mon ja tai­va­sisän ju­mal­lap­si.

P­ro­met­heus oli kreik­ka­lai­ses­sa my­to­lo­gias­sa ti­taa­ni eli maae­mon ja tai­va­sisän ju­mal­lap­si. Pro­met­heus oli suu­rin, sillä hän loi ih­mi­set ja va­ras­ti heil­le tu­len, mistä Zeus ei pitä­nyt.
Hah­mo on kuu­lui­sa, sillä sen avul­la voi­daan ku­va­ta luo­mi­sen ih­mettä. Ma­ry Shel­ley kut­sui tämän ta­kia toh­to­ri Fran­kens­tei­nia uu­dek­si Pro­met­heuk­sek­si. Zeus kah­lit­si ti­taa­nin kal­lioon, jos­sa kot­ka re­pi tämän sydä­men ir­ti jo­ka päivä. Tämä ku­vaa ih­mi­sen ar­kis­ta aher­rus­ta osu­vas­ti. Toi­sin sa­noen yh­dellä mie­li­ku­val­la voi­daan ku­va­ta ih­mi­sen syn­tyä, jo­ka on kai­kil­le kaik­kein suu­rin draa­ma ja ar­kis­ta aher­rus­ta, jo­ka on tur­val­li­sen tylsää. Vas­ta kuo­le­ma on seu­raa­va draa­ma.
Oh­jaa­ja Rid­ley Scott pa­ni en­simmäi­sen Alien-e­lo­ku­van (1979) aluk­sen ni­mek­si Nost­ro­mo luul­ta­vas­ti Jo­seph Con­ra­din no­vel­li­ko­koel­man in­noit­ta­ma­na. Sa­mal­la se on ita­liak­si pur­si­mies. Ta­val­laan jo tässä vai­hees­sa et­sit­tiin ih­mi­sen al­ku­perää. Pro­met­heus-e­lo­ku­va on tämän pre­quel eli esio­sa, jo­ka ku­vaa, mitä Alie­nien pla­nee­tal­la oli aiem­min ta­pah­tu­nut muu­ta­mia kym­me­niä vuo­sia aiem­min.
E­lo­ku­va ei välttämättä miel­lyttä­nyt kaik­kia oh­jaa­jan ystä­viä, mut­ta ai­na­kin minä viih­dyin pa­ri tun­tia. Pro­met­heus ei syyl­lis­ty pompöö­siin tyy­liin edes suu­ren (vai kaik­kein suu­rim­man!) ai­heen­sa al­la. Päin­vas­toin se ker­too yllättän loo­gi­ses­ti yh­den ar­vion siitä, mi­ten kaik­ki sai al­kun­sa. Ai­na­kin Da­rwin saa huu­tia sen puo­les­ta, mitä me­ressä ta­pah­tui, en­nen kuin en­simmäi­nen eliö ran­tau­tui.
Ta­ri­na nap­paa tul­kin­nois­ta va­pai­ta ja so­pi­van ou­to­ja yk­si­tyis­koh­tia tu­ke­maan suur­ta ih­mis­sie­lun tee­maa (äi­teys, lää­ke­tie­teen ke­hi­tys, ro­bo­tit, kris­ti­nus­ko, Mus­ta­naa­mion pää­kal­lo­luo­la, 1960-lu­vun idea­lis­mi ja ki­ta­ris­ti Step­hen Stills, Ara­bian Law­ren­ce). Kri­tiik­kiä voi an­taa oi­keas­taan vain tie­tystä tuo­tan­nol­li­ses­ta klii­ni­syy­destä, hin­ka­tus­ta hion­nas­ta.
Rid­ley osoit­taa ai­na­kin ker­ran huu­mo­rin­ta­jua, sillä nuo­ri­sos­las­he­rin ta­paan kuo­le­ma al­kaa kan­taa sa­toa, kun osal­lis­tu­jat jou­tu­vat li­ma­kal­vo­kon­tak­tiin.
Näyt­te­lijöi­den työs­ken­te­ly on am­mat­ti­tai­toi­sen vank­kaa. Noo­mi Ra­pa­ce ei to­ki ole mikään uu­si Si­gour­ney Wea­ver, mut­ta hän sel­viy­tyy hy­vin vai­keas­ta sc­fi- ja kau­hu­la­ji­tyy­pit yh­distävästä san­ka­rit­ta­ren roo­lis­taan. Hie­noa on myös se, että ti­taa­nit on­nis­tut­tiin ruu­miil­lis­ta­maan vai­kut­ta­val­la ta­val­la. Voi­si mel­kein luul­la, että de­sig­ne­ri on käy­nyt kat­so­mas­sa Eliel Saa­ri­sen jät­ti­mie­hiä Hel­sin­gin rau­ta­tiea­se­mal­la.
Ja lo­puk­si: Pro­met­heus kek­sii ai­van jär­kevän teo­rian, mi­ten ih­mi­nen luo­tiin. En mal­ta ol­la spoi­laa­mat­ta, kos­ka teo­ria on niin her­kul­li­nen, jo­ten tästä eteenpäin kan­nat­taa jat­kaa vain elo­ku­van näh­nyt tai sel­lai­nen kat­so­ja, jo­ka ei ha­lua poh­tia asiaa it­se.
Kä­si­kir­joi­tus läh­tee siitä, että an­tii­kin myyt­ti on tot­ta. Yk­si ti­taa­neis­ta uh­raa DNAn­sa maa­pal­lol­la, jol­loin gee­nit se­koit­tu­vat me­ressä jo ole­mas­sao­le­viin or­ga­nis­mei­hin. Syn­tyy en­simmäi­nen eliö, jo­ka nou­see maan pin­nal­le. Mitä it­se Alien-o­lioi­hin tu­lee, nii­den syn­ty on myös mie­len­kiin­toi­nen. Ti­taa­nit tu­le­vat ka­tu­mapääl­le ja ai­ko­vat lä­hettää syöpäläi­siä maan pääl­le hie­man Pan­do­ran lip­paan ta­paan. Li­pas tai­taa la­bo­ra­to­riop­la­nee­tal­la aue­ta, ja tut­ki­mus­ta teh­neet ti­taa­nit ta­pe­taan yhtä lu­kuu­not­ta­mat­ta. Tämä puo­les­taan jou­tuu jät­timäi­sen hir­vion syömäk­si. Gee­ni­ma­ni­pu­laa­tion seu­rauk­se­na syn­tyy kuu­lui­sa äi­ti-A­lien.
Os­tai­sit­ko täl­lai­sen ta­ri­nan? Minä os­tai­sin.
Toi­von har­taas­ti, että elo­ku­van vih­jaus mat­kas­ta ti­taa­nien ko­tip­la­nee­tal­le nähdään jos­kus val­ko­kan­kaal­la. Se oli­si lo­pul­ta to­del­li­nen maail­man­kaik­keu­den Ge­ne­sis.

Kuva

Upean vakaa ja vaikuttava kuva luotaa fantastista miljöötään virkeästi. 2K:na masteroitu kuva ei edusta aitoa 4K:ta, mutta yltää silti referenssitasolle. Mielikuvituksekkaasti luonnehdittu kuva näyttää majesteettiselta ilmakuvissaan ja pahaenteisen uhkaavalta tunneliosioissaan. HDR-väritoisto lisää komeasti potkua kaiken kliinisyyden ja toisaalta hämärän metallisuuden keskelle. Ajoittain kuvassa esiintyy erikoista analogiselta vaikuttavaa hyvin lievää väreilyä, joka näkyy selvimmin kellertävissä taustoissa. Vika ei ole erityisen häiritsevä, ja valtaosin jälki on upeaa. Kokonaisuus toimii aivan eri sfäärissä kuin 3D-elokuvateatterissa.

Ääni

Ääniraita on jäsentynyt ja uhkaava, dialogiltaan luonteva ja toiminnaltaan iskevä.

Ekstrat

Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa, joista esimmäisellä ohjaaja Ridley Scott ja jälkimmäisellä kirjoittajat Jon Spaith ja Damon Lindelof. Boksista löytyy myös aiempi HD-versio omalta levyltään, jolla ekstroina lisäksi 19 min. Peter Weylandin aineistoista sekä 37 min. poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia. (PS/IJ)
13/09/2017
13/09/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy