Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Zodiac - ohjaajan versio

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 162 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 204594EAN: 7321946110473

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­vid Finc­her te­ki mai­neik­kaan tril­le­rinsä Se7en jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten.

Da­vid Finc­her te­ki mai­neik­kaan tril­le­rinsä Se7en jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Vä­lil­le mah­tuu vain yk­si mer­kittävä työ, ku­lu­tus­hys­te­riaa ja kie­rol­la ta­val­la yh­teis­kun­nan vä­ki­val­ta­kult­tuu­ria kri­ti­soi­va Fight Club.
Zo­diac jou­tuu si­ten pai­nee­seen ker­toes­saan do­ku­men­taa­ri­sia ja tril­le­rimäi­siä kei­no­ja vaih­del­len Ka­li­for­niaa ter­ro­ri­soi­neen to­sielämän sar­ja­mur­haa­jan ta­pauk­ses­ta. Elo­ku­va poh­jau­tuu mur­haa­jas­ta pak­ko­miel­teen saa­neen Ro­bert Grays­mit­hin (Ja­ke Gyl­len­haal) ro­maa­niin.
Finc­her oh­jaa roh­keas­ti, sillä hän ei tu­keu­du pii­naa­vaan jän­ni­tyk­seen, malt­taa pitää tah­din ar­ki­sen hi­taa­na ja välttää shok­ki­kei­no­ja. Näin hän saa­vut­taa uu­den­lais­ta rea­lis­mia. Lo­pul­ta sho­kee­raa­vat sur­mat eivät ole pääo­sas­sa, vaan se, kuin­ka laa­jan viuh­kan teot ai­heut­ta­vat mo­nien ih­mis­ten elämään. Ja nyt ei edes ole ky­se ih­mi­sistä, jot­ka ovat me­nettä­neet omai­siaan.
Au­tent­ti­siin ta­pah­tu­miin liit­tyvät elo­ku­va­viit­tauk­set on hyö­dyn­net­ty tai­dok­kaas­ti. Mur­haa­ja oli miel­ty­nyt King Kong -p­ro­jek­tin si­vu­tuot­tee­na teh­dyn Za­rof­fin koi­rat (1932, The Most Dan­ge­rous Ga­me) -e­lo­ku­van ase­tel­mas­ta, jos­sa hul­lu krei­vi metsäs­ti kaik­kein vaa­ral­li­sin­ta riis­taa eli saa­rel­leen haak­si­rik­kou­tu­nei­ta ih­mi­siä. Bur­ne Ho­garth si­vu­si tee­maa ai­koi­naan Tar­za­nin ar­kist­ri­peissään. Et­sivä Da­ve Tosc­hi oli esi­ku­va­na Ste­ve Mc­Quee­nin Bul­li­til­le ai­na aseen­kan­to­ta­paa myö­ten. Clint Eas­twoo­din Dir­ty Har­ry syn­tyi he­ti tuo­reel­taan Zo­diac-kuu­meen kes­kel­le ot­taen ins­pi­raa­tion kum­mis­ta to­sielämän ta­pah­tu­mis­ta.
Zo­diac pitäi­si nähdä teat­te­ris­sa, missä kat­so­jan huo­mio ei ek­sy mui­hin ak­ti­vi­teet­tei­hin. Elo­ku­va vaa­tii in­ten­sii­vistä seu­raa­mis­ta. Lop­pu­rat­kai­su on suo­ras­taan mes­ta­ril­li­nen la­ko­ni­suu­des­saan.
Aiem­paa pi­dem­pi oh­jaa­jan ver­sio toi­mii siinä missä nor­maa­li ver­sio­kin. Toi­sel­la kat­se­lu­ker­ral­la al­kaa är­syttää pää­hen­kilön vää­rin suo­men­net­tu tit­te­li. Mies ei ole sar­ja­ku­va­piirtäjä, vaan pi­la­piirtäjä. Ekst­ro­jen do­ku­ment­tio­sios­sa käy­tetään oi­keaa työn­ku­vaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuten DVD-versiossakin laadukas kuva ja ääniraita eivät pyri uusille urille, jotta ilmaisun peruslähtökohta ei vaarannu visuaalisuuden tai äänitehosteiden alle. Mutta BD on perin tarkka edelliseen versioon verrattuna. Ekstroihin on tallennettu kaksi kommenttiraitaa, peräti 214 min. dokumentit, jaetulla kuvalla esitetyt kohtaukset eri tekovaiheista ja traileri.(PS)
19/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy