Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tolkien

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2019Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112750459

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Do­me Ka­ru­kos­ki pää­si oh­jaa­maan kan­sainvä­listä elo­ku­va­tuo­tan­toa, jo­ka pe­rus­tui tun­ne­tun kir­jai­li­jan elämän­ta­ri­naan.

Do­me Ka­ru­kos­ki pää­si oh­jaa­maan kan­sainvä­listä elo­ku­va­tuo­tan­toa, jo­ka pe­rus­tui tun­ne­tun kir­jai­li­jan elämän­ta­ri­naan. Luon­nol­li­ses­ti se in­nos­ti suo­ma­lais­ta elo­ku­vavä­keä. Odo­tuk­set nou­si­vat, mut­ta suur­me­nes­tys jäi saa­mat­ta.
E­lo­ku­vaa voi kui­ten­kin suo­si­tel­la J.R.R. Tol­kie­niin­sa in­to­hi­moi­ses­ti suh­tau­tu­neil­le, ja hie­man yllättäen myös tyy­likkäistä rak­kau­se­lo­ku­vis­ta pitä­vil­le.
Tähän vä­liin jää­kin sit­ten ai­ka­moi­nen yleisö­no­sa. Mik­si näin? Ka­ru­kos­ken oh­jaa­mi­ses­ta saa­ti näyt­te­lijöi­den am­mat­ti­tai­dos­ta se ei jää kiin­ni.
Sa­noi­sin, että kä­si­kir­joi­tus on­tuu. Jo­ten­kin sen siir­to elo­ku­vaan on­tuu, mut­ta mik­si, se on­kin vai­keas­ti mää­ri­teltä­vissä. Jo­ten­kin tun­nel­ma on sinänsä oi­kea, mut­ta lat­tea.
Lop­pu­jen lo­puk­si Be­re­nin ja Lút­hie­nin eli Joh­nin ja Edit­hin kau­nis yh­tei­nen ta­ri­na kan­taa par­hai­ten. Poi­ka­ne­li­kon yh­teisöl­li­syys­kin ku­va­taan ta­val­lis­ta pa­rem­min, vaik­ka lap­sel­li­set tun­nus­huu­dot vai­vaan­nut­ta­vat­kin. Sitä vas­toin it­se pää­hen­kilön mal­las­vis­keissään il­moil­le päästämät, pe­rin pei­tel­lyt Jou­ka­hai­nen ja Väinämöi­nen -huu­dah­duk­set kuu­lu­vat elo­ku­van par­haim­piin het­kiin.
Se viit­taa­kin kä­si­kir­joi­tuk­sen ohuu­teen. Elo­ku­va muis­tut­taa muu­sik­koelämän­ker­to­ja, jois­ta ei hoh­ti­mil­la­kaan saa ir­ti, mi­hin ar­tis­tin tai­de oi­kein poh­jaa, mi­ten se on luo­tu tai mi­hin sillä py­ritään.
Ai­van suo­raan tästä ei ole ky­se, mut­ta kir­jo­jen poh­jaa ku­va­taan yli­mal­kai­si­na heit­toi­na ja asiaa tun­te­mat­to­mil­le hämäräk­si jää­villä viit­tauk­sil­la.
Os­tin en­simmäi­sellä in­ter­rail-mat­kal­la­ni elo­kuus­sa 1983 Humph­rey Car­pen­te­rin Tol­kien-elämän­ker­ran Sha­kes­pea­re & Co -kir­ja­kau­pas­ta. Se ker­toi pal­jon elo­ku­vaa pa­rem­min, kuin­ka kir­jai­li­ja am­men­si proo­saan­sa in­nos­tus­taan ger­maa­ni­sis­ta ja skan­di­naa­vi­sis­ta my­to­lo­giois­ta, mut­ta en­nen kaik­kea suo­men kie­lestä.
Ka­le­va­la sai pal­jon pai­noar­voa Car­pen­te­rin kir­jas­sa. Lie­nee ih­me, et­tei sitä enempää pai­no­tet­tu suo­ma­lai­soh­jaa­jan elo­ku­vas­sa. Ehkäpä Ka­ru­kos­ki syyl­lis­tyi sinänsä ymmär­rettäväs­ti kan­sal­li­seen vaa­ti­mat­to­muu­teem­me tai ei ha­lun­nut lii­kaa do­mi­noi­da ske­na­ris­tien työtä.
Yk­si asia mi­nua hen­kilö­koh­tai­ses­ti hu­vit­ti. Elo­ku­van dia­lo­gin suo­men­ta­ja te­ki sa­man vir­heen kuin yo-ai­nee­ni keväällä 1982. Kir­joi­tin LOTR:n viit­tauk­sis­ta his­to­rial­li­siin il­miöi­hin: sor­mus=a­to­mi­pom­mi, Mor­dor=­Sak­sa, Sa­ru­man=­teol­lis­tu­mi­nen, ho­bi­tit/­hal­tiat jne=ang­lo­sak­si­nen sää­ty-yh­teis­kun­ta. Näin, vaik­ka Mi­ka Wal­ta­rin ta­paan Tol­kien kiel­si jyrkäs­ti kaik­ki al­le­go­riat.
Minkä vir­heen siis teim­me? Kir­joi­tim­me Kes­ki­maa. Il­man vä­li­vii­vaa. No, opet­ta­ja tai lau­ta­kun­ta eivät ol­leet kii­lu­silmäi­siä tol­kie­nis­te­ja, jo­ten he eivät huo­man­neet. Lau­da­tur tu­li.

Kuva, ääni & ekstrat

Elegantisti punottu kuva on formaatin puitteissa tarkka ja vakaa, mutta ennen kaikkea sisällöllisesti huikea. Yhtälailla hallittu ja virkeä ääniraita luo vivahteikkaan äänimaiseman, jota vasten dialogi soljuu läsnäolevasti, joskin hitusen keskimääräisesti. Ekstroissa ohjaajan kommenttiraita, hyvä sarja poistettuja kohtauksia kommentein (12 min.), kooste elokuvasta (12 min.) ja kuvagalleria. (PS/IJ)
21/12/2019
21/12/2019

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy