Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Sully

Sully - Uroteko Hudson-joella 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2016Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7340112735623

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­den 2009 tam­mi­kuus­sa ta­pah­tu­nut U.S. Ai­rway­sin pak­ko­las­ku Hud­son­jo­keen oli us­ko­ma­ton ta­pah­tu­ma, jo­ka le­vi­si pian uu­ti­sis­sa ympä­ri maail­man.

Vuo­den 2009 tam­mi­kuus­sa ta­pah­tu­nut U.S. Ai­rway­sin pak­ko­las­ku Hud­son­jo­keen oli us­ko­ma­ton ta­pah­tu­ma, jo­ka le­vi­si pian uu­ti­sis­sa ympä­ri maail­man. Kap­tee­ni Ches­ley "Sul­ly" Sul­len­ber­gin kylmäpäi­syys ja järkähtämätön am­mat­ti­tai­to pe­las­ti kaik­kien ko­nees­sa ol­lei­den 155 ih­mi­sen hen­gen ti­lan­tees­sa, jos­sa ko­neen mo­lem­mat moot­to­rit sam­mui­vat kes­ken nou­sun. Ko­neen ja len­non­joh­don vä­li­sen kes­kus­te­lun tal­len­ne oli he­ti tuol­loin my­kistävää kuun­nel­ta­vaa, ja loi us­koa ih­mis­kun­taan ko­ko­lail­la toi­sel­la ta­val­la kuin li­ki­main ta­san kak­si vuot­ta myö­hem­min sat­tu­neen Cos­ta Con­cor­dian on­net­to­muus ja siitä le­vin­neet ra­dio­kes­kus­te­lut.
Hud­son­joen ih­meek­si ris­tit­ty ta­pah­tu­ma on esi­merk­ki ta­rua ih­meel­li­semmästä elämästä, jo­ten ei ole mikään ih­me, että ta­pah­tu­mat pää­tyivät lo­pul­ta myös elo­ku­vak­si. Kun oh­jaa­jak­si aset­tui it­se Clint Eas­twood oli­vat odo­tuk­set he­ti kor­keal­la, eikä Tom Hank­sin täh­dittämä trai­le­ri­kaan näitä ma­dal­ta­nut. Sil­ti ta­ka­rai­vos­sa kal­voi epäi­lys siitä pys­tyykö elo­ku­va tällä ker­taa te­kemään kun­niaa to­sielämäl­le — var­sin­kin kun ker­ron­ta tun­tui kes­kit­tyvän kap­tee­nin syyl­li­syy­den pen­ko­mi­seen.
Vain 208 se­kun­tia kestä­nyt ta­pah­tu­ma­jak­so käydään elo­ku­vas­sa lä­pi mo­nel­ta kan­nal­ta ja eri­tyi­ses­ti on­net­to­muut­ta tut­ki­neen NTSB-ko­mi­tean työs­ken­te­lyn kaut­ta. Me­dias­sa vä­littömäs­ti san­ka­rik­si ju­lis­tet­tu kap­tee­ni jou­tui ko­mi­tean edessä tiuk­kaan syy­niin, jos­sa oli tar­koi­tuk­se­na sel­vittää oli­si­ko ko­ne voi­nut kään­tyä ja las­keu­tua kentäl­le. Pian on­net­to­muu­den jäl­keen me­dian kaut­ta kuul­luun ai­don oh­jaa­mo­tal­len­teen myötä epäi­lyt muis­ta vaih­toeh­dois­ta tun­tui­vat aka­tee­mi­sil­ta, ja si­ten elo­ku­van lähtö­koh­ta ajo­jah­dil­ta. Oh­jaa­jal­le tyy­pil­li­seen ta­paan kä­sit­te­ly on kui­ten­kin tällä­kin ker­taa pait­si tah­di­kas­ta myös kai­kes­ta pää­tel­len to­tuu­den­mu­kais­ta.
E­lo­ku­van NTSB:stä an­ta­ma ne­ga­tii­vi­nen ku­va on sil­ti herät­ty­nyt ko­hua. NTSB:n käyttämät Air­bu­sin si­mu­laa­tiot esi­tetään tässä niin sur­kei­na, päätök­sen­teon täy­sin ohit­ta­vi­na me­kaa­ni­si­na näy­tel­minä, ja it­se NTSB:n työs­ken­te­ly niin kä­dettömän puo­lueel­li­se­na, että kat­so­ja toi­voo ky­seessä ole­van elo­ku­val­li­nen va­paus.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa Tom Hanks te­kee funk­tio­naa­li­sen ve­toa­van suo­ri­tuk­sen kylmä­her­moi­se­na kap­tee­ni­na, jo­ka tun­tuu us­kol­li­sel­ta esi­ku­val­leen. Muu­ta­ma si­vu­hah­mo­jen vetämä koh­taus siellä täällä tun­tuu hi­ve­nen tur­han me­lod­ra­maat­ti­sel­ta, mut­ta val­tao­sin oh­jaa­ja Eas­twood hal­lit­see hän­kin ko­neen­sa tai­dok­kaas­ti. Ele­gan­tis­ti ai­hee­seen­sa pu­reu­tu­va elo­ku­va mais­tuu elävältä ja edes­ta­kai­sin pyyh­kivä, pykä­littäin an­tian­sa tar­ken­ta­va, ker­ron­ta ele­gan­tis­ti ra­ken­ne­tul­ta. Ko­mea elo­ku­va.

Kuva

Upea 4K-kuva edustaa aitoa UHD-kuvaa, joka on kuvattu ja masteroitu ilman kompromisseja. Viiltävän terävä ja kaikessa kohmeisessa kylmäsävyisyydessään vaikuttava kuva. Hillitty ääniraita antaa tapahtumien luoda dramatiikkansa, minkä ne myös tekevät.

Ääni

Myös samasta boksista omalta levyltään löytyvä 2K-kuva edustaa oman painosarjansa aatelia. Jälki on kyllin terävä löytämään yksityiskohtia ihmisten kasvoilta ja kankaista, mutta anti ei ole yhtä järisyttävän erottelevaa kuin 4K:ssa. Vakaa, värikylläinen ja terävä kuva ansaitsee sekin 5 tähteä.

Ekstrat

4K-version levy on ekstraton. 2K-version levyltä löytyy ekstroiksi hyvä making of (20 min.) ja erinomaiset koosteet kapteeni Sullenbergin elämästä (20 min.) sekä tositarinasta kapteenin ja perämiehen kertomana (16 min.). (IJ)
23/02/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy