Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Wrestler – Painija

The Wrestler 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Cinema Mondo 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Cinema Mondo) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­lo­ku­vas­sa The Wrest­ler näyt­te­lijä Mic­key Rour­ken naa­ma näyttää yhtä park­kiin­tu­neel­ta kuin hä­nen ste­roi­di­piik­kien tik­ka­tau­lu­na ol­lut ta­ka­puo­len­sa.

E­lo­ku­vas­sa The Wrest­ler näyt­te­lijä Mic­key Rour­ken naa­ma näyttää yhtä park­kiin­tu­neel­ta kuin hä­nen ste­roi­di­piik­kien tik­ka­tau­lu­na ol­lut ta­ka­puo­len­sa. Pai­ni­jan ruu­miis­ta voi­man­koe­tuk­set ja ke­hon määrä­tie­toi­nen ra­ken­ta­mi­nen ovat muo­kan­neet vai­kut­ta­van veis­tok­sen. Se kerää nais­ten ja nuo­ri­son ihai­lua ja it­kettää pie­niä lap­sia sekä joi­ta­kin Rour­ken ikä­to­ve­rei­ta, joi­den aa­muis­ta kylppä­rin pei­lin edessä tu­lee fil­min jäl­keen en­tistä­kin tak­kui­sem­pia.
En­sik­si tie­tois­ku. Ana­bo­lis­ten ste­roi­dien ja kas­vu­hor­mo­nin käyttö ai­heut­taa mie­hillä ki­ves­ten sur­kas­tu­mis­ta, rin­to­jen suu­re­ne­mis­ta, agg­res­sii­vi­suut­ta ja mie­lia­lo­jen vaih­te­lua eu­fo­rias­ta ma­sen­nuk­seen. Ame­ri­kas­sa am­mat­ti­pai­ni­joi­den kuo­le­mil­la ja vä­ki­val­lan­teoil­la on ar­vel­tu useis­sa ta­pauk­sis­sa ol­leen yh­teyttä ste­roi­dien käyttöön. Vii­mei­sin uu­ti­nen ker­too, että Wrest­ler-e­lo­ku­vas­sa ana­bo­li­sia Ran­dy ”T­he Ram” Ro­bin­so­nil­le pu­ku­huo­nees­sa kaup­paa­vaa ”näyt­te­lijää” epäillään kiel­let­ty­jen ai­nei­den myyn­nistä myös to­sielämässä.
Mut­ta Dar­ren Aro­nofs­kyn elo­ku­va on hie­no. Show­pai­ni­jan elämä ja­kau­tuu kol­meen jak­soon kuin mart­tyy­rin kär­si­mysnäy­telmää ha­vain­nol­lis­ta­va trip­tyyk­ki. Nuo­ren haas­ta­jan voit­to­put­ki kehässä on enää muis­to 80-lu­vul­ta. Vii­si­kymp­pi­senä la­jin en­ti­nen ve­to­nau­la pyö­rii nos­tal­gia-ak­ti­na kuih­tu­neil­la palk­kioil­la tunk­kai­sis­sa sa­leis­sa har­ve­ne­van har­ras­ta­jay­leisön edessä. Koh­ta­lon is­ku­na – tai ana­bo­lis­ten ai­nei­den lii­kakäytön en­nus­tet­ta­va­na tu­lok­se­na – kehä­raak­ki tuu­per­tuu sydän­koh­tauk­seen. Ohi­tus­leik­kauk­sen jäl­keen uu­si elämä on mah­dol­li­nen vain pie­nemmällä vaih­teel­la. Tyy­tyykö Ran­dy au­rin­gon­las­kuun vai rai­voaa­ko va­lon sam­mu­mis­ta vas­taan?
Kun­nian­hi­moi­sen ja uu­vut­ta­van ma­te­maa­tik­koe­lo­ku­van­sa Pi (1998) vai­no­har­ha­se­koi­lul­la esiin­nous­sut Aro­nofs­ky on vuo­si­kym­mentä myö­hem­min op­pi­nut pel­kistämään, luot­ta­maan ku­viin ja näyt­te­lijöi­hin. Wrest­le­rin on ku­van­nut do­ku­men­taa­reis­sa an­sioi­tu­nut Ma­ry­se Al­ber­ti. Otok­sis­ta löy­tyy­kin kas­voil­le lyövää vä­littö­myyttä ja het­keen tart­tu­mi­sen pal­jas­ta to­dis­tus­voi­maa. Suo­sik­ki­ni on Ran­dyn kä­dessä tar­peet­to­mak­si käyvä kuu­lakär­ki­kynä, kun elähtä­nyt pai­ni­san­ka­ri on näytök­sen jäl­keen an­ta­nut ne ai­noat pyy­de­tyt nim­ma­rit kah­del­le vart­tu­neel­le ihai­li­jal­le (toi­nen heistä elo­ku­van kä­si­kir­joit­ta­ja Ro­bert D. Sie­gel).
Ran­dyn vie­rellä kul­kee yhtä ra­vis­tu­nei­ta la­ji­to­ve­rei­ta. Par­hais­ta päi­vistä muis­tut­ta­vat vain is­ku­jen, vääntö­jen ja hyp­py­jen tuot­ta­mat vam­mat. Ran­dyl­la on kuu­lo­lait­teen­sa (jon­ka hän pois­taa baa­ri­kier­rok­sil­la) ja nyt leik­kau­sar­pi rin­ta­las­tan koh­dal­la. Mie­hen ei tar­vit­se kai­vaa esiin ikänäön tuo­mia silmä­la­se­ja (tar­peis­ton hank­ki­ja an­sait­si­si Os­ca­rin luon­teik­kaas­ta pa­nos­tuk­ses­ta an­ti­san­ka­rin hah­mo­tuk­seen) nähdäk­seen, että am­ma­til­li­ses­ti edessä on vain alamä­keä.
Co­me­back vai exit?
Pai­ni on Ran­dyn ko­ko elämä. Vä­lit tyttä­reen py­syvät etäi­sinä lä­hes­ty­mi­sy­ri­tyk­sistä huo­li­mat­ta. Evan Rac­hel Wood on­nis­tuu tyttä­renä, vaik­ka vii­mei­nen koh­taa­mi­nen on­kin juo­nen yliam­mut­tu kau­neus­vir­he. Suh­de sek­si­baa­rin tan­ko­tans­si­ja Cas­si­dyyn vai­kut­taa se­kin mah­dot­to­mal­ta, kun kum­pi­kaan viih­teen pal­ve­lua­lan am­mat­ti­lai­sis­ta ei osaa so­vit­taa ra­jo­ja työn ja yk­si­tyi­selämän vä­lil­le.
Cas­si­dyn kas­voil­ta nä­kyy nai­sen tur­hau­tu­mi­nen mies­ten viih­dyttäjänä is­ku­rep­liik­kien ja hal­van ero­tii­kan el­taan­tu­nees­sa, sie­lua syövässä il­ma­pii­rissä. Ma­ri­sa To­mei ta­voit­taa sau­mat­to­mas­ti hah­mon ris­ti­rii­tai­set tun­teet eläh­dyttävässä roo­li­työssään.
A­ro­nofs­ky huo­mioi osu­vas­ti myös si­vu­hen­kilöt. Vi­deo­pe­li ja­lasmö­kissä naa­pu­rus­ton ka­ka­ran kans­sa on ker­to­va. Het­ki van­hen­tu­neen tie­to­ko­ne­pe­lin pa­ris­sa on po­jal­ta ystävän­pal­ve­lus pi­ha­pii­rin lem­peäl­le jä­til­le. Cas­si­dyn 9-vuo­tiaan huo­nees­sa The Ra­min hah­mos­ta ke­hi­tet­ty muo­viuk­ke­li ohit­taa tek­ni­semmät le­lut ja in­nos­taa lap­sen leik­kiin.
Ran­dy ko­kei­lee päivä­työtä mar­ke­tin tis­killä. Ins­pi­roi­tu­neis­sa koh­tauk­sis­sa hän naut­tii työ­ni­los­ta show­li­ha­mes­ta­ri­na. Mut­ta en­ti­nen elämä tun­kee si­vii­liin­kin, jo­ten mies päättää yrittää lääkä­rin va­roi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vielä vii­meistä näytö­sot­te­lua, oli tu­lok­se­na sit­ten co­me­back tai lo­pul­li­nen exit.
Puit­teil­taan mies on kaap­pi, mus­ke­leis­ta ko­koon kur­sit­tu Fran­kens­tein. Koh­taus au­tios­sa tans­si­sa­lis­sa tyttä­ren kans­sa on­kin suo­raan Kau­not­ta­res­ta ja hir­viöstä. Ro­mu­lui­sen vas­ta­pai­no­na nähdään nai­sel­li­sia piir­teitä ja eleitä. Ko­ris­teel­li­set tri­koot kuu­lu­vat show­pai­niin va­kio­na. Ran­dyn tuk­ka on pitkä ki­ha­ra blon­di, ot­sal­ta suit­ta­va lei­jo­nan­har­ja, jo­ka ko­to­na pan­naan tä­timäi­sel­le nut­tu­ral­le. Vii­mei­seen koe­tuk­seen mies ei eh­di kam­paa­jal­le eikä so­la­riu­miin, vaan lait­taa vä­rit it­se pei­lin edessä put­ki­lois­ta.
Teat­te­rin, sir­kuk­sen ja ur­hei­lun vä­li­maas­toon si­joit­tu­va pai­ni­la­ji näyttäy­tyy raa­ka­na kuin vuo­ro­pu­he­lus­sa mai­nit­tu fil­mi The Pas­sion of the Ch­rist. Pu­ku­huo­neen puo­lel­la am­mat­ti­lais­ten vel­jeys on kui­ten­kin läm­min­hen­kistä ja kan­nus­ta­vaa. Ran­dyn ko­ti on kehässä ja show­pai­nil­le tyy­pil­li­sen uho­pu­heen si­jas­ta hän esittää­kin rak­kau­den­tun­nus­tuk­sen elämän­ta­val­le.
Rour­ken suo­ri­tus on jä­ri­syttävä. Näyt­te­lijän kas­vot ovat elämän jäl­jiltä ki­vet­ty­neet naa­miok­si vähän lei­kel­lyn Mic­hael Jack­so­nin ta­paan. Sil­ti niiltä ais­tii eloi­suut­ta, jo­ka ve­nyy pai­ni­jas­sa ja­lou­des­ta ko­miik­kaan, pet­ty­myk­sestä ur­heaan nou­suun.
Päätö­sot­te­lus­sa Ran­dy The Ram uh­rau­tuu vielä ker­ran pal­vo­van yleisön edessä. Lois­ta­va koh­taus ver­tau­tuu Scor­se­sen Rai­von härän nyrk­kei­lye­riin. Lop­pu­ku­va on ne­ro­kas ja ai­noa mah­dol­li­nen päätös ta­ri­nal­le. (HB)
27/04/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy