Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Les Miserables

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 158 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582932164

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Hugh Jackman ja Colm Wilkinson
Hugh Jackman ja Colm Wilkinson
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne

Elokuva

Vic­tor Hu­gon kuu­lui­saan ro­maa­niin ja siitä teh­tyyn me­nes­tys­mu­si­kaa­liin poh­jau­tu­va elo­ku­va­ver­sio on ker­ras­saan va­loit­ta­va ta­paus.

Vic­tor Hu­gon kuu­lui­saan ro­maa­niin ja siitä teh­tyyn me­nes­tys­mu­si­kaa­liin poh­jau­tu­va elo­ku­va­ver­sio on ker­ras­saan va­loit­ta­va ta­paus. Oh­jaa­ja Tom Hoo­per (mm. HBO:n upea mi­ni­sar­ja "John Adams" ja "Ku­nin­kaan pu­he") luot­saa eep­pistä ta­ri­naa var­mal­la kä­dellä ja tar­kal­la silmällä. Vah­va ta­ri­na saa tässä tuek­seen upean rik­kaan pe­rio­di-il­meen ja elävän au­dio­vi­suaa­li­sen kuo­sin, jo­ka täyttää vai­vat­ta saa­man­sa pe­rinnön aset­ta­mat odo­tuk­set. Ilah­dut­ta­vin­ta kui­ten­kin on että ko­ko­nai­suus ei jää kaa­van mu­kai­sek­si mam­mut­ti­mai­sek­si pat­sas­te­luk­si, vaan te­kijät ovat on­nis­tu­neet luo­maan elävän mo­der­nin mu­si­kaa­lin, jo­ka pien­ten nyans­sien joh­dos­ta kestää myös lä­hemmän tar­kas­te­lun.
Käytännössä kaik­ki elo­ku­van dia­lo­gi kuul­laan lau­let­tu­na, mikä vaa­tii aluk­si pal­jon to­tut­te­lua, mut­ta hymäh­dyk­set vaih­tu­vat vääjäämättä ar­vos­tuk­sek­si kun näyt­te­lijä toi­sen­sa perään on­nis­tuu vä­littämään ko­mean tun­ne­la­tauk­sen lau­lun kaut­ta. Te­kijät ovat­kin yl­peitä pait­si siitä että kaik­ki näyt­te­lijät lau­loi­vat omat osuu­ten­sa, myös eri­tyi­ses­ti siitä että lau­lu tal­tioi­tiin ku­vaus­ti­lan­teis­sa li­venä — eikä play­bac­kiin luot­taen. Hugh Jack­man vaa­tii res­pek­tiä he­ti alun "Look Down" -or­ja­ka­lee­ri­taon­nal­la ja myös Rus­sell Crowe pää­see vauh­tiin mies­ten hie­non yh­tei­sen kak­sin­tais­te­lun "T­he Conf­ron­ta­tion" myötä. An­ne Hat­haway puo­les­taan pal­kit­tiin perä­ti si­vuo­sa-Os­ca­ril­la käytännössä yh­destä koh­tauk­ses­ta, jos­sa hän esittää vah­van oma­peräi­seen ja roh­kean tul­kin­nan kap­pa­lees­ta "I Drea­med a Dream". Kun tähän vielä lisätään Colm Wil­kin­so­nin, Sa­mant­ha Bank­sin ja Ed­die Red­may­nen vuo­da­tuk­set, jouk­ko­koh­tauk­set, sekä Sac­ha Ba­ron Co­he­nin ja He­le­na Bon­ham Car­te­rin huu­mo­ri­pi­toi­set lu­ri­tuk­set on koos­sa pe­rin va­kuut­ta­va elo­ku­va­mu­si­kaa­li.
Mu­si­kaa­lei­hin tot­tu­mat­to­mil­le kat­so­jil­le, joi­hin it­se­ni­kin las­ken, lä­peensä lau­let­tu dia­lo­gi voi osoit­tau­tua vai­keas­ti yli­tettäväk­si es­teek­si, mut­ta nau­res­ke­lun si­jaan il­mai­su­muo­dol­le kan­nat­taa an­taa mah­dol­li­suus. Lo­pul­ta lyy­ri­nen dia­lo­gi ja hah­mo­jen sie­lun­maail­man avoi­mek­si kir­jak­si muut­ta­va for­maat­ti tar­joa­vat vä­kevän elo­ku­val­li­sen elä­myk­sen. Sa­not­ta­va myös on että mo­neen ää­neen ete­nevät koh­tauk­set, ku­ten ra­kas­ta­vais­ten duet­to tai Val­jea­nin lähtö, toi­mi­vat hämmäs­tyttävän hy­vin ja usein mo­neen eri suun­taan: yh­del­le ti­lan­ne on ilon ja toi­sel­le su­run het­ki. Tämä elo­ku­va on tästä eteenpäin se mit­ta­tik­ku, jo­ta vas­ten kaik­kia pe­rio­di­mu­si­kaa­le­ja ver­ra­taan. Bra­vo.

Kuva & ääni

Komea kuva loistaa rikkaissa teatralisissa miljöissä ja tarjoaa kiitettävän erottelevaa toistoa, jonka virheettömästi luotu miljöö myös kestää. Piirto jätetään silti pääosin aavistuksen pehmeäksi. Komeiden melodioiden ja suurten tunnelatausten musiikkiraita vakuuttaa, mutta tunteelta, että skaala jää hieman rajalliseksi ei voi täysin välttyä.

Ekstrat

Ekstroissa mainio ohjaajan kommenttiraita, erinomainen making of (64 min.) ja kooste Victor Hugon romaanista (11 min.). (IJ)
06/07/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy