Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Julieta

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: Future Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mad­rid kylläs­tyttää.

Mad­rid kylläs­tyttää. Ju­lie­ta us­koo mai­se­man­vaih­don avit­ta­van. Tuo­re mie­systävä on suun­ni­tel­lut kai­ken val­miik­si, uu­si elämä au­to­mat­kan päässä odot­taa. Muu­ton ta­ka­na hais­kah­tai­si ole­van jo­tain mit­ta­vam­paa kuin vä­lissä ole­vat ki­lo­met­rit.
Sa­la­ma­nis­kus­ta, sa­tun­nai­nen ta­paa­mi­nen ka­dul­la muut­taa asioi­den suun­nan. Sa­la­peräi­ses­ti käyttäy­tyvän Ju­lie­tan te­ko­jen taus­tal­la on kuin on­kin suu­rem­pi sa­lai­suus.
Päätös jäädä aloil­leen va­paut­taa Ju­lie­tal­le omaa ai­kaa. Tuo­re mie­systävä ei tähän ka­len­te­riin mah­du. Ka­tu­ta­paa­mi­nen jää kai­ve­le­maan, ava­ten Ju­lie­tan lu­kon men­nei­syy­teen, ai­kaan, jon­ka hän oli tra­ge­dian vuok­si pyr­ki­nyt sul­ke­maan ta­ka-a­lal­le.
Päämäärä­tie­toi­ses­ti Ju­lie­ta ryh­tyy toi­meen. Hän kir­joit­taa päivä­kir­ja­muo­tois­ta kir­jettä, tun­nus­tus­ta his­to­rias­taan. Sa­mas­sa elämä­ker­rak­si kas­va­vas­sa hui­mas­sa kir­jeessä avau­tuu hui­kai­se­van elämän­ma­kui­nen ta­ri­na ih­mi­syy­den haas­teis­ta, yhtä­lail­la kas­vat­ta­mi­sen vai­keu­des­ta kuin ih­mis­suh­tei­den päät­tymättömästä myrs­kystä. Ai­kui­suus käydään lä­vit­se tar­kas­ti kuin his­to­rian­kir­jois­sa.
P­sy­ko­lo­gi­sen dra­ma­tii­kan suur­mes­ta­ri Ped­ro Al­mo­do­var on ujut­tau­tu­nut poik­keuk­sel­li­sen syväl­le mie­len syö­ve­rei­hin. Pa­luu ko­me­dias­ta ve­revän draa­man pa­riin, vah­van eu­roop­pa­lai­sen nai­sen sie­lun tul­kin­taan, on tär­keä päätös maa­no­sam­me elo­ku­va­pe­rimää silmällä pitäen.
Al­mo­do­var re­pii kes­ki-ikäi­sen nai­sen sie­lun ja sydä­men leväl­leen val­ko­kan­kaal­le. Oh­jaa­ja to­teut­taa sat­tu­maa, luo­den tyhjästä us­ko­ma­ton­ta draa­maa, ja täy­sin ve­den­pitäväs­ti. Al­ku­mi­nuut­tien sat­tu­man­va­rai­nen koh­taa­mi­nen toi­mii häm­mentävänä kouk­ku­na, kat­so­ja lu­ki­taan soh­va­tuo­liin vä­littömäs­ti. Al­mo­do­va­rin ky­ky ryt­mittää elo­ku­vaa het­kel­li­sillä yllä­tyk­sillä, lä­hes maa­gi­seen rea­lis­miin viit­taa­vil­la ele­men­teillä, on tyrmäävän te­ho­kas.
Vaik­ka per­he-elämässä kaik­ki pääl­li­sin puo­lin oli­si hy­vin, ei van­hem­muus ole help­poa. Al­mo­do­var ha­luaa näyttää per­he-elämän mo­niu­lot­tei­suu­den. Pääl­li­sin puo­lin on­nel­li­sel­ta vai­kut­ta­va ase­tel­ma ei tar­vit­se suur­ta­kaan säröä sär­kyäk­seen. Oh­jaa­ja ku­vaa lap­si­suh­det­ta kir­kas­silmäi­ses­ti, lap­sen tär­keys, äi­ti-, isä-, avio­puo­li­so- ja lap­si­suh­tei­den mo­ni­muo­toi­suus ja ro­soi­suus sy­ven­netään puo­les­sa­tois­ta tun­nis­sa elämän­mit­tai­sek­si vyyh­dik­si.
Kir­jal­li­suu­den No­be­lin muu­ta­ma vuo­si ta­ka­pe­rin po­kan­neen Ali­ce Mun­ron no­vel­leis­ta koos­tet­tu hui­kai­se­va elo­ku­va saa­pui elo­ku­va­teat­te­rei­hin elo­kuus­sa. (VA)
21/08/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy