Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Syvänsininen meri

The Deep Blue Sea 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: Atlantic Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Terence Davies -
Terence Davies - "Englannin merkittävin elävä ohjaaja."
Valintoja sodanjälkeisessä Britanniassa. Rachel Weisz
Valintoja sodanjälkeisessä Britanniassa. Rachel Weisz
- Milloin se hai hyökkää? - Ei, ei tämä ole se Harlinin Deep Blue Sea!
- Milloin se hai hyökkää? - Ei, ei tämä ole se Harlinin Deep Blue Sea!
Terence Rattiganin näytelmä filmattiin ensimmäisen kerran 50-luvulla
Terence Rattiganin näytelmä filmattiin ensimmäisen kerran 50-luvulla

Elokuva

Sir Te­ren­ce Rat­ti­gan oli Eng­lan­nin me­nes­ty­neim­piä näy­telmä­kir­jai­li­joi­ta.

Sir Te­ren­ce Rat­ti­gan (1911-1977) oli Eng­lan­nin me­nes­ty­neim­piä näy­telmä­kir­jai­li­joi­ta. 50-lu­vun lo­pul­la ”­nuor­ten vi­hais­ten mies­ten” työläis­ku­vaus­ten brit­tid­raa­ma syrjäyt­ti Rat­ti­ga­nin pie­ni­muo­toi­set, ylempää luok­kaa kä­si­tel­leet näy­telmät. Vii­me vuo­si­kym­me­ninä mai­ne on pa­lau­tu­nut. Mo­net Rat­ti­ga­nin tun­ne­tuim­mis­ta teok­sis­ta on so­vi­tet­tu myös elo­ku­vik­si, ku­ten Mie­hen var­jo (T­he Brow­ning Ver­sion), Wins­low’n kun­nia (T­he Wins­low boy) ja Eri pöy­dissä (Se­pa­ra­te Tab­les).
Rat­ti­ga­nin 50-lu­vun teks­tistä mu­kail­tu Syvän­si­ni­nen me­ri on Te­ren­ce Da­vie­sin en­simmäi­nen fik­tio vuo­si­kym­me­neen. Kir­jai­mel­li­nen käännös Syvä, si­ni­nen me­ri, oli­si oi­keam­pi. Pää­hen­kilö Hes­ter (Rac­hel Weisz) jou­tuu va­li­koi­maan kah­des­ta pa­has­ta: ”­be­tween the de­vil and the deep blue sea”. Hes­ter kai­paa jo­tain muu­ta kuin mitä avio­liit­to hil­li­tyn tuo­ma­ris­mie­hen, Sir Wil­liam Col­lye­rin kans­sa (Si­mon Rus­sell Bea­le) pys­tyy tar­joa­maan.
So­das­ta pa­laa­va lentäjä Fred­die (Tom Hidd­les­ton) herättää La­dy Col­lye­rin ui­nu­vat tun­teet. Mut­ta mies on so­ta­ko­ke­mus­ten trau­ma­ti­soi­ma. Fred­die on le­vo­ton eikä löydä paik­kaan­sa rau­han ajan työelämässä. Suh­de jou­tuu krii­siin, kun luon­teet ovat eri­lai­sia. Sir Wil­lia­mil­la oli tar­jot­ta­va­na vain Sha­kes­pea­ren so­net­te­ja. Fred­dien kans­sa fyy­si­nen yh­teys toi­mii, mut­ta Hes­ter ei löydä hä­nestä hen­kistä kump­pa­nia.
Pe­rib­rit­tiläi­seen ta­paan Sir Wil­lia­min äi­ti pitää ”­va­ro­vais­ta in­nok­kuut­ta” pa­rem­pa­na kuin ris­kial­tis­ta in­to­hi­moa. Fred­dien Hes­te­ril­le tar­joa­ma ruu­miil­li­nen rak­kaus on Wil­lia­mis­ta jo­tain ”p­ri­mi­tii­vistä”. Hes­te­ril­le se on luon­non­mu­kais­ta. Näyt­te­lijät ta­voit­ta­vat sa­na­va­lin­to­jen vi­vah­teet ää­nen­pai­nois­sa ja kat­seis­sa. Sekä Weisz, Hidd­les­ton että Bea­le ovat suu­ren­moi­sia.
B­ri­tan­nian ”­par­haak­si eläväk­si oh­jaa­jak­si” mai­nit­tu Da­vies, 65, val­loit­ti ai­ka­naan So­dan­kylässä it­sei­ro­ni­sel­la huu­mo­ril­laan sekä sä­vel­tai­teen ja ru­nou­den tun­te­muk­sel­laan. Da­vies herättää men­neen vä­kevään eloon ja mu­siik­ki on ai­na tär­keä osa­te­kijä. Juo­neen ei niinkään sat­sa­ta, vaan sisäi­seen ta­pah­tu­mi­seen. Jo­kai­nen het­ki on mer­ki­tyk­sel­li­nen, täynnä vä­ri­sevää tun­net­ta.
Oh­jaa­ja on hen­kilöil­leen ar­mol­li­nen. Ta­sa-ar­voi­nen nä­ke­mys koh­te­lee kaik­kia yk­silöitä ar­vok­kai­na ja osoit­taa heillä ole­van syynsä. Ann Mitc­hel­lin esittämä vuok­raemäntä, jo­ka ”ei kan­na­ta eikä tuo­mit­se” Hes­te­rin käytöstä, näyttää oman elämänlä­hei­sen esi­merk­kinsä rak­kau­des­ta, jos­sa pestään sai­raan puo­li­son la­ka­nat ja säi­ly­tetään elämän ar­vok­kuus.
Sek­si­koh­tauk­seen­kin Da­vies löytää yllättäen jo­tain uut­ta. Weis­zin ja Hidd­les­to­nin var­ta­lot eivät kiin­nitä huo­mio­ta kim­moi­suu­del­laan tai ame­rik­ka­lais­mal­li­sel­la rus­ke­tuk­sel­la. Eng­lan­nin vähäi­nen au­rin­ko, va­lol­ta suo­jaa­vat ras­kaat ver­hot ja säännös­te­ly­na­lai­nen ra­vin­to ovat teh­neet ih­mi­sistä kal­pei­ta. Pa­rin yh­teen kie­tou­tu­va val­koi­nen iho ko­ros­taa in­hi­mil­li­syyttä ja sa­mal­la suh­teen herkkää haa­voit­tu­vuut­ta.
Pysäyttä­vin lau­lu­koh­taus – sekä kat­so­jal­le että epä­toi­voi­sel­le Hes­te­ril­le – on maa­na­lai­sen ase­mal­la välähtävä muis­to pom­mi­tuk­ses­ta. Suo­jaan juos­sut vä­ki, her­rat ja työläi­set yh­dessä, lau­laa ir­lan­ti­lais­ta kan­sansä­velmää aa­vee­na kul­ke­vas­ta Mol­ly Ma­lo­nes­ta. Hes­ter sa­mais­tuu lau­lun Mol­lyyn. Rak­kaus ja elämä te­kevät ih­mi­sistä vael­ta­via aa­vei­ta, mut­ta jo­tain kau­nis­ta siitä­kin voi löytää.
A­lykkäässä ja tun­teik­kaas­sa elo­ku­vas­sa on fik­sua huu­mo­ria. Tai­de­mu­seoon mennään kat­so­maan imp­res­sio­nis­te­ja ”­mo­nen Mo­net’s­ta syystä”. Ker­ron­ta käyn­nis­tyy it­se­mur­hay­ri­tyk­sellä, mut­ta synkkä fil­mi ei ole. Hah­mois­sa on sit­keyttä nii­den kamp­pail­les­sa vä­hien va­lin­nan­mah­dol­li­suuk­sien kes­kellä. – Kaik­ki ei sentään ole kor­til­la, to­teaa Fred­die suu­del­les­saan Hes­te­riä. Ero ei ole lop­pu, vaan mah­dol­li­suus uu­teen kul­le­kin osa­puo­lel­le.
Syvän­si­ni­sen me­ren päätös on niin lä­hellä Hap­py En­diä kuin Te­ren­ce Da­vie­sin fil­missä on mah­dol­lis­ta. Ro­mant­ti­nen elo­ku­va ei ehkä ole ky­seessä, mut­ta kyllä­kin hy­vin tark­ka nä­ke­mys rak­kau­des­ta. Kat­so­ja voi suh­tau­tua jo­ko va­ro­vai­ses­ti tai in­to­hi­moi­ses­ti. (HB)
08/07/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy