Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Jack Reacher - paluu päämajaan

Jack Reacher - Never Go Back 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ex-e­vers­ti Jack Reac­he­rin en­tistä osas­toa joh­taa näinä päi­vinä Miss Maail­ma -­ta­son evers­ti Su­san Tur­ner.

Ex-e­vers­ti Jack Reac­he­rin en­tistä osas­toa joh­taa näinä päi­vinä Miss Maail­ma -ta­son evers­ti Su­san Tur­ner. Tuo­re po­mo van­gi­taan vä­hintään­kin epämääräi­sin pe­rus­tein, osal­li­suus toi­sel­la puo­len maail­maa ta­pah­tu­nei­siin te­loi­tuk­siin ei pa­pe­ril­la, eikä Reac­he­riä, va­kuu­ta. Suo­ri­te­taan ve­ri­nen van­ki­lao­pe­raa­tio. Tur­ner-Reac­her-kak­si­kon tehtävä muo­tou­tuu len­nos­sa, ajo­jah­din poh­ja­na on eri­lais­ten syyttö­myyk­sien ja syyl­li­syyk­sien pe­rus­te­le­mi­nen. Vi­hol­li­sia il­maan­tuu jo­ka nur­kal­ta.
Maail­man­pe­las­ta­jat tai glo­baa­lia ri­kol­li­suut­ta set­vivät, ar­ki­sel­ta näyttävät su­per­san­ka­rit, ovat kuo­le­va la­ji­tyyp­pi. Mai­nit­tuun jouk­koon su­lau­tu­va Jack Reac­her on han­ka­la ta­paus. Reac­he­rin tu­los­kes­kei­nen, var­sin suo­ra­vii­vai­nen on­gel­man­rat­kai­su­mal­li pyr­kii rea­lis­miin, ol­len kui­ten­kin täy­sin yli­luon­nol­lis­ta, ylit­se­pur­sua­vaa vä­ki­val­lan ilo­tu­li­tus­ta.
Kä­si­kir­joi­tus rul­laa epäus­kot­ta­va­na, pääo­sin mie­len­kiin­not­to­ma­na. So­ti­las­po­lii­si­joh­don ja kan­sainvä­li­sen ri­kol­lis­toi­min­nan yh­teyk­siä et­sitään sisältä päin. Ohes­sa kul­je­te­taan pie­ni­muo­tois­ta, oras­ta­vaa rak­kaus­ta­ri­naa sekä tut­ki­taan Reac­he­rin mah­dol­lis­ta isyys­ky­sy­mystä.
Tom Crui­sen esittäessä it­seään mer­kittäväs­ti raa­mik­kaam­paa roo­li­hah­moa, ka­rua Jack Reac­he­ria, on rea­lis­min vii­me­rip­peet ka­do­tet­tu. Esi­ku­van­sa ja­lanjäl­jissä kul­ke­mi­seen Crui­sen tai­dot eivät riitä. Il­meetön tih­rus­ta­ja ei ole missään mää­rin us­kot­ta­va en­ti­senä me­ga­su­per­tap­pa­jaup­see­ri­na.
Toi­nen Lee Chil­din kir­jaan poh­jau­tu­va Jack Reac­her -fil­ma­ti­soin­ti le­viää val­ko­kan­kail­le per­jan­tai­na 21. lo­ka­kuu­ta. (VA)
25/10/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy